25 Stemmingen adolescentenstrafrecht

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht ( 33498 ),

en over:

  • - de motie-Bontes over toepassing van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen (33498, nr. 10);

  • - de motie-Kooiman over rekening houden met leeftijdsverschillen in het plaatsingsbeleid (33498, nr. 11);

  • - de motie-Kooiman over herstelbemiddeling bij zaken met een jongvolwassen verdachte (33498, nr. 13).

(Zie vergadering van 30 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Kooiman (33498, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij jongvolwassen daders het aspect van heropvoeding en mogelijke gedragsverandering voorop moet staan en dat het voor de morele ontwikkeling van belang is dat herstelbemiddeling geprobeerd wordt en/of een gesprek met het slachtoffer plaats vindt;

verzoekt de regering, er bij het openbaar ministerie en de reclasseringsorganisaties op aan te dringen dat daar waar mogelijk in zaken met een jongvolwassen verdachte of veroordeelde en in samenspraak met het slachtoffer, bezien wordt wat er aan herstelbemiddeling kan worden gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 13 (33498).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kooiman (stuk nr. 12) tot het invoegen van artikel IVa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Kooiman (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bontes (33498, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman (33498, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman (33498, nr. 15, was nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven