Agenda opgesteld 27 mei 2011

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 31 mei

14.00 uur

Woensdag 1 juni

10.15 uur

Donderdag 2 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 126

– de motie-Kooiman over een handhavingsbeleid kinderopvang

31 322, nr. 127

– de motie-Kooiman/De Mos over falende kinderopvangondernemers

31 322, nr. 128

– de motie-Hamer over de evaluatie van de Wet kinderopvang

31 322, nr. 129

– de motie-Van Gent over de kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 130

– de motie-Van Gent over de arbeidsparticipatie van ouders

31 322, nr. 131

– de motie-De Mos over verklaringen omtrent het gedrag

31 322, nr. 132

– de motie-De Mos over het te vergoeden normbedrag

31 322, nr. 133

– de motie-Koşer Kaya over het klachtenrecht

31 322, nr. 134

– de motie-Koşer Kaya/Hamer over gastouderopvang

31 322, nr. 135 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum/ Koşer Kaya over de kwaliteit van instellingen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Elektronisch Patiënten Dossier

De Voorzitter: dhr. Omtzigt wenst zijn motie op stuk nr. 75 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 529, nr. 72

– de motie-Leijten over een parlementair onderzoek

27 529, nr. 73 (aangehouden)

– de gewijzigde motie-Leijten/Gerbrands over opslag, beheer en uitwisseling van medische gegevens

27 529, nr. 74

– de gewijzigde motie-Leijten/Gerbrands over een opt-insysteem

27 529, nr. 75 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt/Kuiken over een doorstart van het landelijk schakelpunt

27 529, nr. 76

– de motie-Omtzigt c.s. over opslag en uitwisseling van zorggegevens

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het HBO

31 288, nr. 168

– de motie-Klaver over visitatie- en beoordelingsinstanties

31 288, nr. 169

– de motie-Klaver over de examencommissie

31 288, nr. 170

– de motie-Klaver over de Kamer eerder informeren dan de pers

31 288, nr. 171

– de motie-Jasper van Dijk over de schaalvergroting in het hbo

31 288, nr. 172

– de motie-Jasper van Dijk/Beertema over de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 288, nr. 173

– de motie-Jasper van Dijk over de taken van de HBO-raad

31 288, nr. 174 (ingetrokken)

– de motie-Beertema over de accreditatie van hbo-opleidingen

31 288, nr. 175

– de motie-Beertema over het governancemodel

31 288, nr. 176

– de motie-Jadnanansing/Van der Ham over een breder onderzoek

31 288, nr. 177

– de motie-De Rouwe/Schouten over de bekostigingssanctie voor Inholland

31 288, nr. 178

– de motie-Schouten over bacheloropleidingen

31 288, nr. 179

– de motie-Schouten/De Rouwe over landelijke toetsing

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 469

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

32 469 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– amendement Ouwehand (11,II)

– amendement Ouwehand (11,III)

– Artikel I, onderdeel A

– amendement Ouwehand (11,IV)

– onderdelen Aa t/m C

– amendement Ouwehand (11,V)

– amendement Ouwehand (10)

– Artikel I

– Artikelen IA en II

– amendement Ouwehand (11,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

32 469, nr. 12

– de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een alternatief voor compartimentering

32 469, nr. 13

– de motie-Ouwehand over overtollige dierproductierechten

32 469, nr. 14

– de motie-Van Bemmel/De Mos over de Nitraatrichtlijn

32 469, nr. 15

– de motie-Van Bemmel/De Mos over mestverwerking en -vergisting

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 454

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

– artikelen I t/m XXI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 446

Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

– Artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 6 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

32 677, nr. 6

– de motie-Brinkman over intrekking van het wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

32 677

Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

32 502, nr. 4

– de motie-Ten Broeke/Ormel over bevriezen van de Europese begroting

32 502, nr. 5

– de motie-Ten Broeke/Schouw over vergelijkingstabellen

32 502, nr. 6

– de motie-Plasterk/Voordewind over een nominale nullijn

32 502, nr. 7

– de motie-Plasterk/Ten Broeke over doelstellingen voor een Europese inzet

32 502, nr. 8

– de motie-Ormel c.s. over efficiëntere Europese samenwerking

32 502, nr. 9

– de motie-Van Bommel over toetreding Servië tot de EU

32 502, nr. 10

– de motie-Schouw/Ten Broeke over tevoren informeren van de Kamer

32 502, nr. 11

– de motie-Schouw/El Fassed over het mensenrechtenbeleid

32 502, nr. 12

– de motie-Schouw/El Fassed over scenario's voor een Europees bestuur

32 502, nr. 13

– de motie-El Fassed/Schouw over naleving van de Europese grondrechten

32 502, nr. 14

– de motie-El Fassed/Schouw over vrije en pluriforme media

32 502, nr. 15

– de motie-El Fassed over verdediging besluit Europees Parlement

32 502, nr. 16

– de motie-Voordewind c.s. over het MATRA-programma

32 502, nr. 17

– de motie-Voordewind c.s. over korting op het pr-budget

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de situatie in justitiële jeugdinrichtingen

