Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7664-7665

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over MOE-landen, te weten:

- de motie-Teeven/Kamp over intrekken van de verblijfsvergunning van onderdanen van EU-lidstaten bij een beroep op de bijstand binnen tien jaar na hun komst naar Nederland (29407, nr. 83);

- de motie-Teeven/Kamp over een nadere afspraak in EU-verband over het relateren van de hoogte van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de hoogte van betaalde premies (29407, nr. 84);

- de motie-Teeven/Kamp over maatregelen tot beëindiging van activiteiten van malafide uitzendbureaus (29407, nr. 85);

- de motie-Teeven/Kamp over niet-openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije (29407, nr. 86);

- de motie-Teeven/Kamp over beëindiging van de bijstandsuitkering voor personen die kunnen werken en voor wie er werk is (29407, nr. 87);

- de motie-Van Hijum/Spekman over maatregelen voor het terugdringen van de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid van arbeidsmigranten uit Oost-Europa (29407, nr. 88);

- de motie-Van Hijum c.s. over het wetsvoorstel malafide uitzendbureaus (29407, nr. 89);

- de motie-Van Hijum/Van Toorenburg over het stellen van eisen aan de inburgering van migranten die zich permanent willen vestigen in Nederland (29407, nr. 90);

- de motie-Fritsma over terugdraaien van de openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen en andere nieuwe EU-onderdanen (29407, nr. 91);

- de motie-Spekman c.s. over maatregelen tegen alle vormen van schijnzelfstandigheid van zzp'ers (29407, nr. 92).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Hijum c.s. (29407, nr. 89 is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ons land naar schatting 6000 malafide uitzendbureaus kent die hun werknemers uitbuiten en bijdragen aan oneerlijke concurrentie en verdringing;

overwegende dat de regering op basis van voorstellen van de ABU thans een wetsvoorstel uitwerkt om malafide uitzendondernemingen aan te pakken;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van het wetsvoorstel de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

  • - het aantrekkelijk maken van de keuze voor gecertificeerde uitzendbedrijven voor inleners;

  • - het tegenwerken van niet-geregistreerde uitzendondernemingen teneinde de bedrijfsvoering onmogelijk te maken;

  • - het treffen van maatregelen opdat de signalen van vermoedens van niet-naleving direct worden opgevolgd door de desbetreffende handhavende instanties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Hijum en Spekman. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93 (29407).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Teeven/Kamp (29407, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Teeven/Kamp (29407, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven/Kamp (29407, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven/Kamp (29407, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven/Kamp (29407, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Spekman (29407, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Hijum/Spekman (29407, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Van Toorenburg (29407, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (29407, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (29407, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.