Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 13

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een nieuw convenant bodem en ondergrond 2016 t/m 2020 komt, dat bodemverontreiniging een probleem is voor de drinkwaterwinning en dat de drinkwatersector geen convenantpartij is;

overwegende dat tientallen drinkwaterwinningen worden bedreigd door bodemverontreiniging;

overwegende dat drinkwaterbronnen worden gesloten vanwege kwaliteitsproblemen en volksgezondheid;

verzoekt de regering, met de convenantspartijen adequate afspraken te maken teneinde in het convenant knelpunten van bodemverontreiniging voor de drinkwaterwinning weg te nemen en de Kamer hierover te informeren vóór ondertekening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling