Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333204 nr. 31

33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord Bruggen Bouwen een maatregel is opgenomen die stelt dat de intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm;

constaterende dat er een groot maatschappelijk draagvlak en een Kamermeerderheid is om de «uitwassen» van de vermogensinkomensbijtelling op te lossen;

van mening dat het niet zinvol is om de vermogensinkomensbijtelling op onderdelen te repareren als er op termijn een nieuwe verzwaring wordt ingevoerd;

spreekt uit dat bij de uitwerking van deze maatregel duidelijkheid verschaft wordt over de effecten op het besteedbaar inkomen van verschillende doelgroepen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer