26 Stemmingen motie Verantwoordingsdebat

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het Verantwoordingsdebat,

te weten:

  • - de motie-Klein over afzien van lastenverzwaringen bij toekomstige aanvullende maatregelen (33605, nr. 12).

(Zie vergadering van 16 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Klein (33605, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat lastenverzwaringen in hun huidige omvang de koopkracht en het consumentenvertrouwen bij grote groepen in de samenleving ondermijnen en daarmee het economisch herstel bemoeilijken;

roept de regering op om bij eventuele, toekomstige, aanvullende maatregelen ter beheersing van de overheidsuitgaven en terugdringing van het overheidstekort, af te zien van nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijfsleven en burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 12 (33605).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klein (33605, nr. 15, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven