34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afstemming met Duitsland rondom de Rijn te wensen overlaat;

overwegende dat zowel dijkring 42 als dijkring 48 onderwerp zijn van de discussie;

verzoekt de regering, binnen de deltabeslissing prioriteit te geven aan het versterken van dijkring 42 en 48 en hier met Duitsland snel overeenstemming over te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven