Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011

Agenda opgesteld 20 mei 2011

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 mei

14.00 uur

Woensdag 25 mei

10.15 uur

Donderdag 26 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Mensenhandel

28 638, nr. 51

– de motie-Arib/Van Toorenburg over de opvang van slachtoffers van mensenhandel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012–2015

De Voorzitter: dhr. Van den Besselaar wenst zijn motie op stuk nr. 89 te wijzigen en mw. Vermeij haar motie op stuk nr. 91. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 500 XV, nr. 82

– de motie-Huizing/Van Hijum over integratie van dienstverlening

32 500 XV, nr. 83

– de motie-Ulenbelt over de betaaldatum

32 500 XV, nr. 84

– de motie-Ulenbelt over de handhavingscapaciteit bij de Arbeidsinspectie

32 500 XV, nr. 85

– de motie-Ulenbelt/Vermeij over verplicht inschrijven bij een uitzendbureau

32 500 XV, nr. 86

– de motie-Ulenbelt/Vermeij over de eenmalige overlijdensuitkering

32 500 XV, nr. 87

– de motie-Van Hijum/Vermeij over afbakening van de verantwoordelijkheden

32 500 XV, nr. 88

– de motie-Van Hijum/Van den Besselaar over samenwonen van bloedverwanten eerste graad

32 500 XV, nr. 89 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Besselaar c.s. over het dienstverleningsconcept van het UWV

32 500 XV, nr. 90

– de motie-Van den Besselaar c.s. over de Bureaus voor Belgische en Duitse zaken

32 500 XV, nr. 91 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Vermeij c.s. over de evaluatie van de Wet SUWI

32 500 XV, nr. 92

– de motie-Vermeij/Ulenbelt over het aantal inspecteurs

32 500 XV, nr. 93

– de motie-Vermeij/Ulenbelt over de ARIE-regeling

32 500 XV, nr. 94

– de motie-Vermeij/Ulenbelt over het onafhankelijke deskundigenoordeel

32 500 XV, nr. 95

– de motie-Vermeij c.s. over de expertise van de RWI

32 500 XV, nr. 96

– de motie-Ortega-Martijn/Vermeij over de latere betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproevenbeleid

De Voorzitter: dhr. van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 25 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 168, nr. 23

– de motie-Ouwehand/Van Dekken over alternatieven voor dierproeven

30 168, nr. 24

– de motie-Ouwehand/Van Dekken over de rapportage over dierproeven

30 168, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven over het innovatieprogramma Food and Nutrition

30 168, nr. 26

– de motie-Van Gerven over het plan voor vermindering van proefdiergebruik

30 168, nr. 27

– de motie-Van Dekken over de werkwijze van de nVWA

30 168, nr. 28

– de motie-Van Dekken over de Code Openheid Dierproeven

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het eindrapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit)

31 980, nr. 35

– de motie-Plasterk c.s. over effectief toezicht door de AFM

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

21 501-32, nr. 487

– de motie-Van Gerven over een onafhankelijke klachtencommissie

21 501-32, nr. 488 (ingetrokken)

– de motie-Van Gerven over het rapport «Oceanic Développement»

21 501-32, nr. 489

– de motie-Van Gerven over politiek gevoelige onderwerpen

21 501-32, nr. 490

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op koudmerken

21 501-32, nr. 491 (aangehouden)

– de motie-Jacobi/Van Gerven over gewetensbezwaarden I&R

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorgplus

De Voorzitter: mw. Dille wenst haar motie op stuk nr. 107 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 839, nr. 107 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dille over zoeken naar herverdelingsmiddelen

31 839, nr. 108

– de motie-Voordewind c.s. over sluiten van instellingen

31 839, nr. 109

– de motie-Leijten/Kooiman over groepsgerichte behandeling

31 839, nr. 110

– de motie-Leijten/Kooiman over professionaliseren jeugdzorg

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 543

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

32 543 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Leijten (9,II)

  • Indien 9 verworpen:

  • – amendement Leijten (10,I)

  • Indien 9 verworpen:

  • – amendement Leijten (10,II) (invoegen artikel IXA)

– amendement Leijten (9,III)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Leijten (9,IV)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel II

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Leijten (9,V)

– onderdelen B t/m O

– artikel IV

– artikel V

– artikel VA

– amendement Leijten (9,VI)

– artikel VI

– amendement Leijten (9,VII)

– artikel VII

– artikel VIII

– amendement Leijten (9,VIII)

– artikel IX

  • Indien 9 verworpen:

  • – amendement Leijten (10,II) (invoegen artikel IXA)

– artikel X

– amendement Leijten (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten

32 543, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over resultaten CAK

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over politieonderzoek naar kindermishandeling

De Voorzitter: mw. Arib wenst haar motie op stuk nr. 57 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 015, nr. 56 (aangehouden)

– de motie-Arib over richtlijnen voor inzet van forensische expertise

31 015, nr. 57 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Arib over de Forensische Polikliniek Kindermishandeling

31 015, nr. 58 (aangehouden)

– de motie-Arib over één opleiding voor forensische geneeskunde

31 015, nr. 59

– de motie-Arib c.s. over aanbevelingen van de commissie-Gunning

31 015, nr. 60

– de motie-Kooiman c.s. over verlagen van de drempel voor forensisch onderzoek

31 015, nr. 61

– de motie-Kooiman c.s. over aanvragen van specialistisch forensisch onderzoek

31 015, nr. 62

– de motie-Dibi c.s. over capaciteit van forensisch-pediatrisch onderzoek

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat

32 710, nr. 3

– de motie-Cohen c.s. over een jaarlijkse rapportage tussendoelen

32 710, nr. 4

– de motie-Cohen c.s. over het aantal zorgleerlingen

32 710, nr. 5

– de motie-Cohen c.s. over een deltaplan bedrijfsvoering defensie

32 710, nr. 6

– de motie-Cohen c.s. over openbaarheid van informatie

32 710, nr. 7

– de motie-Roemer over sanering van de Griekse schulden

32 710, nr. 8

– de motie-Roemer over schaalverkleining in het onderwijs

32 710, nr. 9

– de motie-Roemer c.s. over opnieuw onderhandelen met de VNG

32 710, nr. 10

– de motie-Pechtold c.s. over de 17 hervormingen van het kabinet

32 710, nr. 11

– de motie-Wilders over geen cent meer voor Griekenland

32 710, nr. 12

– de motie-Wilders over probleemlanden uit de eurozone

32 710, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Sap c.s. over de green deal

32 710, nr. 15 (gewijzigd, was nr. 13)

– de gewijzigde motie-Wilders over geleidelijk toekennen van rechten aan migranten

32 710, nr. 16

– de motie-Voordewind/Slob over de btw-verlaging in de bouw

32 710, nr. 17

– de motie-Voordewind/Slob over de verruimde Borgstelling MKB-kredieten

32 710, nr. 18

– de motie-Voordewind/Slob over bezuinigingen op Defensie

32 710, nr. 19 (ingetrokken)

– de motie-Thieme over het jaarverslag van de Nationale ombudsman

13. Debat over de Staat van de Europese Unie met nog nader te bepalen maximum spreektijden er fractie.

14. Debat over het HBO met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Debat over het Elektronisch Patiënten Dossier met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Spoeddebat over de situatie in justitiële jeugdinrichtingen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. VAO WRR rapport «Minder pretentie, meer ambitie» (AO d.d. 17/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Wijzigingen asielprocedures (AO d.d. 27/4 en 17/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Kinderopvang (AO d.d. 18/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 377

20. Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

32 469

21. Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

32 454

22. Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

32 446

23. Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

32 677

24. Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

32 529

25. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

32 513, nrs. 49 t/m 51

26. Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

– VAO Beleid op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en hiv/aids (AO d.d. 18/5) (na ontvangst van een brief)

– VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4) (na ontvangst van een brief)

– VAO Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid (AO d.d.27/4)

– VAO Kernenergie (AO d.d. 17/5)

– VAO Handhaving (SZW) (AO d.d. 30/3 en 26/4)

– VAO ZZP’ers (AO d.d. 27/4)

– VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen (AO d.d. 22/3)

– VAO Openbaar vervoer (AO d.d. 28/4)

– VAO Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen (AO d.d. 27/4)

– VAO Natura 2000 (AO d.d. 18/5)

– VAO Biotechnologie (AO d.d. 18/5)

– VAO Contractvervoer/Valys/Doelgroepenvervoer (AO d.d. 19/5)

32 426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) + 32 512 (Wijz. boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht i.v.m. de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO op 30 mei)

32 622 (Wijz. Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van een richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)

32 444 (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

32 609 VIII (Incidentele suppletoire begroting OCW)

32 252 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) + 32 625 (Invoeringswet geluidproductieplafonds)

32 609 VI (Incidentele suppletoire begroting Justitie)

32 549 (Wijz. Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen)

31 452 (Wijz. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van een Europese richtlijn) (re- en dupliek) (na ommekomst van de schriftelijke beantwoording van vragen in eerste termijn)

32 375 (Wijz. Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten; aanpassing van de definitie van schadelijke stof, het voorwassen van ladingtanks en de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders)

32 535 (Goedkeuring van het Maritiem Arbeidsverdrag) + 32 534 (Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag)

32 587 (Wijz.van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, NT2 en inburgering)

32 427 (Wijz. Wet milieubeheer i.v.m. de verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water)

31 997 (Wijz. van enkele onderwijswetten in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

7, 8 en 9 juni (week 23)

32 193 (Wijz. Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces)

32 697 (Wijz. van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar)

32 626 Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

32 185 (Wijz. Telecommunicatiewet; aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie) + 31 841 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten)

32 555 (Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken)

32 154 (Wet AWBZ-zorg buitenland) (re- en dupliek)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 539 (Wijz. Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid)

32 588 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten)

32 403 (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

32 393 (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

32 453 (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

32 445 (Wijz. van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen)

32 431 (Goedkeuring van de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Republiek Indonesië)

14, 15 en 16 juni (week 24)

– Plenaire afronding notaoverleg Fiscale agenda (16 juni)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord)

32 314 (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) + 32 323 (Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen)

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese Top (22 juni)

32 304 (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (WGO op 20/6)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– Debat over de Voorjaarsnota 2011

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten:

– Hoofdlijnendebat over het drugsbeleid (na ontvangst, medio mei, van een kabinetsstandpunt) (Van der Ham)

– Debat over pensioenen (na besluitvorming omtrent het pensioenakkoord) (commissie szw)

– Debat over WikiLeaks (Timmermans)

– Debat over inperking van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw t.a.v. abortus (Pechtold) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het privébezoek van Koningin Beatrix aan Oman (Van Gent)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van eenkabinetsreactie) (Dibi)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem» (Van Toorenburg) (na ontvangst van een brief)

– Debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (na ontvangst van een brief) (Van Toorenburg)

– Debat over hygiëne in verpleeghuizen (na ontvangst van een brief) (Agema)

– Debat over bezuinigingen op passend onderwijs (Van der Ham)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (na ontvangst van een brief)(Van Bemmel)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters)

– Spoeddebat over de voorgenomen intrekking van het Kierbesluit Haringvliet (Van Veldhoven) (na ontvangst van een brief eind mei, debat in juni)

– Spoeddebat over gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij in Brabant (Van Gerven)

– Spoeddebat over lastenverzwaringen (Koolmees)

– Spoeddebat over de vergunningverlening van de bouw van megastallen in Brabant (Thieme)

– Spoeddebat over de negatieve koopkrachteffecten voor 65+-ers en alleenstaanden (Plasterk)

– Spoeddebat over een nieuwe wet inzake naturalisatie-eisen (Van Dam)

– Spoeddebat over problematisch huizenbezit (Verhoeven) (na ontvangst van een brief)

– Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters (Van Klaveren) (na ontvangst van een brief)

– Spoeddebat over het bericht dat veroordeelde Surinaamse criminelen rondlopen in Nederland (Helder)

– Spoeddebat over aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs (Marcouch)

– Dertigledendebat over de Arbeidsinspectie (na ontvangst van een brief)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 412 (Initiatief-Van der Ham/Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (voortzetting na het zomerreces)

32 546 (Wijz. Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

32 291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (re- en dupliek) (na ontvangst van een BOR-onderzoek)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele) (indien de voorbereiding is voltooid)

31 549 (Wijz. Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen) (na ontvangst nota naar aanleiding van het nader verslag op wetsvoorstel 32 420)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 558 (Wijziging van diverse onderwijswetten i.v.m. met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden) (behandeling ná AO van 18 mei over doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen) (na technische briefing)

31 571 (Initiatief-Thieme; wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten) (re- en dupliek) (na een rondetafelgesprek van de Kamercommissie)

32 264 (Wijz. Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit) (na een rondetafelgesprek en een nieuw algemeen overleg begin juni)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 30 mei van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32 426) en Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (32 512)

Maandag 6 juni van 10.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de ombuigingen bij Defensie

Maandag 6 juni van 11.15 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Fiscale agenda (32 740, nr. 1)

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (32 304)

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid.

Maandag 27 juni van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Uitwerking van de uitgangspunten van het cultuurbeleid (31 511, nr. 8).

Recesperiodes

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012