30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 313 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld 7 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet bezig is met een evaluatie op het Besluit bodemkwaliteit;

constaterende dat er lokaal nog altijd projecten met inzet van vervuild slib en grond worden gestart;

overwegende dat het wenselijk is dat er wordt gewacht op de uitkomsten van de evaluatie Besluit bodemkwaliteit voordat deze projecten worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, om een oproep te doen aan gemeenten waaronder Winterswijk om niet over te gaan tot het verondiepen totdat de evaluatie Besluit bodemkwaliteit is afgerond en de uitkomsten van deze evaluatie mee te nemen in projecten waar verondiepen onderdeel van is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Naar boven