27 Stemmingen recordwerkloosheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht dat de werkloosheid een record heeft bereikt,

te weten:

  • - de motie-Karabulut/Van Ojik over het afzwakken van de sollicitatieplicht (29544, nr. 453);

  • - de motie-Van Ojik over toetsing van het voorliggende bezuinigingspakket (29544, nr. 454);

  • - de motie-Heerma/Hamer over het inzichtelijker maken van de "total cost of ownership" (29544, nr. 455);

  • - de motie-Van Weyenberg/Schouten over jongeren in de bijstand (29544, nr. 456);

  • - de motie-Hamer/Van Weyenberg over bijzondere aandacht voor jongeren met een niet-westerse achtergrond (29544, nr. 457);

  • - de motie-Heerma c.s. over de toepassing van proefplaatsingen (29544, nr. 458).

(Zie vergadering van 30 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Karabulut/Van Ojik (29544, nr. 453).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (29544, nr. 454).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerma/Hamer (29544, nr. 455).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Nog even over de vorige aangenomen motie over de toetsing van het bezuinigingspakket. Ik zou graag een brief van het kabinet ontvangen over de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de stemmingen doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Schouten (29544, nr. 456).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer/Van Weyenberg (29544, nr. 457).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (29544, nr. 458).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven