Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 9 november 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 november

14.00 uur

Woensdag 14 november

10.15 uur

Donderdag 15 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Invest-NL

De Voorzitter: dhr. Alkaya wenst zijn motie op stuk nr. 295 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 165, nr. 290

– de motie-Sjoerdsma/Veldman over investeren in hooginnovatieve bedrijven en projecten

28 165, nr. 291

– de motie-Van der Lee over beoordeling van investeringen op individuele projectbasis

28 165, nr. 292

– de motie-Amhaouch/Veldman over reële mogelijkheden voor het mkb door Invest-NL

28 165, nr. 293

– de motie-Moorlag over betere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

28 165, nr. 294

– de motie-Alkaya over financieringsaanvragen door kleine bedrijven

28 165, nr. 295 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Alkaya over verlaging van de bezoldiging van de beoogd directeur van Invest-NL

Stemming

4. Herstemming over: motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

35 000-VIII, nr. 56

– de motie-Van der Molen/Futselaar over de term «studievoorschot»

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

32 849, nr. 140

– de motie-Wassenberg c.s. over een landelijk meetprogramma naar de Nederlandse methaanemissies en -lekkages

32 849, nr. 141

– de motie-Wassenberg c.s. over niet starten met boren naar gas onder de Waddenzee

32 849, nr. 142

– de motie-Wassenberg/Beckerman over het stoppen met alle nieuwe initiatieven tot het boren naar gas

32 849, nr. 143

– de motie-Beckerman/Wassenberg over de verjaringstermijn en een schaderegeling

32 849, nr. 144

– de motie-Beckerman c.s. over een afbouwplan voor NAM-activiteiten in Groningen

32 849, nr. 145

– de motie-Beckerman/Wassenberg over een afbouwplan voor de zoutwinning

32 849, nr. 146

– de motie-Beckerman c.s. over sancties voor bedrijven die zich niet inzetten om van het gas af te gaan

32 849, nr. 147

– de motie-Sienot c.s. over het uitfaseren van dieselolie bij zoutwinning

32 849, nr. 148 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over geen diesel toestaan voor zoutwinning onder de Waddenzee

32 849, nr. 149 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over de NAM aansporen tot aanschaf van extra opruimboortorens

32 849, nr. 150

– de motie-Nijboer over dezelfde rechten bij schade door gestapelde mijnbouw als bij schade door gaswinning

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 052, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

32 735, nr. 213

– de motie-Karabulut c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de moord op Jamal Khashoggi

32 735, nr. 214

– de motie-Karabulut/Ploumen over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië

32 735, nr. 215

– de motie-Karabulut/Buitenweg over de mensenrechtensituatie in Egypte

32 735, nr. 216

– de motie-Ploumen/Karabulut over Radio Free MENA

32 735, nr. 217

– de motie-Koopmans/Van Helvert over geen geld voor mensenrechten naar OESO-landen met een functionerende rechtsstaat

32 735, nr. 218

– de motie-Buitenweg/Ploumen over een Europees gezant voor vrouwenrechten

32 735, nr. 219

– de motie-Buitenweg c.s. over stellingname tegen antisemitische uitlatingen van regeringsleiders

32 735, nr. 220

– de motie-Buitenweg c.s. over een actualisering van het Actieplan mensenrechtenverdedigers

32 735, nr. 221

– de motie-Van der Staaij/Van Helvert over plaats voor het gezin in het mensenrechtenbeleid

32 735, nr. 222

– de motie-Van der Staaij over de mogelijkheid van interveniëren in geschillen

32 735, nr. 223

– de motie-Van Helvert c.s. over een gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

32 735, nr. 224

– de motie-De Roon over intrekking van de kandidaatstelling voor de VN-Mensenrechtenraad

32 735, nr. 225

– de motie-De Roon over islamkritiek als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting

32 735, nr. 226

– de motie-Voordewind c.s. over alles in het werk stellen om Asia Bibi vrij te krijgen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Materiaal Defensie

De Voorzitter: mw. Belhaj wenst haar motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-X, nr. 20

– de motie-Diks/Karabulut over het aparte financiële kader voor het project verwerving F-35 in stand laten

35 000-X, nr. 21

– de motie-Karabulut/Diks over de aanschaf van drie F-35’s uitstellen tot de financiering geregeld is

35 000-X, nr. 22

– de motie-Karabulut over de schade in rekening brengen bij de nalatige producenten

