5 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid – 32895

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 19 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap – 32896

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 19 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) – 33003

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012) – 33004

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Overige fiscale maatregelen 2009 in verband met de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen) – 33005

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) – 33006

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) – 33007

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen – 33008

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Achtenzeventig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32500 XV, 32392, 32500 B, 32500 C, 32150, 31320, 32373, 32565-XI, 31451, 31991, 32360-X, 32565-X, 31374, 32374, 32565-IIA, 32565-IIB, 32565-IV, 32565-VII, 32565-XVIII, 32500-IIA, 32500-IIB, 32500-IV, 32500-VII, 32500-H, 32360-XIA, 32500-XID, 31354, 32357, 31433, 32609-XII, 32139, 32438, 32194, 32360-XIII, 32360-D, 32565-XIII, 32565-XIV, 32565-D, 32565-F, 32500-XIII, 32500-D, 32500-XVIII, 32479, 32360-IIA, 32360-IIB, 32360-IV, 32360-VII, 32360-XVIII, 32460, 32302, 32614, 31950, 28867, 32292, 32500-X, 32500-V, 32457, 32360-IXA, 32360-IXB, 32565-IXA, 32565-IXB, 32500-IXA, 32500-IXB, 32609-IXB, 32289, 32500-XIV, 32500-F, 32609-VII, 32609-XVIII, 32521, 32188, 32458, 32372, 32028 (R1889), 31962, 32339, 32036 en 32723 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brief regering

Fiche: mededeling Rio+20: Naar een mondiale groene economie en betere governance – 22112-1214

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie – 22112-1215

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: verordening conservatoir beslag op bankrekeningen – 22112-1216

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn voorstel betreffende pleziervaartuigen en waterscooters – 22112-1217

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn kapitaaleisenraamwerk Banken en Beleggingsondernemingen (CRD IV) – 22112-1218

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling Europese agenda voor integratie van onderdanen uit derde landen – 22112-1219

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het Groenboek over het EU-kader inzake corporate governance – 22112-1220

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties – 22112-1221

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslagen van de 5de toetsingsconferentie van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (Wenen, 4-14 april 2011) en van de ingelaste ministeriële conferentie over nucleaire veiligheid (Wenen, 20-24 juni 2011) – 25422-88

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Pgb-maatregelen – 25657-84

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-De Roon (26150, nr. 107) over niet meebetalen aan VN-programma's – 26150-108

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op UNEP-rapport over olievervuiling in de Nigerdelta (Nigeria) – 26485-110

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Digitale Inbraak DigiNotar – 26643-189

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het onderzoeksrapport over tijdelijke vergunningen – 26956-111

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handreikingen rijksoverheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, Moerdijk – 26956-112

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning Nictiz inzake het Landelijk Schakelpunt (LSP) – 27529-83

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een onderzoeksrapport "Vliegtuigspuiten 2011" van Flying Farmers Holland – 27858-98

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wettelijke informatieplicht voor verhuurders bij nieuwe huurovereenkomsten – 27926-168

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts: stand van zaken – 28286-523

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besmetting milde vogelgriep in Zuidwolde, Drenthe – 28807-129

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning en meerkosten A2-tunnel Maastricht – 29296-24

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reële risicovrije discontovoet en risico-opslag in maatschappelijke kosten-batenanalyses – 29352-5

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Coalitie voor Inclusie met betrekking tot de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – 29355-52

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 29362-194

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding eindrapport van de schatting van de aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde in Nederland verblijvende Midden- en Oost Europeanen (MOE-landers) in 2008 en 2009 – 29407-130

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven – 29515-333

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toepassing buitenlands recht door Nederlandse rechter – 29614-28

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gedragscode lifestyleneutraliteit politie – 29628-267

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport inventarisatie van zelfdoding door ambtenaren van politie in Nederland – 29628-268

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding handhavingsrapportage Schiphol 2011 over de periode november 2010 – 1 mei 2011 – 29665-166

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over diverse onderwerpen ter voorbereiding van het Algemeen Overleg Visserij op 15 september – 29675-133

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi inzake de aanslagen in Noorwegen – 29754-206

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op advies "Energiebesparing bestaande woningen – Maak er echt werk van!" van Nicis Institute – 30196-143

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek gevaarlijke stoffen op emplacementen – 30373-44

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de vragen van de Werkgroep Cliënten ADL-clusters – 30597-205

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) – 30654-97

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de bijdrage van Kempfarm aan het rondetafelgesprek Innovatie in de agrofood en tuinbouwsector op 8 juni jl. – 30654-98

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak toeslagfraude – 31066-112

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de aanpak van belemmeringen bij het studeren in het buitenland – 31288-206

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van het traject ter aanpassing van de code Meetvoorwaarden Gas – RNB (regionaal netbeheer) – 31374-39

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleids- en wetgevingspakket op het terrein van de financiële markten – 31980-54

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van het overleg van de minister met de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisatie van 13 september jl. en de overeenstemming die is bereikt t.a.v. de aanvullende wensen van de vakbeweging – 32043-66

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Memo inkomenseffecten van het eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd opnemen van de AOW – 32043-67

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Restauratiemiddelen monumenten vanaf 2012 – 32156-31

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake de uitvoering van de motie-Leegte c.s. (32357-22) m.b.t. opschaling van het bijmengpercentage en van Van Veldhoven (32357-23) m.b.t. Biomassa – 32357-30

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiscale toezeggingen – 32500-IXB-25

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Indiening tussenrapportage aan het VN-mensenrechtencomité – 32500-V-213

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden – 32500-VIII-212

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs – 32500-VIII-213

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken herziening financiering onderwijsinstellingen – 32500-VIII-214

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland (IMON) 2010 – 32500-VIII-215

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma 2012–2013 Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (Raad V&W, Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-Raad) – 32500-XII-90

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt adviezen Gezondheidsraad (RGO), "Waar voor ons geld" en "Medische producten; nieuw en nodig!" – 32500-XVI-164

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van het werkprogramma 2012 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – 32500-XVI-165

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Korte reactie op het rapport "In één klap moeder, en ook weer niet" (onderdeel van het ZonMw-programma Verkenning abortushulpverlening) – 32500-XVI-166

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek OM over het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) door telecomproviders – 32549-45

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel collegegeldvrij besturen 3.0 – 32618-43

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Libië: Recente ontwikkelingen, Internationale betrokkenheid, Transitie en Wederopbouw – 32623-46

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanmeldingsgegevens deel natura 2000-gebieden – 32670-23

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak Natura 2000 – 32670-24

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gecombineerde reactie op het evaluatieonderzoek Wtfv, de visie op accountancy, de initiatiefnota van de heer Plasterk, het Groenboek inzake controle van financiële overzichten, bevindingen van de cie-De Wit, het AFM-rapport inzake accountantscontrole en de notitie van het VNO-NCW over accountantsorganisaties – 32681-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Driemaandelijkse rapportage inzet Vessel Protection Detachment (VPD) – 32706-16

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

AIV-advies mensenrechtenbeleid EU – 32735-30

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van de leden Çörüz, Voordewind, Ten Broeke, en Van der Staaij over de Russische advocaat Sergei Magnitsky – 32735-31

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek bij wetsvoorstel tot geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (32777) – 32777-11

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie naar aanleiding van het onderzoek van de gemeente Amsterdam naar de effecten van de voorgenomen bezuinigingen voor gezinnen en jongeren in Amsterdam en het voorstel een coördinerende minister aan te wijzen – 32804-5

minister-president, M. Rutte – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het antwoord op de brief van de Rijksakademie van beeldende kunsten m.b.t. de dreigende beëindiging van de financiering – 32820-44

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 19 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Postacademische opleidingen cultuur en beleidsreactie kunstvakonderwijs – 32820-45

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding van het rapport "Innovatiebeleid" – 33009

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag Aruba, en de Regering van de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 2011Z17988

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 2011Z17989

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving; Montevideo, 22 februari 2007 – 32901-(R1967)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Gibraltar inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Londen, 23 april 2010 – 32902

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Liberia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken, met Protocol; Monrovia, 27 mei 2010 – 32903

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen – 32904

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; 's-Gravenhage, 6 oktober 2010 – 32907

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Aanbieding burgertroonrede – 2011Z17486

R. Göbel – 11 september 2011

Ter inzage gelegd op de Griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (32875);

b. de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk:

  • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859).

Naar boven