Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7642-7644

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31374), en over:

- de motie-Hessels/Samsom over het niet stijgen van de totale kosten van elektriciteit, gas en water voor de kleinverbruiker (31320,31374, nr. 16);

- de motie-Zijlstra/Jansen over het op kostendekkend niveau brengen van de meettarieven (31320,31374, nr. 17).

(Zie vergadering van 19 juni 2008.)

De voorzitter:

De amendementen-Jansen (stuk nrs. 26 en 27) zijn ingetrokken.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Jansen (SP):

Mevrouw de voorzitter. Op dit moment zijn de slimme meters nog alleen maar slim voor de energiebedrijven. De beoogde voordelen voor de consument en het milieu zijn louter mooie voornemens. Daarom vindt de SP-fractie het onacceptabel als huishoudens nu al verplicht worden om een slimme meter te laten plaatsen. En alleen indien het amendement op nr. 22, waarin vrijwillige plaatsing wordt geregeld, wordt aangenomen, zullen wij het wetsvoorstel steunen. Anders zullen wij ertegen stemmen.

In stemming komt het amendement-Jansen c.s. (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 22 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Hessels/Samsom (stuk nr. 33, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 33 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Samsom/Hessels (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Zijlstra/Jansen (stuk nr. 25, I) tot het invoegen van een onderdeel Ta.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Hessels (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 29 voorkomende nader gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 30, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen dit nader gewijzigde amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 7, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 8, I) tot het invoegen van een onderdeel AB.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de tweede nader gewijzigde amendementen-Hessels/Samsom (stuk nrs. 33, I tot en met IV), het gewijzigde amendement-Samsom/Hessels (stuk nr. 14), de amendementen-Zijlstra/Jansen (stuk nrs. 25, I en II), de nader gewijzigde amendementen-Hessels c.s. (stuk nrs. 30, I en II) en de amendementen-Jansen (stuk nrs. 7, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hessels/Samsom (31320, 31374, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra/Jansen (31320, 31374, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.