35 000-X, nr. 23

– de motie-Karabulut over afzien van plaatsing van de SMART-L-radar

35 000-X, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Belhaj over de planning van de verwerving van gevechtskleding en uitrusting

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

30 175, nr. 312 (aangehouden)

– de motie-Laçin over afrekenbare en bindende normen voor fijnstof

30 175, nr. 313

– de motie-Laçin over niet overgaan tot verondiepen voor afronding van de evaluatie

30 175, nr. 314 (aangehouden)

– de motie-Laçin over de saneringskosten volledig verhalen op TUF

30 175, nr. 315

– de motie-Wassenberg/Teunissen over verbieden van het uitstrooien van rubberkorrels over kunstgrasvelden

30 175, nr. 316

– de motie-Wassenberg/Teunissen over een verkoopstop voor losse rubberkorrels

30 175, nr. 317

– de motie-Wassenberg/Teunissen over een bewijsnorm instellen voor recycling

30 175, nr. 318

– de motie-Wassenberg/Teunissen over de regie nemen over de aanpak van milieucriminaliteit

30 175, nr. 319 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Westerveld over organiseren van een ketenverantwoordelijkheid voor kunstgrasvelden

30 175, nr. 320 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Van Eijs over een verplichte software-update bij de volgende apk

30 175, nr. 321

– de motie-Van Aalst over een landelijk verbod op milieuzones

30 175, nr. 322

– de motie-Van Eijs over duurzame en circulaire aanbesteding van kunstgrasvelden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Structuurvisie ondergrond

33 136, nr. 19

– de motie-Kröger over een verbod op de winning van schaliegas

33 136, nr. 20

– de motie-Kröger over permanente monitoring van het grondwater

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 793

– de motie-Kröger/Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid

29 984, nr. 794

– de motie-Amhaouch/Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

32 861, nr. 35

– de motie-Kröger over stimuleren van lopend of fietsend naar school gaan

32 861, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Kröger over een voorschrift voor het juiste type band bij de apk-keuring

32 861, nr. 37

– de motie-Van Brenk over richtlijnen voor seniorvriendelijk wegontwerp

32 861, nr. 38

– de motie-Van Aalst over op snelwegen de verlichting weer inschakelen

32 861, nr. 39

– de motie-Von Martels over de EDR-gegevens beschikbaar stellen aan verkeersslachtoffers

32 861, nr. 40

– de motie-Von Martels over een campagne over de gevaren van de dode hoek

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stint

29 398, nr. 619

– de motie-Van Aalst over bij eisen onderscheid maken tussen vervoersoorten

29 398, nr. 620

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over een perspectief om de Stint weer veilig op de weg te krijgen

29 398, nr. 621 (aangehouden)

– de motie-Laçin over opvolgen van adviezen bij de toelating van nieuwe voertuigen

29 398, nr. 622

– de motie-Laçin over niet toevoegen van nieuwe voertuigen aan de categorie «bijzondere bromfietsen»

29 398, nr. 623 (overgenomen)

– de motie-Laçin over het toetsingskader van het Ministerie van IenW

29 398, nr. 624 (aangehouden)

– de motie-Laçin over een gesprek met brancheorganisaties in de kinderopvang

29 398, nr. 625 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Laçin over verkeersrisico’s door nieuwe voertuigen

29 398, nr. 626 (overgenomen)

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over het TNO-onderzoek naar de Stints

29 398, nr. 627 (overgenomen)

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over herijking van de categorie bijzondere bromfietsen

29 398, nr. 628

– de motie-Schonis/Van der Graaf over steekproeven in het toezicht op bijzondere voertuigen

29 398, nr. 629

– de motie-Schonis over een Europese typegoedkeuring voor de categorie bijzondere voertuigen

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 988

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

– artikelen 1 t/m 3

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 2435 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2430

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over verruiming van het kinderpardon

19 637, nr. 2431

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over voldoende capaciteit bij de IND

19 637, nr. 2432

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over een vertrekmoratorium voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven

19 637, nr. 2433

– de motie-Azarkan over niet uitzetten van het Armeense gezin Tamrazyan

19 637, nr. 2434

– de motie-Azarkan over verblijfsrecht geven aan Nemr

19 637, nr. 2435 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Buitenweg c.s. over ernstig zieke kinderen en kinderen met een beperking in asielzoekerscentra

19 637, nr. 2436

– de motie-Buitenweg c.s. over versoepelen van het landenbeleid Afghanistan voor gezinnen met kinderen

19 637, nr. 2437

– de motie-Fritsma over het lobbyen van Kamerleden voor verblijfsvergunningen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen

27 830, nr. 272

– de motie-Diks over het herstellen van de bedrijfsvoering als groot project

27 830, nr. 273 (aangehouden)

– de motie-Diks over het belang om militairen tijdig te voorzien van adequate uitrusting

27 830, nr. 274

– de motie-Öztürk over de onverkorte zorgplicht voor Defensiepersoneel

27 830, nr. 275

– de motie-Öztürk over de Nederlandse militairen direct voorzien van alle basisvoorzieningen

27 830, nr. 276

– de motie-Baudet over het zo snel mogelijk verbeteren van de organisatie op het ministerie

27 830, nr. 277

– de motie-Baudet over het opschroeven van de NAVO-bijdrage naar 2%

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

24 095, nr. 450

– de motie-Weverling c.s. over de mogelijkheden tot uitrol van snel internet en het uitwisselen van «best practices»

24 095, nr. 451

– de motie-Weverling/Sjoerdsma over een dialoog tussen relevante marktpartijen en handhaving vanuit een juridische rol in beleid en toezicht

24 095, nr. 452

– de motie-Weverling/Sjoerdsma over in rekening te brengen kosten voor de aanleg, opruiming en instandhouding van telecomnetwerken

24 095, nr. 453

– de motie-Van Eijs/Weverling over actualisatie van het Antenneconvenant

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging

24 036, nr. 430

– de motie-Van den Berg over een minimale geldigheidsduur van twee jaar voor cadeaukaarten

24 036, nr. 431 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over niet verstrekken van gegevens voor telemarketingdoeleinden door de Kamer van Koophandel

24 036, nr. 432

– de motie-Moorlag over een verbod op het behalen van oneerlijk concurrentievoordeel

24 036, nr. 433

– de motie-Alkaya over de markt voor autoschadehersteldiensten

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering

32 637, nr. 333

– de motie-Amhaouch/Wörsdörfer over afschermen van het woonadres bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

35 000-XIII, nr. 16

– de motie-Kops over beëindiging van de onderhandelingen over het klimaatakkoord

35 000-XIII, nr. 17

– de motie-Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+

35 000-XIII, nr. 18

– de motie-Kops over de heffingskorting op de energierekening niet verlagen

35 000-XIII, nr. 19

– de motie-Wörsdörfer c.s. over de implementatie van de mkb-toets

35 000-XIII, nr. 20

– de motie-Wörsdörfer over de administratieve verplichtingen in kaart brengen

35 000-XIII, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Wörsdörfer over herijking van het zekerhedenrecht

35 000-XIII, nr. 22

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk

35 000-XIII, nr. 23

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen

35 000-XIII, nr. 24

– de motie-Van der Lee/Agnes Mulder over bedrijven verplichten tot het gebruik van ledverlichting

35 000-XIII, nr. 25

– de motie-Van der Lee/Agnes Mulder over procedurele obstakels voor de energietransitie

35 000-XIII, nr. 26

– de motie-Van der Lee over waterzijdig inregelen als erkende maatregel

35 000-XIII, nr. 27

– de motie-Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

35 000-XIII, nr. 28

– de motie-Van der Lee c.s. over stimuleren van kleinere windmolens

35 000-XIII, nr. 29

– de motie-Amhaouch/Verhoeven over publiek toezicht op collectieve bescherming kleine ondernemers

35 000-XIII, nr. 30

– de motie-Amhaouch c.s. over een aansprakelijkheidsofficier voor bedrijven uit derde landen

35 000-XIII, nr. 31

– de motie-Amhaouch c.s. over ontwikkeling en perspectief van kredietunies

35 000-XIII, nr. 32

– de motie-Agnes Mulder/Sienot over strakkere vergunningen voor windparken

35 000-XIII, nr. 33

– de motie-Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal

35 000-XIII, nr. 34

– de motie-Agnes Mulder c.s. over één centraal meldpunt inzake klimaatbeleid

35 000-XIII, nr. 35

– de motie-Agnes Mulder/Yeşilgöz-Zegerius over bewoners betrekken bij regionale energiestrategieën en warmtevisies

35 000-XIII, nr. 39

– de motie-Alkaya over extra middelen voor speur- en ontwikkelingswerk ook ten bate van het mkb

35 000-XIII, nr. 36

– de motie-Beckerman/Akerboom over openbreken van het akkoord op hoofdlijnen

35 000-XIII, nr. 37

– de motie-Beckerman/Moorlag over een klimaatrechtvaardigheidsfonds

35 000-XIII, nr. 38

– de motie-Beckerman over opzetten van een kolenfonds

35 000-XIII, nr. 40

– de motie-Sienot c.s. over schotten in het SDE+-budget

35 000-XIII, nr. 41

– de motie-Sienot c.s. over ontwikkeling van aardwarmteprojecten in stedelijke gebieden

35 000-XIII, nr. 42

– de motie-Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen

35 000-XIII, nr. 43

– de motie-Verhoeven over bepaalde belangrijke technologieën ontwikkelen in de EU

35 000-XIII, nr. 44

– de motie-Verhoeven/Van der Lee over innovatieve toezichtarrangementen voor digitale ondernemers

35 000-XIII, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over verkrijgen en behouden van draagvlak voor het klimaatakkoord

35 000-XIII, nr. 46

– de motie-Moorlag over borgen van de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën

35 000-XIII, nr. 47

– de motie-Moorlag/Beckerman over terugbrengen van de omvang van windpark Drentse Monden

35 000-XIII, nr. 50

– de motie-Bruins over knelpunten omtrent technisch personeel

35 000-XIII, nr. 51

– de motie-Bruins/Verhoeven over verhoging van het Wbso-tarief in de tweede schijf

35 000-XIII, nr. 52

– de motie-Akerboom over houtstook niet als duurzame energiebron beschouwen

35 000-XIII, nr. 53

– de motie-Akerboom over beëindigen van de subsidie voor de stook van schoonafvalhout

35 000-XIII, nr. 54

– de motie-Akerboom/Moorlag over de meest hoogwaardige inzet van biomassa

35 000-XIII, nr. 56

– de motie-Van Raan over voorbereiden van de verhoging van de minimumprijs voor CO2

35 000-XIII, nr. 55

– de motie-Van Raan over een klimaatveranderingsstresstest voor de Nederlandse overheidsfinanciën

35 000-XIII, nr. 57

– de motie-Van Raan/Moorlag over ontwikkelingsroutes voor de VEK

35 000-XIII, nr. 58

– de motie van het lid Van Raan over invoeren van een Rijnlandmodel 2.0

35 000-XIII, nr. 59

– de motie-Van Raan over het niet hand in hand gaan van economische groei en reductie van CO2-uitstoot

35 000-XIII, nr. 60

– de motie-Van Raan over ecocide opnemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

35 000-XIII, nr. 61

– de motie-Stoffer/Verhoeven over de vrijheid van winkeliers om op zondag hun winkel gesloten te houden

35 000-XIII, nr. 62

– de motie-Stoffer/Dik-Faber over inzetten op energiebesparing en isolatie van bestaande gebouwen

35 000-XIII, nr. 63

– de motie-Stoffer over betrouwbaarheid van de energievoorziening in het kader van verduurzaming

35 000-XIII, nr. 64

– de motie-Öztürk over verbeteren van beeldvorming rond Oost-Europese migranten

35 000-XIII, nr. 65

– de motie-Öztürk over de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen zo veel mogelijk verkleinen

35 000-XIII, nr. 66

– de motie-Öztürk over een kosten-batenanalyse van het Wilders-effect

35 000-XIII, nr. 67

– de motie-Baudet over het per direct opzeggen van het Parijsakkoord

35 000-XIII, nr. 68

– de motie-Baudet over het volledig herzien van het voorgenomen klimaatbeleid

35 000-XIII, nr. 69

– de motie-Baudet over niet ondertekenen van het Marrakesh lmmigratiepact

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huuraangelegenheden

27 926, nr. 294

– de motie-Ronnes c.s. over eerlijke inkomensafhankelijke huuraanpassingen

27 926, nr. 295

– de motie-Ronnes over 55-plussers wijzen op de mogelijkheden voor huurtoeslag

27 926, nr. 296 (aangehouden)

– de motie-Smeulders c.s. over modernisering van het initiatiefrecht voor huurders

27 926, nr. 297

– de motie-Beckerman over geen extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen

27 926, nr. 298

– de motie-Beckerman/Nijboer over onderzoeken van omzetting verhuurderheffing naar investeringsverplichting

27 926, nr. 299

– de motie-Beckerman c.s. over expliciete aandacht voor voorkomen van dakloosheid

27 926, nr. 300

– de motie-Krol over een voorlichtingscampagne voor ouderen over zorg- en huurtoeslag

27 926, nr. 301

– de motie-Kops over verlagen van de huurprijzen

27 926, nr. 302

– de motie-Kops over niet bestraffen van scheefwoners

27 926, nr. 303

– de motie-Nijboer/Ronnes over risico’s voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen

27 926, nr. 304

– de motie-Dik-Faber/Ronnes over een structurele regeling voor wooncoöperaties

27 926, nr. 305

– de motie-Van Eijs c.s. over delen van de website van de Huurcommissie in het Engels beschikbaar maken

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

35 000-XII, nr. 24

– de motie-Van Aalst over stationeren van de politie op de grotere treinstations

35 000-XII, nr. 26

– de motie-Kröger over belastingen heffen op vluchten binnen Europa

35 000-XII, nr. 27

– de motie-Kröger c.s. over marges tussen berekeningen en metingen in de MER Lelystad Airport

35 000-XII, nr. 28 (aangehouden)

– de motie-Kröger over een boetestelselherziening met maatschappelijke en milieuschade als uitgangspunt

35 000-XII, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Kröger over herinvoering van leges voor milieuvergunningen

35 000-XII, nr. 30

– de motie-Kröger c.s. over scenario’s voor fiscalisering van mobiliteit

35 000-XII, nr. 31

– de motie-Kröger c.s. over beleidsdoelen voor de vliegtaks

35 000-XII, nr. 32

– de motie-Von Martels over een pilot op de A67 ter voorkoming van files

35 000-XII, nr. 33

– de motie-Von Martels over sluitende registratie van alle verkeersongelukken

35 000-XII, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Amhaouch/Paternotte over de piekdrukte beperken door beperkte verschuiving van collegetijden

35 000-XII, nr. 35

– de motie-Amhaouch/Remco Dijkstra over openstelling van Lelystad na herindeling van het luchtruim

35 000-XII, nr. 36

– de motie-Amhaouch c.s. over kansen van innovatief hoogwaardig openbaar vervoer in beeld brengen

35 000-XII, nr. 37

– de motie-Amhaouch c.s. over private bekostiging van infrastructuurprojecten

35 000-XII, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Laçin c.s. over dezelfde rechten voor inwoners binnen en buiten de huidige geluidscontouren

35 000-XII, nr. 39

– de motie-Laçin c.s. over toepassing van Nederlands arbeidsrecht door luchtvaartmaatschappijen

35 000-XII, nr. 40

– de motie-Laçin over voortzetting van de subsidieregeling voor sanering van asbestdaken

35 000-XII, nr. 41

– de motie-Laçin c.s. over effectief optreden tegen milieucriminaliteit

35 000-XII, nr. 42

– de motie-Van Eijs over circulaire toepassingen van bouwmaterialen

35 000-XII, nr. 43 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over inzichtelijker maken van de «voetafdruk» van producten

35 000-XII, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over een landelijk kennisplatform voor circulariteit

35 000-XII, nr. 45

– de motie-Paternotte/Remco Dijkstra over aanwijzen van kansrijke projecten voor publiek-private samenwerking

35 000-XII, nr. 46

– de motie-Paternotte/Stoffer over een buitengewone zitting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

35 000-XII, nr. 47

– de motie-Paternotte c.s. over een tijdpad naar zero-emissie taxivervoer

35 000-XII, nr. 48

– de motie-Paternotte/Amhaouch over elektrische vliegtuigen vrijstellen van start- en landingsgelden

35 000-XII, nr. 49

– de motie-Paternotte/Schonis over pilots met een brandstofprijsvergelijker

35 000-XII, nr. 50

– de motie-Gijs van Dijk/Laçin over tegengaan van fraude bij taxivervoer door Uber

35 000-XII, nr. 51

– de motie-Dik-Faber/Teunissen over afvalscheiding uitbreiden naar ten minste alle IC-stations

35 000-XII, nr. 52

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over de inzet bij het gesprek met de kledingbranche

35 000-XII, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Stoffer over maximaal inzetten op een ambitieuze EU-richtlijn schone voertuigen

35 000-XII, nr. 54

– de motie-Teunissen over het percentage verplichte bijmenging van biobrandstoffen niet verhogen

35 000-XII, nr. 55

– de motie-Teunissen over gebruik van nascheidingsinstallaties voor hoogwaardige recycling

35 000-XII, nr. 56

– de motie-Teunissen over invoeren van het concept «Carnivoor? Geef het door!» op het Ministerie van IenW

35 000-XII, nr. 57

– de motie-Van Raan c.s. over een oordeel van de Europese Commissie over de MER Lelystad Airport

35 000-XII, nr. 58

– de motie-Van Raan/Paternotte over fossiel gewonnen olie niet als «green alternative fuel»

35 000-XII, nr. 59

– de motie-Van Brenk over zebrapaden doortrekken over fietspaden

35 000-XII, nr. 60

– de motie-Van Brenk over CO2-neutraliteit als belangrijke factor bij infrastructurele aanbestedingen

35 000-XII, nr. 61

– de motie-Stoffer/Remco Dijkstra over gerichte, integrale actieagenda’s voor verkeersveiligheid

Stemming

23. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Digitalisering

26 643, nr. 564

– de motie-Verhoeven over een meerjarig programma voor kunstmatige intelligentie

24. VAO Woonaangelegenheden met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Nationale woonagenda 2018–2021 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. Gezamenlijke behandeling van het pakket Belastingplan

35 026

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

35 027

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

35 028

Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

35 029

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019)

35 031

Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen)

35 032

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel)

35 033

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling)

35 030

28.Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking)

35 000-V

29. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

34 858

30. Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (re- en dupliek)

31. Gezamenlijke behandeling van:

35 011

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

35 012

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

35 016

Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

35 004

32. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

34 987

33. Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Langetermijnagenda

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

– VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10)

– VAO Politie (ICT) (AO d.d. 17/10)

– VAO Brandweer (AO d.d. 18/10)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum (AO d.d. 01/11)

– VAO Regeldruk (AO d.d. 01/11)

– VSO Besluit privatisering Intravacc (34 951-2)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 08/11)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)) (re- en dupliek)

33 812, nrs. 3 t/m 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008) + 34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– VAO Informele RBZ/Handel (AO d.d. 03/10)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

35 007 (Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs)

4, 5 en 6 december (week 49)

Stemmingen over alle begrotingen

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

11, 12 en 13 december (week 50)

34 864 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet))

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

35 013 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

10. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

12. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

13. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

15. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

18. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

19. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

20. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

21. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

22. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

23. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

24. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

26. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

27. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

28. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

29. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

30. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

31. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

32. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

33. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

34. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

35. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

36. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

37. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

38. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

39. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

40. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

41. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

42. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

43. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

44. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

45. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

46. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

47. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

48. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

49. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

50. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

51. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

52. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

53. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

54. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

55. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

56. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

57. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

58. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

59. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

60. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

61. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

62. Debat over interne misstanden bij het NFI (Van Dam) (Minister J&V)

63. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

64. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

65. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

66. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

67. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

68. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

69. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

70. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

71. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

72. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

73. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

74. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

75. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

76. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

77. Debat over de evaluatie van de Politiewet 2012 (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

6. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

7. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

9. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

10. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

12. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

13. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

14. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

18. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

19. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

21. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

23. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

24. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over zzp’ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

28. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

31. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

32. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

33. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

34. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

35. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

36. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

39. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

40. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

41. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

42. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

43. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

44. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

47. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

48. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

49. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

50. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

51. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

53. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

54. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

56. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

58. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

60. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

61. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

62. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

63. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

64. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

65. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

66. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

67. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

68. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

69. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

70. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

72. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

73. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

74. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

76. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

77. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

78. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

79. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

80. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

81. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

82. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

83. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

84. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

85. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

86. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

87. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

88. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

89. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

90. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

91. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

92. Dertigledendebat over onvrede bij de Nationale Politie (Helder) (Minister J&V)

93. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

94. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

95. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

96. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

97. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

98. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

99. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

100. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

Wetgevings- en notaoverleggen

Vrijdag 9 november van 09.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 12 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 12 november 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel Defensie

Maandag 12 november 2018 van 18.30 uur tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota «Online identiteit en regie op persoonsgegevens» (34 993)

Maandag 26 november van 15.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota «Ruimte voor vertrouwen in Blauw op straat»

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 9/11)

VVD:

232

minuten

PVV:

147

minuten

CDA:

128

minuten

D66:

101

minuten

GroenLinks:

91

minuten

SP:

101

minuten

PvdA:

90

minuten

ChristenUnie:

58

minuten

PvdD:

11

minuten

50PLUS:

69

minuten

SGP:

52

minuten

DENK:

63

minuten

Forum voor Democratie:

94

minuten