21 Stemmingen uitkoopregeling hoogspanningslijnen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitkoopregeling hoogspanningslijnen,

te weten:

  • - de motie-Van Veldhoven c.s. over uitwerken van een afwegingskader (31574, nr. 31);

  • - de motie-Paulus Jansen/Van Tongeren over het criterium "doelmatig beheer" (31574, nr. 32);

  • - de motie-Klever over uitvoering van de toezegging over de uitkoopregeling (31574, nr. 33).

(Zie vergadering van 29 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (31574, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, het CDA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen/Van Tongeren (31574, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD, de SP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (31574, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven