28 Stemmingen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de toegenomen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa,

te weten:

  • - de motie-Madlener over het niet openstellen van de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren (29407, nr. 169).

(Zie vergadering van 30 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Madlener (29407, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven