Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131374 nr. 39

31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2011

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van het traject ter aanpassing van de code Meetvoorwaarden Gas – RNB (regionaal netbeheer).

In mijn brief van 17 februari 20111 en in antwoord op vragen van uw Kamer2 gaf ik aan dat de gezamenlijke netbeheerders in de eerste helft van 2011 voorstellen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zouden indienen voor aanpassing van de code Meetvoorwaarden Gas – RNB. Het gaat om twee aanpassingen: een voorstel voor het uitvoeren van een administratieve temperatuurcorrectie voor gasmeters (aanpassen van methode van volumeherleiding) plus het introduceren van prikkels voor het beperken van administratieve lekverliezen. Mijn verwachting was dat de aanpassingen in 2012 zouden kunnen worden ingevoerd.

Brancheorganisatie Netbeheer Nederland heeft de NMa in juni geïnformeerd dat op dit moment in het overleg met de representatieve organisaties geen enkel draagvlak bestaat voor het indienen van een codewijzigingsvoorstel rond temperatuurcorrectie. Partijen geven de voorkeur aan nader onderzoek, zodat op basis daarvan een definitieve correctiefactor kan worden vastgesteld. Ook over administratieve lekverliezen is geen codewijzigingsvoorstel ontvangen. In aanvulling op de juni-brief hebben de gezamenlijke netbeheerders de NMa bij brief van 16 augustus 2011 geïnformeerd over de beoogde planning. De netbeheerders willen de beide dossiers in nauwe samenwerking met brancheorganisatie Energie-Nederland voorbereiden. De netbeheerders concluderen nu dat het moment van inwerkingtreding van de wijzigingen niet eerder kan zijn dan in de zomer van 2014 en dat het derhalve niet doelmatig is om nu reeds te komen met wijzigingsvoorstellen.

De NMa heeft daarop besloten om, met inachtneming van artikel 12c, tweede lid, van de Gaswet zelfstandig over te gaan tot het opstellen van de benodigde codewijzigingsvoorstellen. Voorafgaand hieraan stelt de NMa de gemeenschappelijke netbeheerders nog tot uiterlijk 3 oktober 2011 in de gelegenheid om zelf alsnog tot indiening over te gaan.

Ik ondersteun deze stap van de NMa, nu netbeheerders en de representatieve organisaties niet in staat zijn om over dit voor consumenten belangrijke onderwerp tijdig overeenstemming te bereiken. Evenals bij netverliezen elektriciteit, waar ik uitgebreid met uw Kamer over heb gesproken, hecht ik er aan dat de aanpassingen voor administratieve lekverliezen gas en gastemperatuurcorrectie met tempo worden aangepakt.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Kamerstukken II, 2010/11, 31 374, nr. 38.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2010/11, 32 645, nr. 2.