10 Stemmingen Arbeidsmigratie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over arbeidsmigratie,

te weten:

  • - de motie-Azmani/Hamer over toetsing bij de IND voorafgaand aan het toekennen van een bijstandsuitkering (29407, nr. 166);

  • - de motie-Ulenbelt over uitbreiding van de taaleis voor arbeidsmigranten (29407, nr. 167).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Azmani/Hamer (29407, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (29407, nr. 167).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven