Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7669-7670

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het omzetten van landbouwgronden in natuur, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff over het herzien van de kwantitatieve doelstelling van 3000 hectare te realiseren nieuwe natte natuur (29576, nr. 56);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over het compenseren van het verlies van kwalitatieve natuurwaarden (29576, nr. 57);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over het opheffen van het verschil in vergoeding van waardedaling van landbouwgrond bij functiewijziging (29576, nr. 58);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over het verwerven van nog beschikbare terreinen door gekwalificeerde particuliere partijen (29576, nr. 59);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over de inzet van het instrument herbegrenzing ehs (29576, nr. 60);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over de achtergronden van de plannen voor de zuiveringsmoerassen (29576, nr. 61);

- de motie-Van der Vlies over het meenemen van het alternatieve plan in de verdere besluitvorming inzake het Wieringerrandmeer (29576, nr. 62);

- de motie-Koppejan c.s. over versnelling van de evaluatie knelpunten agrarisch/particulier natuurbeheer (29576, nr. 63);

- de motie-Cramer c.s. over inzet van de complexwaarde als geëigend middel (29576, nr. 65);

- de motie-Cramer/Jacobi over bovenplanse verevening als middel voor ontwikkeling en inrichting (29576, nr. 66);

- de motie-Ouwehand over realisering van de robuuste verbindingszones binnen de ehs (29576, nr. 67);

- de motie-Ouwehand over onverkort vasthouden aan de bestaande taakstelling voor het aantal hectares om te zetten landbouwgrond in natuur (29576, nr. 68).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Snijder-Hazelhoff stel ik voor, haar motie (29576, nr. 59) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Snijder-Hazelhoff (29576, nr. 61) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Ouwehand (29576, nr. 68) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de natuur in Nederland al sterk onder druk staat en het verwerven van gronden voor de realisatie van de ehs geen luxe is, maar broodnodig om de natuur in Nederland te kunnen behouden en beschermen;

verzoekt de regering, bij de realisatie van de ehs onverkort vast te houden aan de bestaande taakstelling voor het aantal hectares van om te zetten landbouwgrond in natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (29576).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29576, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29576, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29576, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29576, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (29576, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koppejan c.s. (29576, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (29576, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Jacobi (29576, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (29576, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (29576, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.