Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 18

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het Deltafonds middelen ter beschikking heeft ten behoeve van de goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW);

  • er nog een opgave ligt met name om aan de Europese eisen ten aanzien van de chemische waterkwaliteit te voldoen en in gebiedsdossiers deze opgave met bijbehorende maatregelen wordt omschreven ten behoeve van het halen van de KRW-doelen;

  • kwaliteit in relatie tot kwantiteit een volwaardige plaats krijgt bij de deltabeslissingen (33 400 J, nr. 8);

  • uit de RIVM-eindevaluatie over gebiedsdossiers (270005001) zorg blijkt over de financiële vertaalslag naar maatregelen;

verzoekt de regering, middelen uit het Deltafonds gereserveerd voor de Kaderrichtlijn Water ook daadwerkelijk te bestemmen voor het uitvoeren van KRW-maatregelen uit de gebiedsdossiers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Hachchi