13 Stemmingen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland,

te weten:

  • - de motie-Bontes/Wilders over afzien van bezuinigingen op de AIVD (29754, nr. 218);

  • - de motie-Bontes over het opsluiten van naar Nederland terugkerende jihadisten (29754, nr. 219);

  • - de motie-Bontes c.s. over het op de Europese terreurlijst zetten van Jabhat al-Nusra (29754, nr. 220);

  • - de motie-Segers c.s. over een onderzoek naar financiële steun vanuit onvrije landen (29754, nr. 221);

  • - de motie-Recourt/Berndsen-Jansen over het in kaart brengen van best practices in gemeentelijk beleid tegen radicalisering (29754, nr. 222);

  • - de motie-Recourt over de moslimgemeenschap aanspreken op hun verantwoordelijkheid (29754, nr. 223);

  • - de motie-Dijkhoff c.s. over wijziging van artikel 15 van de Wet op het Nederlanderschap (29754, nr. 224);

  • - de motie-Dijkhoff c.s. over onderzoek naar een stelsel van bestemmingsvisa (29754, nr. 225);

  • - de motie-Berndsen-Jansen/Schouw over het met een jaar opschorten van de bezuinigingen op de AIVD (29754, nr. 226).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Bontes c.s. (29754, nr. 220) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlandse jihadisten zich hebben aangesloten bij de terreurorganisatie Jahbat al-Nusra;

overwegende dat Jahbat al-Nusra de Syrische afdeling is van Al Qaida;

constaterende dat de Verenigde Staten deze terreurorganisatie op de terreurlijst hebben geplaatst;

overwegende dat Jabhat al-Nusra niet voorkomt op de Europese- en VN terreurlijst;

verzoekt de regering, in navolging van de Verenigde Staten, de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra op de Europese- en VN terreurlijst te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 228, was nr. 220 (29754).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bontes/Wilders (29754, nr. 218).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (29754, nr. 219).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bontes c.s. (29754, nr. 228, was nr. 220).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Bontes (PVV):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, wil ik weten hoe de regering daaraan invulling zal geven.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (29754, nr. 221).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Recourt/Berndsen-Jansen (29754, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Recourt (29754, nr. 223).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkhoff c.s. (29754, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkhoff c.s. (29754, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Berndsen-Jansen/Schouw (29754, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven