Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7621

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 juli 2008 over windturbineparken.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet vanaf 2011 – na committering van de eerste 450 megawatt windturbines op zee op uiterlijk 1 april 2010 – over wil stappen op een nieuw beleid van periodiek en stapsgewijs opstellen van specifieke kavels in "windwinningsgebieden" op zee;

overwegende dat verwacht mag worden dat het nieuwe beleid vanwege de doorlooptijd van procedures gedeeltelijk met het oude beleid zal moeten overlappen om te zorgen voor de continuïteit en het hoognodige tempo in de bouw van windparken op zee;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er geen gat valt tussen de committering van 450 megawatt onder het "oude" beleid en de doorgroei naar 6000 megawatt onder het "nieuwe" beleid, en dat in principe jaar na jaar de mogelijkheid bestaat dat nieuwe aanvragen gehonoreerd worden;

en verzoekt de regering, voor het einde van het jaar hiertoe voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Peters en Duyvendak. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37(31209).

Minister Van der Hoeven:

Mevrouw de voorzitter. Eigenlijk is de motie van mevrouw Peters een vervolg op de verworpen motie-Duyvendak/Jansen van 5 maart 2008. Daarin werd gevraagd om uiterlijk op Prinsjesdag een nota over windenergie op zee uit te brengen waarin de dynamische strategie wordt beschreven voor het bereiken van het doel van 6000 megawatt in 2020. Mevrouw Peters vraagt in haar motie iets soortgelijks.

In het debat heb ik aangegeven dat eind dit jaar de contouren bekend zijn van het ruimtelijk plan voor de Noordzee en van de wijze waarop de aan te wijzen 6000 megawatt kunnen worden verdeeld over partijen in relatie tot de subsidieverlening. Dat vergt vervolgens inspraak. Wij moeten daarvoor ook andere procedures volgen. In de loop van 2010 kunnen wij een en ander definitief vaststellen. Een nieuw kabinet zal dan keuzes maken en een start kunnen maken aan de hand van deze voorstellen.

Dit antwoord heb ik de vorige keer gegeven en ik geef het ook nu. Het oude beleid is één zaak. Ik heb aangegeven dat ik zo veel mogelijk megawatt gerealiseerd wil hebben onder het oude beleid. Ik heb ook aangegeven op welke manier wij de doorgroei naar 6000 megawatt gaan realiseren. Ik ontraad daarom aannemen van deze motie.

De voorzitter:

Ik dank de minister voor haar oordeel. Hedenavond zal over deze motie worden gestemd.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Wij wachten tot alle deelnemers aan het VAO over de jeugdzorg aanwezig zijn.

De vergadering wordt van 19.30 uur tot 19.57 uur geschorst.