Agenda opgesteld 4 november 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 november

14.00 uur

Woensdag 9 november

10.15 uur

Donderdag 10 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top

21 501-20, nr. 576

– de motie-Koolmees c.s. over uitwerking van het akkoord

21 501-20, nr. 577

– de motie-Harbers c.s. over afspraken over tekorten en schulden

21 501-20, nr. 578

– de motie-Irrgang over niet akkoord gaan met het akkoord

21 501-20, nr. 579

– de motie-Blanksma-van den Heuvel c.s. over deelname van Italië en Spanje aan preventieve programma's

21 501-20, nr. 580

– de motie-Sap c.s. over een analyse van de opties vergroting noodfonds

21 501-20, nr. 581

– de motie-Dijkgraaf over de AAA-status van Frankrijk

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Visserijbeleid

De Voorzitter: dhr. Dijkgraaf wenst zijn motie op stuk nr. 21 te wijzigen, mw. Gerbrands haar motie op stuk nr. 22 en mw. Ouwehand haar motie op stuk nr. 27. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 201, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over de inzet bij hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid

32 201, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gerbrands/Dijkgraaf over herverdeling van Europese visserijsubsidies

32 201, nr. 23

– de motie-Van Gerven over voorrang voor innovatieve en duurzame vissers

32 201, nr. 24

– de motie-Van Gerven over evaluatie van visserijakkoorden met ontwikkelingslanden

32 201, nr. 25

– de motie-Ouwehand over afbouw van de overcapaciteit

32 201, nr. 26

– de motie-Ouwehand over afbouw van de visserijsubsidies

32 201, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Van Veldhoven over bescherming van gebieden op zee

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reclassering

29 270, nr. 55

– de motie-Gesthuizen/Bouwmeester over voorstellen voor minder regeldruk en bureaucratie

29 270, nr. 56

– de motie-Gesthuizen/Bouwmeester over de handelingsruimte van reclasseringsmedewerkers

29 270, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Gesthuizen/Bouwmeester over het bieden van ketenzorg

29 270, nr. 58

– de motie-Van der Steur over verdergaande vormen van samenwerking

29 270, nr. 59

– de motie-Van der Steur/Helder over de financiering van de reclassering

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 30 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000-VI, nr. 24

– de motie-Marcouch over wettelijke kaders voor de gemeentebrigadier

33 000-VI, nr. 25

– de motie-Marcouch c.s. over de bestrijding van haatcriminaliteit

33 000-VI, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Marcouch c.s. over een proef met jeugdrechtbanken

33 000-VI, nr. 27

– de motie-Hennis-Plasschaert c.s. over een spoedig besluit over het aantal meldkamers

33 000-VI, nr. 29

– de motie-Gesthuizen over de aanpak van faillissementsfraude

33 000-VI, nr. 30 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen/Van der Steur over de inkoop van zorgplaatsen

33 000-VI, nr. 31

– de motie-Gesthuizen c.s. over selectief winkelen in conclusies van onderzoeken

33 000-VI, nr. 32

– de motie-Van Raak over de financiering van nieuwe computersystemen

33 000-VI, nr. 33

– de motie-Van Raak over vergoedingen van agenten in opleiding

33 000-VI, nr. 34

– de motie-Van Raak/Dibi over agenten in opleiding en de operationele sterkte

33 000-VI, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg c.s. over pilots in Veiligheidshuizen

33 000-VI, nr. 36

– de motie-Çörüz c.s. over de aanwijzingen aan het Openbaar Ministerie

33 000-VI, nr. 37

– de motie-Berndsen c.s. over een rijksbijdrage voor sociale veiligheid

33 000-VI, nr. 38

– de motie-Schouw c.s. over overnemen van het advies van de Staatscommissie Grondwet

33 000-VI, nr. 39

– de motie-Schouw c.s. over een MKBA over zwaarder straffen

33 000-VI, nr. 40

– de motie-Schouw c.s. over een boetebevoegdheid voor het CBP

33 000-VI, nr. 41

– de motie-Helder over de regeling van de meerdaadse samenloop

33 000-VI, nr. 42

– de motie-Elissen c.s. over ambulancevervoer

33 000-VI, nr. 43

– de motie-Elissen/Van Toorenburg over het plaatsen van beeldregistraties op internet

33 000-VI, nr. 44

– de motie-Brinkman over het stoppen van een regeling voor Turks-Nederlandse politieagenten

33 000-VI, nr. 45

– de motie-Brinkman c.s. over inzet van de ME

33 000-VI, nr. 46

– de motie-Dibi over kinderpornozaken die op de plank liggen

33 000-VI, nr. 47

– de motie-Dibi/Berndsen over het ophelderingspercentage voor vrouwenhandel en kindermisbruik

33 000-VI, nr. 48

– de motie-Dibi/Berndsen over een aanvalsplan om de pakkans te verhogen

33 000-VI, nr. 49

– de motie-Schouten/Hennis-Plasschaert over het faciliteren van openbaar maken van camerabeelden

33 000-VI, nr. 50

– de motie-Schouten c.s. over kosten politie-inzet commerciële sportevenementen

33 000-VI, nr. 51

– de motie-Van der Staaij c.s. over onderzoek naar de benodigde groei politiesterkte

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 031, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad «tot wijziging van Verordening (EG) nr. 652/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden» (COM (2011)560)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 713

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het onderdeel Economische Zaken en Innovatie van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

De Voorzitter: mw. Dijksma wenst haar motie op stuk nr. 13 te wijzigen en dhr. Ziengs zijn motie op stuk nr. 19. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000-XIII, nr. 12

– de motie-Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek

33 000-XIII, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dijksma over een pilot voor een regelvrije zone

33 000-XIII, nr. 14

– de motie-Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade

33 000-XIII, nr. 15

– de motie-Schaart over het stopzetten van de rijksbijdrage aan MVO Nederland

33 000-XIII, nr. 16

– de motie-Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+

33 000-XIII, nr. 17

– de motie-Schaart over het verkopen van de aandelen van de ROM's

33 000-XIII, nr. 18

– de motie-Schaart over de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid

33 000-XIII, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ziengs over de inhuur van externen

33 000-XIII, nr. 20

– de motie-Ziengs/Verhoeven over kredietverlening aan het mkb

33 000-XIII, nr. 21

– de motie-Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding

33 000-XIII, nr. 22

– de motie-Gesthuizen c.s. over aanpassing kredietregelingen

33 000-XIII, nr. 23

– de motie-Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies

33 000-XIII, nr. 24

– de motie-Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies

33 000-XIII, nr. 25

– de motie-Koppejan c.s. over het volgen van innovatiegelden

33 000-XIII, nr. 26

– de motie-Koppejan over ondernemingspleinen

33 000-XIII, nr. 27

– de motie-Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen

33 000-XIII, nr. 28

– de motie-Verhoeven c.s. over een aanspreekpunt bij de Ombudsman

33 000-XIII, nr. 29

– de motie-Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO

33 000-XIII, nr. 30

– de motie-Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie

33 000-XIII, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven over de RDA+-regeling

33 000-XIII, nr. 32

– de motie-Van Vliet over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

33 000-XIII, nr. 33 (aangehouden)

– de motie-Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA

33 000-XIII, nr. 34

– de motie-Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw

33 000-XIII, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers

33 000-XIII, nr. 36

– de motie-Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb

33 000-XIII, nr. 37

– de motie-Van Bemmel over een «naming and shaming»-register

33 000-XIII, nr. 38

– de motie-Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties

33 000-XIII, nr. 39

– de motie-Braakhuis over ketentransparantie

33 000-XIII, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Braakhuis c.s. over OVO's

33 000-XIII, nr. 41

– de motie-Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt

33 000-XIII, nr. 42

– de motie-Schouten/Dijksma over de willekeurige afschrijving

33 000-XIII, nr. 43

– de motie-Schouten over bètatechnisch onderzoek

33 000-XIII, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen

33 000-XIII, nr. 45

– de motie-Dijkgraaf/Dijksma over Technologische Topinstituten

33 000-XIII, nr. 46 (ingetrokken)

– de motie-Dijkgraaf over programmaonderzoek MKB en ondernemerschap

33 000-XIII, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

30 922

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

30 922 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Ouwehand/Thieme (9)

– gewijzigd amendement Ouwehand/Thieme (13)

N.B. Indien zowel amendement nr. 9 als amendement nr. 13 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel 2, als volgt te luiden:

2. In onderdeel b worden onder vervanging van de punt aan het slot van post 20 door een puntkomma twee posten toegevoegd, luidende:

21. de diensten van dierenartsen ten behoeve van gezelschapsdieren;

22. gezelschapsdieren voor zover deze door een dierenasiel aangeboden worden.

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968

30 922, nr. 11

– de motie-Ouwehand/Thieme over btw-heffing op vlees

30 922, nr. 12

– de motie-Omtzigt/Neppérus over het btw-tarief op paarden

32 680, nr. 4

12. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (debat met de commissie)

13. Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. VAO Luchtvaart/Consumentenrechten (AO’s d.d. 13/10 en 6/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Dossier Spijkers (AO d.d. 26/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Hoorn van Afrika (AO d.d. 29/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 500-XVI, nr. 155

17. VSO Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen

18. VAO PGB (AO d.d. 2/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 000-XVI

19. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

32 640

20. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (dupliek)

21. Gezamenlijke behandeling van:

33 013

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012)

33 014

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012)

33 015

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012)

32 878

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

32 722

22. Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

32 818

23. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen)

32 475

24. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven)

32 375

25. Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen

32 806

26. Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas)

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (het onderdeel Volkshuisvesting en het onderdeel Immigratie en Asiel in separate behandeling)

– Begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Staten-Generaal (IIA + IIB)

– Belastingplan 2012 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Forensisch onderzoek Rentree (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9) (staatssecretaris V&J en minister BZK)

– VAO Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 6/10) (staatssecretaris V&J, staatssecretaris VWS)

– VAO Spoor (AO d.d. 11/10) (minister I&M)

– VAO Jeugdzorg (AO d.d. 26/10) (staatssecretaris V&J en staatssecretaris VWS)

– VAO Programma Eenvoudig Beter (AO d.d. 2/11) (minister I&M)

– VAO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries (AO d.d. 26/10) (minister SZW)

– VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 27/10) (minister SZW)

– VSO over de reactie op de brief inzake ooievaar Freedom (staatssecretaris EL&I)

32 641 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 575 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming)

32 742 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs)

32 600 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (re- en dupliek)

32 439 (Wijziging Wmo om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (23/24 november)

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 376 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg) (wetgevingsoverleg op 28/11)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

Debat over de agenda van de Europese Top

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

13, 14 en 15 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele) (Wetgevingsoverleg 12/12)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (na ontvangst van een kabinetsstandpunt, na een te houden hoorzitting, debat na het herfstreces) (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters) (minister BZK)

– Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma) (minister I&A en staatssecretaris SZW)

– Debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn (Arib) (minister V&J)

– Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

– Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)

– Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

– Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

– Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

– Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

– Dertigledendebat over de conclusies van het CPB rapport «Nederlands onderwijs in perspectief» (Çelik) (minister OCW)

– Dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken (Spekman) (minister SZW)

– Dertigledendebat over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau «Minder voor het midden» (Karabulut) (minister Financiën en staatssecretaris SZW)

– Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

– Dertigledendebat over het convenant voor 12 000 extra banen in de zorg (Voortman) (staatssecretaris VWS)

– Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon) (minister BuZa)

– Dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad (Dikkers) (staatssecretaris BuZa, staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

– Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van I&M dat ze de stakingen in OV een «schande» vindt (Bashir) (minister I&M)

– Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren) (minister BZK)

– Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

– Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut) (minister BZK)

– Dertigledendebat over de plaatsingsstop bij de sociale werkplaats Haeghe Groep en de sociale werkplaats Baanstede vanwege de rijksbezuinigingen op de WSW (Karabulut) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris Szw)

– Dertigledendebat over het bericht dat de ombudsman financiële dienstverlening niet meer wil bemiddelen bij klachten over woekerpolissen (Blanksma-Van den Heuvel) (minister Financiën)

– Dertigledendebat over rijkskantoren in 13 steden (Heijnen) (minister BZK, staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

– Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister BZK)

– Dertigledendebat over het feit dat de AOb uit het overleg over de invoering van passend onderwijs is gestapt (Klaver) (minister OCW)

– Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) + 30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) + 32 822 (Invoeringswet nieuwe Politiewet) (wetgevingsoverleg op 28/11)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (op verzoek van de regering aanhouden tot de behandeling van het tweede FM-pakket)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 7 november 2011 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2012 en enkele andere wetten (voortzetting)

Maandag 7 november 2011 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Maandag 7 november 2011 van 14.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Maandag 14 november 2011 van 10.15 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderdeel Openbaar bestuur, het onderdeel Overheidspersoneelsbeleid en het onderdeel Integratie van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 en over het Gemeentefonds en het Provinciefonds voor het jaar 2012

Recesperiodes

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 14 januari 2013

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(Stand van zaken

per 4 november 2011)

VVD

275,5

minuten

PvdA

245,5

minuten

PVV

199

minuten

CDA

226,5

minuten

SP

173

minuten

D66

131

minuten

GroenLinks

134

minuten

ChristenUnie

114,5

minuten

PvdD

99

minuten

SGP

71,5

minuten

Naar boven