Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XII nr. 52

35 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kledingindustrie een enorme milieudruk en watergebruik kent bij de productie en het transport;

overwegende dat textielinzamelaars als Leger des Heils ReShare veel moeite hebben om kleding te recyclen door laagwaardige kledingkwaliteit, beperkt hergebruik door de kledingsector en misleidende labels over de samenstelling van kleding;

overwegende dat de Staatssecretaris met prioriteit inzet op een 100% circulaire textielsector en in gesprek gaat met de kledingbranche;

verzoekt de regering, bij het gesprek met de kledingbranche in te zetten op:

  • opschaling van textielinzameling en -recycling,

  • afspraken over een minimumpercentage van gerecycled textiel in nieuwe producten,

  • afspraken om laagwaardige niet-recyclebare kleding uit te bannen,

  • afspraken over kledinglabels met een juiste weergave van de samenstelling van grondstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs