Agenda opgesteld 8 juni 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 juni

14.00 uur

Woensdag 13 juni

10.15 uur

Donderdag 14 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van Werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen

19 637, nr. 1542 (aangehouden)

– de motie-Dijksma over voormalige amv’s die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven

19 637, nr. 1543

– de motie-Fritsma over afzien van het soepeler omgaan met de discretionaire bevoegdheid

19 637, nr. 1544

– de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over niet meer gewicht toekennen aan het maatschappelijk belang voor verblijfsaanvaarding

19 637, nr. 1545

– de motie-Dibi/Gesthuizen over een vertrekmoratorium voor minderjarige asielzoekers tot behandeling van de initiatiefwet

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 717

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

32 717 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Gesthuizen (12)

  • Indien 12 verworpen:

  • – amendement Gesthuizen (8)

– onderdeel E

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel

32 717, nr. 9

– de motie-Helder over vasthouden aan de eis van dubbele strafbaarheid

32 717, nr. 10

– de motie-El Fassed over grensoverschrijdende criminaliteit

32 717, nr. 11

– de motie-El Fassed over een voorafgaande rechterlijke toets

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 078

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

– artikel I, aanhef

– amendement Houwers/Van Bemmel (7,II)

– artikel I

– artikelen II t/m V

– amendement Houwers/Van Bemmel (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteit van de Jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd

31 839, nr. 208

– de motie-Van der Burg c.s. over tuchtmaatregelen in de jeugdzorg

31 839, nr. 209

– de motie-Van der Burg/Dille over de toegevoegde waarde van strafbepalingen

31 839, nr. 210

– de motie-Kooiman/Dijsselbloem over de kosten van scholing van jeugdzorgwerkers

31 839, nr. 211

– de motie-Kooiman/Dijsselbloem over registratie van jeugdzorgwerkers in een beroepregister

31 839, nr. 212

– de motie-Dijsselbloem/Kooiman over professionalisering van de jeugdzorg

31 839, nr. 213

– de motie-Dijsselbloem/Kooiman over verplichte bij- en nascholing voor werkenden in de jeugdzorg

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Valys/Doelgroepenvervoer

25 847, nr. 105

– de motie-Leijten over volledige inspraak van belanghebbenden in Valys

25 847, nr. 106

– de motie-Leijten over voorleggen van het conceptbestek voor de aanbesteding aan de Kamer

25 847, nr. 107

– de motie-Venrooy-Van Ark over een integrale visie op doelgroepvervoer

25 847, nr. 108

– de motie-Wolbert/Klijnsma over criteria voor de toewijzing van Valyskilometers

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen

29 544, nr. 396

– de motie-Hamer over naar voren halen van grote bouwprojecten

29 544, nr. 397

– de motie-Hamer over onderzoek naar oververzekeren

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 145

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

33 145 (bijgewerkt t/m amendement nr. 33)

– artikel I, onderdelen A t/m W

– amendement Klaver (30)

– amendement Jasper van Dijk (22)

– onderdeel Y

– onderdelen Z t/m An

– artikel I

– nader gewijzigd amendement Lucas/Van der Ham (33,II) (invoegen artikel II)

– artikelen IIIA en IV

– nader gewijzigd amendement Lucas/Van der Ham (33,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geldigheid kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) c.q. de voogd

De Voorzitter: dhr. Schouw wenst zijn motie op stuk nr. 62 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 764, nr. 60

– de motie-Heijnen c.s. over het op Europees niveau aan de orde stellen van normen

25 764, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Heijnen/Schouw over het verstrekken van identiteitsdocumenten aan gewetensbezwaarde burgers

25 764, nr. 62 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schouw c.s. over een Europese oplossing voor extraterritoriale werking van wetten van derde landen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum

32 299, nr. 12

– de motie-Leijten over het onmogelijk maken van het filmen van spoedeisendezorgsituaties

32 299, nr. 13

– de motie-Leijten over het terugvorderen van het bedrag van € 188 000

32 299, nr. 14

– de motie-Leijten over het vernietigen van de filmbeelden van Eyeworks

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 285

De lijst van controversieelverklaringen

33 285 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 6)

De Voorzitter: de fractie van de PvdD wenst de voorstellen op 4, V en VI in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

– Voorstel PVV (6,I) (vervallen wetsvoorstel wijz. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten

– Voorstel PVV (6,II) (vervallen wetsvoorstel wijz. van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld (minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven)

– Voorstel PVV (6,III) (vervallen brief WODC-onderzoek «Gokken in kaart, Tweede

meting aard en omvang kansspelen in Nederland»)

– Voorstel PVV (6,IV) (vervallen brief uitvoering van ingediende moties bij het

wetsvoorstel inzake de instelling van de kansspelautoriteit)

– Voorstel PVV (6,V) (vervallen wetsvoorstel wijz. van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel E:

– Voorstel PVV (6,VI) (vervallen wetsvoorstel wijz. van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers)

– Voorstel PVV (6,VII) (vervallen brief Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting)

– Voorstel PVV (6,VIII) (vervallen brief Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting)

– Voorstel PVV (6,IX) (toevoegen brief bekendmaking verkiezingsuitslag Europese verkiezingen)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel F:

– Voorstel PVV (6,X) (toevoegen initiatiefwetsvoorstel regeling toelatingsrecht onderwijs)

– Voorstel PVV (6,XI) (toevoegen initiatiefwetsvoorstel invoering van media-educatie als kerndoel)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel G:

– Voorstel PVV (6,XII) (toevoegen initiatiefwetsvoorstel beperking emissie kolencentrales)

– Voorstel PVV (6,XIII) (toevoegen wetsvoorstel wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse)

– Voorstel PVV (6,XIV) (toevoegen wetsvoorstelwet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013)

– Voorstel PVV (6,XV) (toevoegen brief voorstel over de invulling van behandelprocedures inzake EFSF/ESM besluiten)

– Voorstel PVV (6,XVI) (toevoegen brief VSO inzake de parlementaire betrokkenheid bij EFSF/ESM besluiten)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel J:

– Voorstel PVV (6,XVII) (toevoegen wetsvoorstel wijz. Wet bereikbaarheid en mobiliteit i.v.m. met de invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid)

– Voorstel PVV (6,XVIII) (toevoegen wetsvoorstel wijz. Wet personenvervoer inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en goederenvervoer over de weg)

– Voorstel PVV (6,XIX) (toevoegen wetsvoorstel wijz. wegenverkeerswet 1994 ivm het vaststellen van emissieklassen voor motorvoertuigen, opnemen van bepalingen mbt voertuigenonderdelen die niet te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs)

– Voorstel PVV (6,XX) (vervallen brief Rapportages m.b.t. de Crisis- en Herstelwet

– Voorstel PVV (6,XXI) (vervallen brief wijziging besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening)

– Voorstel PVV (6,XXII) (vervallen brief Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en Herstelwet)

– Voorstel PVV (6,XXIII) (vervallen brief goedkeuring MTCC voor duurzaam hout)

– Voorstel PVV (6,XXIV) (vervallen brief besluit MTCS-gecertificeerd duurzaam hout)

– Voorstel PVV (6,XXV) (vervallen brief met reactie op vragen van de commissie over duurzaam hout en MTCS)

– Voorstel PVV (6,XXVI) (vervallen brief Overwegingen t.a.v. MTCS-gecertificeerd duurzaam hout)

– Voorstel PVV (6,XXVII) (vervallen brief Duurzaam hout: stand van zaken Malaysian Timber Certification Council (MTCS)

– Voorstel PVV (6,XXVIII) (vervallen brief Duurzaam hout – MTCS)

– Voorstel PVV (6,XXIX) (vervallen brief Besluitvorming Maleisisch houtcertificatiesysteem MTCS)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– Voorstel PVV (6,XXX) (toevoegen wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

– Voorstel PVV (6,XXXI) (toevoegen wetsvoorstel wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– Voorstel PVV (6,XXXII) (vervallen wetsvoorstel Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

– Voorstel PVV (6,XXXIII) (vervallen wetsvoorstel wijz. van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

14. Debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Debat over ouderenmishandeling (inclusief de problematiek rond ondervoede ouderen) met maximum spreektijden van 7 minuten per fractie

16. Debat over het vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage inzake stages voor illegalen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17.VAO Financiële situatie Amarantis (AO d.d. 24/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Ouderbetrokkenheid bij de school (AO d.d. 11/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 807, nr. 145

19. VSO Vogelgriep met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij (AO d.d. 6/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 007

21. Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (re- en dupliek)

32 002

22. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

33 146

23. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

33 162

24. Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

32 845

25. Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet Aanbestedingsvrijheid OV grote steden) (1e Termijn Kamer)

32 862

26. Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (re- en dupliek)

33 184

27. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

33 282

28. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening

33 139

29. Goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten

Langetermijnagenda

19, 20 en 21 juni (week 25)

– VSO Telecommunicatie (24 095, nr. 313) (minister EL&I) (Van Bemmel)

33 287 (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) (onder voorbehoud; 18 juni WGO, 20 juni plenaire behandeling, stemmingen 21 juni)

33 290 (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) (onder voorbehoud)

33 284 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers) (onder voorbehoud)

33 288 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord) (onder voorbehoud)

33 277 (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) (onder voorbehoud)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (voortzetting)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

33 254 (Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

33 108 (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

33 133 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s.)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 412 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (re- en dupliek)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking) (na een hoorzitting)

26, 27 en 28 juni (week 26)

– VAO Numerus Fixus voor de opleiding geneeskunde (AO d.d. 10/04) (minister VWS + staatssecretaris OCW) (Van Gerven)

– VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 23/05) (staatssecretaris OCW) (Van der Werf)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK) (Van Veldhoven)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 (AO d.d. 18/4) (staatssecretaris BuZa) (De Lange)

– VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 3/4) (staatssecretaris EL&I) (Van Gerven)

– VAO mbo (AO d.d. 11/04) (minister OCW) (na ontvangst van een brief) (Van der Ham)

– VAO ILO-onderwerpen en domestic workers (AO d.d. 23/5) (minister + staatssecretaris SZW) (Ulenbelt)

– VAO Veilig werken in de zorg (AO d.d. 23/5) (minister VWS + minister V&J) (Dijkstra)

– VSO over het besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie (29 689, nr. 389) (Van Gerven) (minister VWS)

– VAO Internationale mobiliteit (AO d.d. 30/05) (staatssecretaris OCW)

– VSO Structuurvisie Ondergrond (33 136, nr. 2) (minister I&M)

– VSO Zuidas (32 668, nr. 3) (minister I&M)

– VAO Handhaving (AO d.d. 06/06) (minister + staatssecretaris SZW)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 07/06) (minister + staatssecretaris VWS)

– Debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (Commissie-De Wit) (26 juni en 28 juni)

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

33 124 (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)

3, 4 en 5 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2012

– Suppletoire begrotingen 2012

– VAO Grondstoffen en Afval (AO d.d. 7/6) (staatssecretaris I&M)

Te plannen (dertigleden)debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW)

2. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen (Koopmans) (minister BZK)

5. Debat over het dreigend faillissement van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (Van Gerven) (minister VWS)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van Cao’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

3. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Samsom) (minister-president)

5. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

7. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

9. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (na ontvangst van een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

12. Dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen (Gesthuizen) (minister I&A)

13. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (Van der Veen) (minister VWS)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (in afwachting van een BOR-notitie)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

33 186 (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering)

30 519 (Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar)

33 204 (Wijziging van de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 062 (Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling))

33 125 (Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels)

33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

33 171 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

Wetgevings- notaoverleggen

Woensdag 13 juni van 18.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onderdeel Economie en Innovatie van het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2011 (33 240-XIII)

Donderdag 14 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het Jaarverslag van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken voor het jaar 2011 (33 240-V)

Recesperiodes

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Verkiezingsreces: dinsdag 4 september t/m 12 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven