11 Stemmingen Brand bij Chemie-Pack

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk,

te weten:

  • - de motie-Bontes over versnelling van het aanwijstraject voor bedrijfsbrandweren (26956, nr. 159);

  • - de motie-Van Gerven over het intensiveren van onaangekondigde inspecties (26956, nr. 160);

  • - de motie-Van Tongeren over instelling van een bedrijfsbrandweer voor bedrijven waarvoor dit relevant is voor 31 december 2013 (26956, nr. 162).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (26956, nr. 162) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale overheden en hulpdiensten zoals de brandweer doorgaans geen expertise hebben op de bestrijding van grote chemische branden;

overwegende dat daarvoor specifiek getrainde bedrijfsbrandweerkorpsen beschikbaar moeten zijn;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat elk bedrijf waarvoor dit relevant is zo spoedig mogelijk een functionerende bedrijfsbrandweer heeft en de Kamer hierover uiterlijk 31 december 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 163, was nr. 162 (26956).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bontes (26956, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, 50PLUS, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (26956, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (26956, nr. 163, was nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven