Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7677-7678

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure) (31513);

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31514);

Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard (31515).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 1 juli 2008 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 31114, 31131, 31307 (R1842), 31327 en 31404 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) (31200-X, nr. 138);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van twee rapporten "Duurzaam bodemgebruik, inzichten en aanbevelingen" en "Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik in natuurgebieden" (28663, nr. 51);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

  • een, inzake uitstel van beantwoording van vragen van het lid Graus over de maatregel van RWS om geen dierenambulances meer toe te staan langs snelwegen in Limburg voor het ophalen van dode en gewonde dieren (31200-XII, nr. 89);

  • een, ten geleide van het rapport Departementale auditdiensten over de Basisrapportage (31305, 30563, nr. 51);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over het toekomstige taxibeleid (31521);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Financiën, ten geleide van het overzicht sectorale wet- en regelgeving (31350, nr. 6);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van Belevingsmonitor Regeldruk Bedrijven (29515, nr. 247);

  • een, ten geleide van de Beleidsdoorlichting efficiënt werkende communicatiemarkt (30991, nr. 4);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Lessen uit ICT-projecten bij de overheid (26643, nr. 127).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake dreigende sluiting Stichting Dierentehuis te Aarle-Rixtel;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake aanvraag om een experimenteerstatus;

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van een reactie op de brief van mevrouw J.C. Falter van 28 mei 2008 inzake inwonende kinderen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure) (31513);

  • - Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade) (31518);

b. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

  • - Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard (31515);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31514);

  • - Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) (31519);

  • - Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten (31520).