19 Stemmingen motie Wet dieren

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren,

te weten:

(Zie notaoverleg van 25 maart 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (31389, nr. 121) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat fokkers een zorgplicht hebben ten aanzien van een gezond fokbeleid;

verzoekt de regering, de regels voor een gezond fokbeleid (zoals geformuleerd in artikel 19 Besluit Gezelschapsdieren) te laten gelden voor alle fokkers, inclusief hobbyfokkers;

verzoekt de regering ook, te bezien op welke wijze een gezond fokbeleid voor dieren die hobbymatig worden gehouden nader kan worden geborgd;

verzoekt de regering voorts, tenminste paard, pony en ezel toe te voegen aan het besluit gezelschapsdieren onder artikel 19, zodat zij onder de reikwijdte van het gezonde fokbeleid vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 128, was nr. 121 (31389).

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (31389, nr. 128) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven