Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 21

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is een toekomstvaste brede keersluis te realiseren bij Kornwerderzand om te voldoen aan de waterveiligheidsnormen;

overwegende dat de scheepsbouwsector rond het IJsselmeer pas kan profiteren van een betere bereikbaarheid als ook de doorvaart van de brug bij de sluizen is verbreed;

overwegende dat de regio en de scheepsbouwsector bereid zijn bij te dragen aan een integrale oplossing waarbij ook de brug wordt vervangen, maar er nog geen bod op tafel ligt vanwege het ontbreken van een gezamenlijk gedragen integrale kostenvergelijking;

overwegende dat tot 26 februari 2015 er een mogelijkheid is TEN-T-subsidie aan te vragen voor dit project;

verzoekt de regering, samen met de regio een integrale kostenvergelijking te maken en te proberen alsnog voor 26 februari 2015 tot overeenstemming te komen over realisatie van de regiovariant,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber