32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Raad voor Werk en Inkomen een belangrijke rol speelt in de informatievoorziening omtrent regionaal arbeidsmarktbeleid, de beschikbaarheid van arbeidsmarktinformatie en het faciliteren van samenwerking tussen gemeenten, sectoren en sociale partners;

verzoekt de minister in overleg met sociale partners en gemeenten te treden en te onderzoeken op welke wijze de expertise van de RWI omtrent regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktinformatie en de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en gemeenten kan worden behouden door deze in te bedden in bestaande overlegstructuren, en de Kamer daarover voor 1 oktober te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Hijum

Ortega-Martijn

Ulenbelt

Naar boven