18 Stemmingen Governance in het onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Governance in het onderwijs,

te weten:

 • - de motie-Rog over onderzoek naar de sectoren waarin de continuïteitsparagraaf ingevoerd moet worden (33495, nr. 13);

 • - de motie-Rog over experimenteren met governancemaatregelen (33495, nr. 14);

 • - de motie-Jadnanansing over overleg met onderwijskoepelorganisaties (33495, nr. 15);

 • - de motie-Jasper van Dijk over een overzicht van scholen die too big to fail zijn (33495, nr. 16);

 • - de motie-Jasper van Dijk c.s. over wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (33495, nr. 17);

 • - de motie-Duisenberg over overleg met onderwijskoepels over permanente educatie (33495, nr. 18);

 • - de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over instemmingsrecht in het wetsvoorstel (33495, nr. 19);

 • - de motie-Van Meenen over een cao voor bestuurders in het mbo en ho (33495, nr. 20);

 • - de motie-Beertema over beloningen voor bestuurders (33495, nr. 21);

 • - de motie-Beertema over de uitgaven voor het primaire proces (33495, nr. 22);

 • - de motie-Beertema over instemmingsrecht voor de vormgeving van het onderwijsleerproces (33495, nr. 23);

 • - de motie-Beertema over niet toestaan van de one-tier board in het bekostigde onderwijs (33495, nr. 24).

(Zie notaoverleg van 27 mei 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rog stel ik voor, zijn motie (33495, nr. 14) aan te houden. Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (33495, nr. 16) aan te houden. Op verzoek van de heer Van Meenen stel voor, zijn motie (33495, nr. 19) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Rog (33495, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Rog en Bisschop. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28, was nr. 13 (33495).

De motie-Beertema (33495, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beertema en Jasper van Dijk Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29, was nr. 21 (33495).

De motie-Beertema (33495, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beertema en Jasper van Dijk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30, was nr. 22 (33495).

De motie-Beertema (33495, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het model van de one tier-board de toezichthoudende taak niet optimaal wordt uitgevoerd;

verzoekt de regering om de one tier-board voor vo, mbo en ho in het bekostigde onderwijs niet toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28, was nr. 24 (33495).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog/Bisschop (33495, nr. 28, was nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (33495, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (33495, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duisenberg (33495, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, de VVD, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (33495, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beertema/Jasper van Dijk (33495, nr. 29, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beertema/Jasper van Dijk (33495, nr. 30, was nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (33495, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beertema (33495, nr. 31, was nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven