9 Stemmingen Arbeidsmarktbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het arbeidsmarktbeleid,

te weten:

  • - de motie-Heerma c.s. over stagemogelijkheden voor mbo'ers zonder verblijfsstatus die een bbl-opleiding volgen (29544, nr. 450);

  • - de motie-Karabulut over gemeenten ondersteuning laten bieden aan mensen met een beperking (29544, nr. 451);

  • - de motie-Van Weyenberg over cofinanciering van sectorale plannen tegen jeugdwerkloosheid (29544, nr. 452).

(Zie vergadering van 30 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Heerma c.s. (29544, nr. 450).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544, nr. 451).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (29544, nr. 452).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven