Agenda opgesteld 15 juni 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 juni

14.00 uur

Woensdag 20 juni

09.00 uur

Donderdag 21 juni

09.00 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiële situatie Amarantis

31 524, nr. 137

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieve bestuursmodellen

31 524, nr. 138

– de motie-Jasper van Dijk over geen publieke functie voor falende bestuurders

31 524, nr. 139

– de motie-Beertema over bestuurders en politici uitsluiten van toezichthoudende functies

31 524, nr. 140

– de motie-Klaver over geen onderwijsgeld gebruiken voor aankoop van complexe financiële producten

31 524, nr. 141

– de motie-Çelik over geen verder voortgaande schaalvergroting

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderbetrokkenheid bij de school

33 000-VIII, nr. 199

– de motie-Çelik over indicatoren voor medezeggenschap

33 000-VIII, nr. 200

– de motie-Çelik over de toezichthoudende taak van raden van toezicht

33 000-VIII, nr. 201

– de motie-Çelik over ruimte voor kwaliteitsambities

33 000-VIII, nr. 202

– de motie-Beertema over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's

33 000-VIII, nr. 203

– de motie-Beertema over niet gratis aanbieden van voor- en vroegschoolse opvang

33 000-VIII, nr. 204

– de motie-Beertema over aangifte doen van fysieke agressie en bedreiging

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 007

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

32 007 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

De Voorzitter: dhr. Dijsselbloem wenst zijn amendement op stuk nummer 21 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– nader gewijzigd amendement Elias (20,I en II)

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (22)

– gewijzigd amendement Jan de Vries (16,I)

– onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Elias (20,III)

– onderdeel B

– artikel I

– gewijzigd amendement Jan de Vries (16,II) (invoegen artikel IA)

– Artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen

De Voorzitter: mw. Van Gent verzoekt haar motie op stuk nr. 86 aan te houden. Mw. Berndsen wenst haar motie op stuk nr. 81 te wijzigen en nader te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 638, nr. 80

– de motie-Berndsen c.s. over een diagnostisch centrum

28 638, nr. 81 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Berndsen c.s. over het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel

28 638, nr. 82 (aangehouden)

– de motie-Arib c.s. over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel

28 638, nr. 83

– de motie-Elissen over een onderzoek naar misbruik van de B9-regeling

28 638, nr. 84 (aangehouden)

– de motie-Schouten c.s. over het verblijfsrecht gedurende de B9-beklagprocedure

28 638, nr. 85

– de motie-Schouten/Van der Staaij over de uitstapprogramma's voor prostituees

28 638, nr. 86 (aangehouden)

– de motie-Van Gent c.s. over veilige opvangvoorzieningen

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Prostitutie en mensenhandel

28 638, nr. 61

– de motie-Elissen over de B9-regeling

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

33 000-XV, nr. 60

– de motie-Ortega-Martijn/Voordewind over ratificatie van het ILO Verdrag 189

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Vogelgriep

28 807, nr. 146

– de motie-Ouwehand/Thieme over het toezicht door de NVWA op dierenwelzijn

28 807, nr. 147

– de motie-Graus over een beter communicatiebeleid

28 807, nr. 148

– de motie-Graus over afdoende controle en handhaving tijdens uitbraken van dierziekten

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 285

De lijst van controversieelverklaringen

33 285 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 9)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– voorstel PVV (9,I) (toevoegen brief dure specialistische geneesmiddelen)

– voorstel PVV (9,II) (toevoegen brief stand van zaken van de overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013)

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 113 aan te houden.

28 973, nr. 110

– de motie-Grashoff/Van Dekken over een maximumomvang van veehouderijlocaties

28 973, nr. 111

– de motie-Van Gerven over het tweesterrencriterium voor nieuwbouw

28 973, nr. 112 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over grenzen op grond van andere dan ruimtelijke overwegingen

28 973, nr. 113 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over volksgezondheid als toetsingsgrond

28 973, nr. 120 (gewijzigd, was nr. 114)

– de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Koopmans over afzien van landelijke bandbreedtes

28 973, nr. 115

– de motie-Van Dekken over een keurmerk op basis van een sterrensysteem

28 973, nr. 116

– de motie-Van Dekken over handhaving van het moratorium op mega- en gigastallen

28 973, nr. 117

– de motie-Van Veldhoven over eventuele aanvullende bevoegdheden

28 973, nr. 118

– de motie-Van Veldhoven over het onderzoek van de Gezondheidsraad

28 973, nr. 119

– de motie-Ouwehand/Thieme over toezending van het toegezegde wetsvoorstel

28 973, nr. 121 (gewijzigd, was nr. 102)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven over megastallen verplichtstellen te voldoen aan de SMK-meetlat

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 146

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

33 146 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen I t/m VIII

– amendement Çelik (9) (invoegen artikel VIIIA)

– artikel IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

33 146, nr. 10

– de motie-Çelik over maatwerk via gemeenten

33 146, nr. 11

– de motie-Klaver/Van der Ham over volwasseneneducatie voor vrijwillige inburgeraars

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen

27 017, nr. 59

– de motie-Dijkstra over de uitvoering van eerder aangenomen moties

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 162

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

– artikelen I t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van enkele socialezekerheidswetten

33 162, nr. 8 (ingetrokken)

– de motie-Van den Besselaar over de export van kinderbijslag

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over ouderenmishandeling

33 000-XVI, nr. 180

– de motie-Gerbrands/Agema over kosten voor tijdelijk onderdak voor daders van huiselijk geweld

33 000-XVI, nr. 181

– de motie-Gerbrands/Agema over de richtlijn ouderenmishandeling

33 000-XVI, nr. 182

– de motie-Gerbrands/Agema over een drie keer hogere straf bij ouderenmishandeling

33 000-XVI, nr. 183

– de motie-Wolbert/Voortman over het tegengaan van ouderenmishandeling

33 000-XVI, nr. 184

– de motie-Venrooy-Van Ark over een meldplicht voor professionals

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

32 862

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

32 862 (bijgewerkt t/m amendement nr. 38)

– artikel I, aanhef

– onderdeel A

– amendement Van Veldhoven (17)

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (19)

– gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (33)

– tweede nader gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (38)

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (12)

– amendement Paulus Jansen (13)

– gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (25)

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (26)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (20,I)

– Onderdeel E

– artikel I

– artikel II

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (20,II)

– artikel III

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (20,III)

– artikel IV

– nader gewijzigd amendement Haverkamp (32,I)

– artikelen V en VI

– nader gewijzigd amendement Haverkamp (32,II)

– amendement Haverkamp (31,I)

N.B. Indien zowel amendement nr. 32 als amendement nr. 31 wordt aangenomen, komt artikel VII van het wetsvoorstel te luiden zoals dat wordt voorgesteld in amendement nr. 31, onderdeel I.

– amendement Haverkamp (31,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet basisnet

32 862, nr. 34

– de motie-Haverkamp over een maximaal risicoplafond

32 862, nr. 35

– de motie-Haverkamp over afspraken over wagenlijsten

32 862, nr. 36

– de motie-Haverkamp over het ontzien van dichtbevolkte gebieden

32 862, nr. 37

– de motie-Haverkamp/Paulus Jansen over het verlagen van het risico op ongevallen door bronbeleid

32 862, nr. 39

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over het verlagen van risicoplafonds

32 862, nr. 40

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over maatregelen bij een te hoog groepsrisico

32 862, nr. 41

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over gevaarlijk transport over de route Arnhem-Zutphen-Oldenzaal

32 862, nr. 42

– de motie-Van Veldhoven over het terugbrengen van risico's in Zwijndrecht, Dordrecht en Tilburg

32 862, nr. 43

– de motie-Paulus Jansen over het in één hand brengen van veiligheid bij het spoor

32 862, nr. 44

– de motie-Paulus Jansen over het rekenmodel voor externe veiligheid

32 862, nr. 45

– de motie-Paulus Jansen over een op afstand uitleesbare identificatiechip

32 862, nr. 46

– de motie-Dikkers c.s. over het belonen van vervoerders die extra veiligheidsmaatregelen nemen

Stemming

20. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage inzake stages voor illegalen

32 144, nr. 15

– de motie-Koşer Kaya c.s. over stage lopen door illegale kinderen

33 284

21. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers

33 290

22. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

33 287

23. Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) (plenaire afronding in een termijn)

33 277

24. Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

33 288

25. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

32 845

26. Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden) (voortzetting)

33 208

27. Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

33 254

28. Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland

Langetermijnagenda

26, 27 en 28 juni (week 26)

– VSO Telecommunicatie (24 095, nr. 313) (minister EL&I) (Van Bemmel)

– VAO Numerus Fixus voor de opleiding geneeskunde (AO d.d. 10/04) (minister VWS + staatssecretaris OCW) (Van Gerven)

– VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 23/05) (staatssecretaris OCW) (Van der Werf)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK) (Van Veldhoven)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 (AO d.d. 18/4) (staatssecretaris BuZa) (De Lange)

– VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 3/4) (staatssecretaris EL&I) (Van Gerven)

– VAO mbo (AO d.d. 11/04) (minister OCW) (na ontvangst van een brief) (Van der Ham)

– VAO ILO-onderwerpen en domestic workers (AO d.d. 23/5) (minister + staatssecretaris SZW) (Ulenbelt)

– VAO Veilig werken in de zorg (AO d.d. 23/5) (minister VWS + minister V&J) (Dijkstra)

– VSO over het besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie (29689, nr. 389) (Van Gerven) (minister VWS)

– VAO Internationale mobiliteit (AO d.d. 30/05) (staatssecretaris OCW)

– VSO Structuurvisie Ondergrond (33 136, nr. 2) (minister I&M)

– VSO Zuidas (32 668, nr. 3) (minister I&M)

– VAO Handhaving (AO d.d. 06/06) (minister + staatssecretaris SZW)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 07/06) (minister + staatssecretaris VWS)

– VAO Reclassering (AO d.d. 13/6)

– VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep (AO d.d. 13/6)

– Debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (Commissie-De Wit) (26 juni en 28 juni)

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 769 (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (re- en dupliek)

33 124 (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

33 184 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (voortzetting)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

30 519 (Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

3, 4 en 5 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2012

– Suppletoire begrotingen 2012

– VAO Grondstoffen en Afval (AO d.d. 7/6) (staatssecretaris I&M)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

33 108 (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

33 133 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 412 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (re- en dupliek)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking) (na een hoorzitting)

Te plannen (dertigleden)debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW)

2. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen (Koopmans) (minister BZK)

5. Debat over het dreigend faillissement van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (Van Gerven) (minister VWS)

6. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I)

7. Debat over de problematiek rondom ondervoede ouderen (Leijten) (minister VWS)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

3. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Samsom) (minister-president)

5. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

7. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

9. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (na ontvangst van een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

12. Dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen (Gesthuizen) (minister I&A)

13. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (Van der Veen) (minister VWS)

14. Dertigledendebat over de forensentaks en de uitlatingen van de minister-president over die extra belasting (Kuiken) (minister-president + staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Gerbrands) (minister VWS)

16. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (in afwachting van een BOR-notitie)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

33 186 (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 204 (Wijziging van de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 062 (Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling))

33 125 (Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels)

33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

33 171 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

33 186 Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 18 juni van 10.00 tot 23.45 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 (33 288)

Maandag 18 juni van 12.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Fiscaal wetgevingspakket (33 245, 33 246 en 33 247) en wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) (33 287)

Recesperiodes

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Verkiezingsreces: dinsdag 4 september t/m 12 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven