8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, vanmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Klein (33605, nr. 12).

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Maij tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Heijnen.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: de motie-Kooiman (33177, nr. 4) en de motie-Van Gerven (31389, nr. 121).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 30 mei, met als eerste spreker de heer De Graaf van de PVV;

  • - het VAO Pensioenonderwerpen, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 30 mei, met als eerste spreker de heer Ulenbelt van de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Graus.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Het heeft in de media gestaan: de bossen worden leeggeroofd. Daarnaast is er alleen al in Friesland in één jaar tijd 45.000 kilo paling gestroopt. De politiechefs en boswachters luiden de noodklok. Een van de oorzaken is dat de taakomschrijving van de dierenpolitie is teruggebracht tot die van taakaccenthouders. Ik wil graag een debat aanvragen met de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken, daar er voor het zomerreces geen geschikt AO meer op het programma staat.

De voorzitter:

De heer Graus verzoekt om steun voor een debat met de minister van Veiligheid en Justitie over het stropen in bossen.

De heer Graus (PVV):

En over visserijstroperij.

De voorzitter:

Het gaat dus om een debat over het stropen in bossen en in water.

De heer Graus (PVV):

Ja.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Stropen is jagen zonder vergunning en jagen is stropen met vergunning. Ik zie zeer uit naar een debat over de jacht.

De voorzitter:

U steunt dus het verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Ik wil de heer Graus het volgende in overweging geven. Wat hij nu memoreert, is naar voren gekomen in een rondetafelgesprek dat georganiseerd was door de Kamer. Wij komen in de komende procedurevergadering nog te spreken over de vraag hoe daar verder mee om te gaan. Ik stel voor om het daar te agenderen. Dan kunnen we bekijken hoe we dat in een algemeen overleg aan de orde kunnen stellen. Dat het besproken moet worden, lijkt mij immers helder.

De voorzitter:

U geeft op dit moment dus geen steun aan het verzoek van de heer Graus.

De heer Van Dekken (PvdA):

De PvdA-fractie kan zich goed vinden in het voorstel van de SP-fractie in dezen.

De voorzitter:

Dat betekent dat u ook geen steun geeft aan het verzoek van de heer Graus?

De heer Van Dekken (PvdA):

Vooralsnog geen steun.

De heer Houwers (VVD):

Ook vanuit de VVD-fractie geen steun voor dit verzoek. We denken dat er andere momenten hiervoor zijn. We kunnen ook op een andere manier worden geïnformeerd. Dus geen steun.

De heer Geurts (CDA):

Het is een belangrijk onderwerp zoals de heer Graus dat neergezet heeft. Ik heb net geteld dat er geen meerderheid voor zijn verzoek is, maar ik wil het graag steunen.

De voorzitter:

U steunt dus het verzoek om een debat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

GroenLinks vindt het ook een bijzonder belangrijk onderwerp. Wij steunen de positie van de SP.

De voorzitter:

U wilt er dus wel over spreken, maar niet in een plenair debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Van harte steun voor het voorstel van de heer Graus.

De voorzitter:

Mijnheer Graus, u hebt voldoende steun voor het houden van een dertigledendebat, maar niet voor een meerderheidsdebat.

De heer Graus (PVV):

Dan maak ik graag gebruik van een dertigledendebat. Het is een zeer ernstige kwestie, voor mensen en voor dieren.

De voorzitter:

Ik snap wat u bedoelt, mijnheer Graus. Ik zal proberen het zo snel mogelijk in te plannen. Bij dit debat zal er per fractie drie minuten spreektijd zijn.

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Het gaat over de Fyra. Reizigers wachten al sinds 2007 op die trein. Zij vragen: wanneer komt het treintje nou? Kamerleden moesten tot hun ontzetting op vrijdag uit de Gazet van Antwerpen vernemen hoe het met een heel groot en heel duur project in Nederland gaat. Ik vind dat echt een aanfluiting eerste klasse. Ik weet niet hoe vaak de Kamerleden de Gazet van Antwerpen lezen. Ik lees hem niet zo vaak. Ik kreeg hem gelukkig toegestuurd door een collega-"groene" uit België. Er is een gebrek aan regie. Er is een gebrek aan informatie. Het gaat echter vooral om de reiziger, die niet weet of hij een baan of een studie kan accepteren. Mensen van de NS weten niet wat ze moeten vertellen. Er moet heel vlot een goed debat komen over de actuele ontstane situatie. Ik wil dat nog deze week, met minister Dijsselbloem en staatssecretaris Mansveld. De rapporten zijn er. Ze kunnen vandaag nog naar de Kamer komen. Ik begrijp niet waarom de regeringspartijen het verzoek om informatie tot nu toe steeds hebben geblokkeerd. Het recht op informatie van de Kamer is een heel belangrijk punt. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's hiervan vinden: een verzoek om een debat en zo snel mogelijk de beschikbare informatie nu al naar de Kamer, en niet wachten totdat het is verzameld in een grote bundel.

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren wil graag zo snel mogelijk een debat over de Fyra. Wie kan ik daarover het woord geven?

De heer De Graaf (PVV):

We hebben erover getwijfeld, maar het verzoek om informatie is zeer belangrijk. Daarom steun voor het debat, deze week. Ik voeg daaraan het volgende toe. We willen graag voor het debat een brief waarin de vertrekpremie en alle andere voorwaarden waaronder de heer Meerstadt bij de NS vertrekt, worden bekendgemaakt en uit de doeken worden gedaan.

Mevrouw De Boer (VVD):

Uiteraard onze steun voor een debat. Deze week, aanstaande vrijdag, krijgen we de informatie. Op 20 juni staat een AO gepland. Op 18 juni is er ook nog een rondetafelgesprek. Ook dat willen we graag nog voeren. We zouden het debat, dat we steunen, graag in die week willen laten plaatsvinden. Dus niet volgende week, maar een week later.

De voorzitter:

U steunt dus het verzoek tot het houden van een debat, maar u steunt niet het verzoek om dat debat nog deze week te voeren, omdat u zegt: we wachten liever totdat we het rondetafelgesprek op 18 juni hebben gehad.

De heer Hoogland (PvdA):

Steun voor het debat. Dat kan ook wat mij betreft na het rondetafelgesprek.

De voorzitter:

Dus ook voor u geldt: u steunt het verzoek om een debat, maar niet om het in deze week te plannen.

De heer Bisschop (SGP):

Het is in ieder geval van belang dat de relevante informatie op tafel ligt. Daarom is de ordelijke weg de weg die mevrouw De Boer heeft geschetst. Geen steun dus voor een debat deze week.

De voorzitter:

Voor u geldt ook: het liefst na het rondetafelgesprek van 18 juni.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

We hebben een heel aantal partijen uitgenodigd voor dat rondetafelgesprek. Het lijkt me belangrijk om daarvan goed kennis te nemen, evenals van de brief van de staatssecretaris. Graag dus een debat, maar na het rondetafelgesprek.

De heer Bashir (SP):

Steun voor het debat, na het rondetafelgesprek. Ik heb gisteren ook een set Kamervragen gesteld over de vertrekregeling van de heer Meerstadt en de beloning van de nieuwe directeur. Ik wil graag nog voor het debat antwoord hebben op die vragen.

De heer Geurts (CDA):

De CDA-fractie heeft dezelfde argumentatie als die welke de D66-collega net naar voren heeft gebracht.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun voor het debat, maar wel als alle relevante informatie er inderdaad is. Wij willen ook de minister van I en M bij het debat aanwezig laten zijn. Er is nu alleen gevraagd om de staatssecretaris van I en M en de minister van Financiën. We willen voor het debat ook graag een aanvullende brief hebben, waarin in ieder geval twee vragen specifiek aan de orde komen. De eerste vraag is: zijn er in januari, toen de onderzoeken naar de Fyra startten, afspraken gemaakt over de communicatie tussen de Belgische overheid, de NS en de NMBS? De tweede vraag is: welke communicatie is er de afgelopen vier maanden, en specifiek de laatste weken, geweest tussen NS-HSA en het ministerie van Financiën als aandeelhouder en het ministerie van I en M?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het debat. Ik sluit me aan bij de woorden van mijn collega van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven heeft nog een nabrander.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

De ChristenUnie deed net de suggestie om ook de minister van Financiën bij het debat te betrekken.

De voorzitter:

Nee, de aanvullende vraag had betrekking op de minister van I en M.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

In ieder geval vinden wij het een goede zaak als de minister van Financiën erbij is.

De voorzitter:

Dat was ook onderdeel van het verzoek.

Mevrouw Van Tongeren, u hebt op bijna alle punten de steun van de hele Kamer. Alleen hebben veel partijen over het verzoek om het in deze week te plannen, gezegd: laten we nog even wachten tot we ook het rondetafelgesprek hebben gehad, dat we zelf hebben georganiseerd. Ik zal proberen om zo snel mogelijk na 18 juni het debat in te plannen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik ben blij met de volgens mij Kamerbrede steun voor dit debat. Het is een heel belangrijk onderwerp voor de reiziger, voor de staatskas en voor de relatie met onze buren. Ik heb nog geen duidelijkheid over de rapporten die er al liggen en die nu naar de Kamer zouden moeten. Er is geen enkele reden om het Mott MacDonaldrapport, dat al volledig afgerond is, niet alvast naar de Kamer te sturen. Er zijn andere rapporten allang klaar. De woordvoerders zouden zich dan al goed kunnen inlezen en voorbereiden. Mij is nog niet duidelijk wat de positie van de verschillende partijen op dit punt is. Wordt de beschikbare informatie nu beschikbaar gesteld aan de Kamer of willen de regeringspartijen deze toch nog een tijdje onder de pet houden?

De voorzitter:

Ik heb brede steun gehoord voor uw verzoeken. Wat ik doorgaans doe en wat ik ook nu wil doen, is het stenogram van dit gedeelte van de vergadering, inclusief de vragen die nog in de aanvullende brief beantwoord moeten worden, doorgeleiden naar het kabinet. Ik neem aan dat het kabinet daar gehoor aan geeft.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dat hoop ik van harte.

De voorzitter:

Ik stel voor om spreektijden van vier minuten per fractie te hanteren. Ik kijk even rond …

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Het is een heel ingewikkeld dossier, dus vijf minuten zou wel fijn zijn.

De voorzitter:

Vandaar dat ik al even rondkeek. Meestal kom ik snel tot een besluit. De spreektijd bedraagt vijf minuten per fractie.

Het woord is aan de heer De Graaf.

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Afgelopen vrijdag konden wij in de krant lezen dat Eneco, de energiemaatschappij die eigendom is van een groot aantal gemeenten, van plan was om met een potje van € 750.000 de kritiek van kustgemeenten op windmolenparken, windmolencentrales voor de kust af te kopen. Wij vinden het geen goede zaak dat kritiek van gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters wordt afgekocht. Wij moeten, ook als gemeenteraadslid, in dit land kunnen spreken zonder last of ruggespraak. Wij moeten niet door een andere overheid via een energiemaatschappij op slinkse wijze gedwongen worden tot kneveling. Daarom willen wij met de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een debat voeren over de vraag of er meer van dit soort zaken in Nederland spelen. Het moet überhaupt gaan over het principe.

De voorzitter:

U bent zich ervan bewust dat uw partij al eerder een debat heeft aangevraagd over windenergie en dat dat op de lijst van in te plannen debatten staat?

De heer De Graaf (PVV):

Zeker.

De voorzitter:

Het gaat dus om steun voor een debat over de wijze waarop gemeenten omgaan met kritiek op windparken.

De heer Jan Vos (PvdA):

De fractie van de PvdA ziet graag een brief van het kabinet tegemoet over deze kwestie, maar geeft vooralsnog geen steun aan een debat. Dit punt kan, zoals u terecht opperde, bij andere debatten betrokken worden.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Misschien kan de minister van Economische Zaken een brief sturen vóór het AO over de Energiewende, dat wij heel binnenkort hebben. Dan kunnen wij dit punt daarbij betrekken.

De voorzitter:

U geeft dus geen steun aan het verzoek.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik steun het voorstel van D66.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het houden van een debat op dit moment.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het voorstel van D66.

De voorzitter:

Dus ook geen steun voor het houden van een debat op dit moment.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook geen steun van de fractie van GroenLinks. Het lijkt mij prima om dit punt bij het debat over de Energiewende te betrekken.

De heer Bisschop (SGP):

De suggestie die D66 doet, lijkt ons goed.

De voorzitter:

Dus ook geen steun voor een debat. Mijnheer De Graaf, ik hoor geen steun voor een apart debat, maar wel steun om het punt te betrekken bij een AO dat reeds gepland is, inclusief een verzoek om nadere informatie.

De heer De Graaf (PVV):

Dan zullen wij het op die manier moeten doen.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Dezer dagen en zelfs de laatste uren is er veel te doen over een vervolgmissie in Afghanistan na 2014. De NAVO schijnt klaar te zijn met een conceptmissie voor Afghanistan. Ook de Duitsers hebben al de contouren vastgesteld. Ik vraag graag een debat aan met voorafgaande daaraan een brief van de minister van Buitenlandse Zaken om opheldering te krijgen over die NAVO-plannen en de plannen van de partnerlanden die bereid zijn troepen te leveren. Wij moeten hier zo snel mogelijk opheldering over krijgen.

De voorzitter:

Verzoek om steun voor het houden van een debat.

De heer Van Bommel (SP):

Ik zou graag het verzoek om een brief willen steunen, omdat het kennelijk gaat om een bijeenkomst van ministers die de komende dagen plaatsheeft. Als daar inderdaad een besluit wordt genomen, is dat een NAVO-besluit en gaat dat niet per se Nederland aan. Ik denk ook dat Nederland zo'n missie niet kan en ook niet zou moeten steunen, maar dat is allemaal voor later. Eerst zou ik graag willen weten wat de besluitvorming in de NAVO is.

De voorzitter:

Geen steun voor het houden van een debat, wel steun voor een brief.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Misschien is het mogelijk om beide verzoeken te combineren: een brief waarin ook de vraag van de heer Van Bommel wordt beantwoord, gevolgd door een debat zoals de ChristenUnie hier voorstelt. Mijn fractie zou in ieder geval voorstander zijn van die combinatie.

De voorzitter:

Dus ik hoor steun voor zowel het ontvangen van een brief als het houden van een debat.

De heer Krol (50PLUS):

Een prima oplossing van GroenLinks; daar sluit ik mij graag bij aan.

De voorzitter:

De fractie van 50PLUS steunt deze oplossing.

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor een debat en steun voor een brief.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Steun voor een brief.

De voorzitter:

Steun voor een brief, geen steun voor een debat.

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun voor een brief.

De voorzitter:

Steun voor een brief, geen steun voor een debat.

De heer Van Klaveren (PVV):

Steun voor een debat.

De voorzitter:

Steun voor een debat.

Mevrouw Bonis (PvdA):

Geen steun voor een brief en geen steun voor een debat in dit stadium. Het is gewoon te vroegtijdig. Er liggen net plannen van de heer Rasmussen. Het is totaal nog niet duidelijk wat de rol van Nederland daarin gaat worden. Waarover gaan we nu debatteren?

De voorzitter:

Ik hoor dat u geen steun geeft aan het verzoek om een debat. U zegt ook uitdrukkelijk: geen steun voor een brief. Betekent dit dat u die blokkeert? Velen willen die brief namelijk wel.

Mevrouw Bonis (PvdA):

Die brief ga ik niet blokkeren, voorzitter, maar nochtans vind ik het ontijdig.

De heer Ten Broeke (VVD):

Geen steun voor een debat. Een brief zal ook ik niet blokkeren, althans als het gaat om hetgeen waarom de heer Voordewind vraagt, namelijk een uitleg van datgene wat de heer Rasmussen vandaag heeft gemeld. Ik wil er wel aan toevoegen dat mij niet bekend is dat de heer Rasmussen al een vraag heeft doen uitgaan naar mogelijke troepenlevering. Aangezien die er niet is, is er dus geen sprake van een Nederlandse bijdrage en lijkt mij er ook geen reden voor een debat. Dus geen steun voor een debat. We hebben in Nederland de meest zorgvuldige procedure op de wereld als het gaat om parlementaire invloed op missies. Daar is hier nu absoluut geen sprake van. Dus die moeten we zelf ook niet minder willen maken, zo zeg ik via u, voorzitter, tegen de heer Voordewind, door nu al te preluderen op iets naar aanleiding van een krantenbericht.

De voorzitter:

Geen steun voor een debat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ook de SGP wil graag een brief. Of we een debat willen, is afhankelijk van de inhoud van die brief.

De voorzitter:

Mijnheer Voordewind, u hebt geen steun van de meerderheid voor het houden van een debat, maar wel steun voor een brief.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

En voor een dertigledendebat.

De voorzitter:

U hebt uiteraard ook steun van ten minste 30 leden voor het houden van een dertigledendebat.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ja. Ik dank in ieder geval de collega's voor hun steun voor de brief, teneinde de gevraagde helderheid te kunnen krijgen. De conferentie van de NAVO vindt dezer dagen plaats. Dus graag daar een verslag van richting de Kamer, met inachtneming van de opmerkingen die ik zo-even heb gemaakt. Met betrekking tot het dertigledendebat ga ik hiervoor terug naar de procedurevergadering, want het zal te lang duren voordat dat debat gehouden kan worden. Mogelijk zal het dan zelfs over het zomerreces heen getild worden en dan heeft het helemaal geen zin meer. Dus in de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken zullen we dit aan de orde stellen.

De voorzitter:

Als de brief die er dan komt daartoe aanleiding geeft, kunt u altijd nog opnieuw een debat aanvragen. Dat hebben vele leden ook al gezegd.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dank voor het meedenken, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Morgenavond staat op de agenda een dertigledendebat, aangevraagd door de Partij voor de Dieren, over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees belastinggeld. We hebben inmiddels het verzoek van de staatssecretaris van EZ en de minister van Buitenlandse Zaken gekregen om dit debat uit te stellen. Nu vinden we dat op zichzelf prima, maar het kabinet geeft als reden dat er nog stukken aankomen. Dus ik begrijp daaruit dat het kabinet het debat in breder verband zou willen voeren. Wij zouden het debat dan ook wel van de agenda willen halen als we daarvoor in de plaats met elkaar kunnen afspreken dat we voor Prinsjesdag een normaal debat voeren over de intensieve veehouderij in Nederland, waarbij we alle stukken die het kabinet heeft beloofd kunnen betrekken, zoals die over de omvang van de veestapel in Nederland, over de voedselvisie en over de financiering van megastallen in het buitenland.

De voorzitter:

Uw verzoek is om het dertigledendebat van de agenda te halen. Dat is in maart ook al een keer om dezelfde reden gebeurd. Toen heeft de staatssecretaris ook aangegeven dat zij nog met een brief zou komen. Bent u zich daarvan bewust?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik ben me daarvan bewust. Ik wil de staatssecretaris graag de ruimte geven om het in samenhang te bespreken, maar dan moeten we hier wel met elkaar afspreken dat we een breed debat over de intensieve veehouderij gaan plannen. Dan kunnen we dat debat van morgenavond schrappen.

De voorzitter:

Een verzoek om steun voor het houden van een plenair debat over megastallen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Steun voor het verzoek om het morgenavond van de agenda af te halen. De staatssecretaris heeft namens het kabinet een reactie toegezegd op onder andere het rapport van de Gezondheidsraad. Als die stukken er zijn, bepalen we hoe we dat debat zullen voeren. Ik kan me voorstellen dat het een debat wordt, maar ik vind niet dat we dat nu dienen af te spreken. Ik steun het verzoek van mevrouw Ouwehand om het debat gewoon van de agenda af te halen.

De voorzitter:

Voordat iedereen het daarover gaat hebben: als de aanvrager van een dertigledendebat mij zo'n verzoek doet, honoreer ik dat altijd, dus daar hoeft u geen reactie op te geven. Het verzoek dat nu voorligt, betreft steun voor het houden van een meerderheidsdebat, met in het achterhoofd dat de staatssecretaris in maart ook al heeft gezegd dat er nog een brief aankomt.

De heer Klaver (GroenLinks):

Steun voor dat verzoek. Het lijkt mij heel goed om voor Prinsjesdag nog een breed en goed debat over dit onderwerp te voeren.

De heer Geurts (CDA):

Ik begrijp dat ik geen steun meer hoef te geven voor een dertigledendebat. Die had mevrouw Ouwehand wel. Het lijkt mij goed dat eerst alle brieven van de staatssecretaris komen over de intensieve veehouderij en dat we dan bekijken wanneer we dat debat voeren. Ik vraag mij af of zij er wel allemaal zijn voor Prinsjesdag.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het houden van een plenair debat?

De heer Geurts (CDA):

Vooralsnog niet.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun voor het voorstel van de Partij voor de Dieren.

De voorzitter:

Steun voor het houden van een plenair debat.

De heer Van Dekken (PvdA):

Mijn fractie heeft geen bezwaar tegen een plenair debat op het moment dat alle onderwerpen die er liggen, ook daadwerkelijk geagendeerd kunnen worden. Daar moet na het reces ruimte voor zijn.

De voorzitter:

Geen bezwaar, dus u geeft steun aan het verzoek om een debat te houden.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Geen steun, want wij willen eerst de brief zien.

De heer Graus (PVV):

Steun voor het verzoek van mevrouw Ouwehand.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het verzoek, al moet mij wel van het hart dat we dit ook vrijdag hadden kunnen aftikken. Dat was beter geweest voor de planning van de agenda, maar steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, u hebt steun van de Kamer voor het houden van een plenair debat over megastallen. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Ik voeg er bij dezen aan toe, want dat gaat ook mee in het stenogram, dat ik verwacht dat de staatssecretaris ook snel met die brief komt, omdat wij daar al enige maanden op wachten.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Het lijkt mij fijn als u dat doet. U hebt helemaal gelijk dat dit in maart ook al aan de orde was en dat de staatssecretaris niet kan blijven vragen om debatten maar uit te stellen. Ik wil u vragen om ruimte in de agenda in te lassen voor een debat met ruime spreektijden. Ik stel voor: acht minuten, want er komen nogal wat brieven aan. Verder vraag ik u om dit op te nemen met de staatssecretaris van Economische Zaken.

De voorzitter:

Ik ga mijn best doen, maar in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik acht minuten wel heel veel spreektijd vind. Ik snap het belang van het onderwerp, maar ik weet niet zeker of dit voor het reces kan. Acht minuten is wel erg veel. Over de Fyra is de spreektijd vijf minuten, is net door de Kamer besloten.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik begrijp het, voorzitter. Laten we dan aan de staatssecretaris vragen welke brieven zij op welke termijn aan de Kamer denkt te kunnen sturen, want er staat nogal wat op stapel. Als zij zegt dat zij deze in samenhang wil bespreken, dan wil ik daar wel aan tegemoetkomen, maar de kans is best groot dat het behoorlijk wat stukken zullen zijn. Als we daar duidelijkheid over krijgen en het voor Prinsjesdag kan, dan lijkt mij dat het meest efficiënt vergaderen, zoals wij nog nooit eerder hebben gedaan.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering, van het begin tot het einde, doorgeleiden naar het kabinet. Ik ga een debat inplannen, maar ik ga vooralsnog toch voor vijf minuten spreektijd. Als er aanleiding is, kunnen wij er nog naar kijken en dan kunt u weer terugkomen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ook ik hecht wel waarde aan ruime spreektijden. Zo vaak wordt er niet over dit onderwerp gesproken, juist in samenhang. Ik vind dat de meewerkende houding van collega Ouwehand zou moeten pleiten voor meer ruimte.

De voorzitter:

Volgens mij heb ik aangegeven dat ik vooralsnog uitga van vijf minuten. Dat is meer dan de normale spreektijd bij een debat. Ik kijk ook naar de Fyra, waarover ook veel stukken op de agenda staan. Als er aanleiding toe is, kunnen we hier altijd even met elkaar over spreken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Segers, die een opmerking heeft over de stemmingslijst.

De heer Segers (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Het gaat om de gewijzigde motie-Segers/De Rouwe (33335, nr. 16, was nr. 11), onder punt 19 van de stemmingslijst. Wij willen die gewijzigde motie graag even aanhouden, omdat sommige fracties iets meer bedenktijd nodig hebben.

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Segers/De Rouwe (33335, nr. 16, was nr. 11) wordt dus aangehouden.

We gaan stemmen. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Iedereen blijft zitten; ik neem dus aan dat dat het geval is. Nee. We wachten nog heel even op de heer Van Dam, maar die had de presentielijst vanochtend toch wel getekend.

Naar boven