20 Stemmingen Vreemdelingenwet 2000

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening,

te weten:

  • - de motie-Schouw c.s. over gelijkstelling van leges (33293, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 15 april 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven