16 Stemmingen Problematiek koopwoningmarkt

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over problematiek koopwoningmarkt,

te weten:

  • - de motie-Van Klaveren over het in ere herstellen van de hypotheekrenteaftrek (32847, nr. 68);

  • - de motie-Paulus Jansen over onderzoek naar de mogelijkheden van bouwsparen (32847, nr. 69).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Paulus Jansen stel ik voor, zijn motie (32847, nr. 69) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32847, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven