Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 20

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot op heden vanuit het Rijk geen gerichte aanpak is voor het voorkomen en verwijderen van medicijnresten uit water;

overwegende dat de Europese Commissie heeft aangekondigd hiervoor in 2015 met een strategie te komen en dat het voor een stroomafwaarts gelegen land als Nederland van essentieel belang is hier een sterke bijdrage aan te leveren;

overwegende dat de regering in gesprek is met fabrikanten over de vermindering van de milieuimpact van medicijnen maar dat er nog geen breed onderzoek plaatsvindt naar de impact van geneesmiddelen op het milieu maar alleen voor specifieke medicijnen;

constaterende dat de regering met de apothekersbranche nadenkt over een betere inzameling van niet-gebruikte medicijnen, maar de vergoeding van de kosten voor de inzameling door apotheken hierbij een knelpunt is aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van klein chemisch afval;

verzoekt de regering, samen met betrokken sectoren voor het zomerreces van 2015 een plan van aanpak op te stellen voor het voorkomen en verwijderen van medicijnresten in water en daarbij in ieder geval te bezien of:

  • er een fonds kan komen voor een breed onderzoek naar de milieueffecten van geneesmiddelen waaraan substantieel wordt bijgedragen door de farmaceutische industrie, en

  • er een landelijke afspraak kan komen over inzameling van niet-gebruikte medicijnen door apotheken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Hachchi