24 587, nr. 420

– de motie-Helder over een afkickplicht

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijzigingen asielprocedures

19 637, nr. 1422

– de motie-Voordewind c.s. over terugkeer van Somalische meisjes

19 637, nr. 1423

– de motie-Voordewind c.s. over een thematisch ambtsbericht

19 637, nr. 1424

– de motie-Dibi c.s. over psychosociale druk bij terugkeer

19 637, nr. 1425

– de motie-Sterk over individuele toetsing

19 637, nr. 1426

– de motie-Spekman c.s. over Afghaanse meisjes tussen 18 en 21 jaar

19 637, nr. 1427

– de motie-Spekman c.s. over de bewijslast voor het verblijfsalternatief

15. Spoeddebat over gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij in Brabant met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. VAO WRR rapport «Minder pretentie, meer ambitie» (AO d.d. 17/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Omgangsvormen (AO d.d. 25/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid (AO d.d.27/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Kernenergie (AO d.d. 17/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Handhaving (SZW) (AO d.d. 30/3 en 26/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO ZZP’ers (AO d.d. 27/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen (AO d.d. 22/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Openbaar vervoer (AO d.d. 28/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Natura 2000 (AO d.d. 18/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Contractvervoer/Valys/Doelgroepenvervoer (AO d.d. 19/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 377

26. Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (re- en dupliek)

27. Gezamenlijke behandeling van (WGO op 30 mei):

32 426

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

32 512

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

32 536

28. Goedkeuring van het op 26 februari 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 98)

29.Gezamenlijke behandeling van:

32 534

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

32 535

Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

32 427

30. Wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water)

32 529

31. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

32 617

32. Uitvoering van het op 23 november 2007 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud)

32 543

33. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (korte heropening)

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 juni (week 23)

– VAO Beleid op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en hiv/aids (AO d.d. 18/5) (na ontvangst van een brief)

– VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4) (na ontvangst van een brief)

– VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 26/5)

– VAO Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen (AO d.d. 27/4)

– VAO Biotechnologie (AO d.d. 18/5)

– VAO Klokkenluider bij het ROC in Arnhem (AO d.d. 19/5)

– VAO Bijbetalingen AWBZ (AO d.d. 19/5)

32 444 (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

32 609-VIII (Incidentele suppletoire begroting OCW)

32 705 (Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van een richtlijn betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad)

32 193 (Wijz. Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces)

32 697 (Wijz. van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar)

32 626 (Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

32 185 (Wijz. Telecommunicatiewet; aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie) + 31 841 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten)

32 555 (Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken)

32 154 (Wet AWBZ-zorg buitenland) (re- en dupliek)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 539 (Wijz. Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid)

32 588 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten)

32 609-VI (Incidentele suppletoire begroting Justitie)

32 549 (Wijz. Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen)

31 452 (Wijz. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van een Europese richtlijn) (re- en dupliek) (na ommekomst van de schriftelijke beantwoording van vragen in eerste termijn)

32 375 (Wijz. Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten; aanpassing van de definitie van schadelijke stof, het voorwassen van ladingtanks en de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders)

32 403 (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

32 393 (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

32 453 (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

32 445 (Wijz. van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen)

32 431 (Goedkeuring van de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Republiek Indonesië)

32 291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (re- en dupliek)

32 696 (Opheffing van het Spaarfonds AOW (32 696)

32 603 (Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens))

32 581 (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011 (32 581)

32 574 (Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten)

32 252 Wijz.Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) + 32 625 (Invoeringswet geluidproductieplafonds)

32 575 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

14, 15 en 16 juni (week 24)

– Plenaire afronding notaoverleg Fiscale agenda (16 juni)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord)

32 314 (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) + 32 323 (Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen)

32 022 (Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten)

31 997 (Wijz. van enkele onderwijswetten in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs)

32 389 (Wet revitalisering generiek toezicht)

32 513, nr. 51 (Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven)

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese Top (22 juni)

32 304 (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (WGO op 20/6)

32 622 (Wijz. Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van een richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (21 juni)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– Debat over de Voorjaarsnota 2011

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten:

– Hoofdlijnendebat over het drugsbeleid (na ontvangst, medio mei, van een kabinetsstandpunt) (Van der Ham)

– Debat over pensioenen (na besluitvorming omtrent het pensioenakkoord) (commissie szw)

– Debat over WikiLeaks (Timmermans)

– Debat over inperking van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw t.a.v. abortus (Pechtold)

– Debat over het privébezoek van Koningin Beatrix aan Oman (Van Gent)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van eenkabinetsreactie en een hoorzitting op 8 juni ) (Dibi)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem»

(Van Toorenburg) (na ontvangst van een brief)

– Debat over hygiëne in verpleeghuizen (na ontvangst van een brief) (Agema)

– Debat over bezuinigingen op passend onderwijs (Van der Ham)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (na ontvangst van een brief) (Van Bemmel)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters)

– Debat over waterveiligheid (na ontvangst van een brief) (Koppejan)

– Debat over het niet in behandeling nemen van meldingen van klokkenluiders (na ontvangst van een kabinetsreactie) (Heijnen)

– Spoeddebat over de voorgenomen intrekking van het Kierbesluit Haringvliet (Van Veldhoven) (na ontvangst van een brief eind mei, debat in juni)

– Spoeddebat over lastenverzwaringen (Koolmees)

– Spoeddebat over de vergunningverlening van de bouw van megastallen in Brabant (Thieme)

– Spoeddebat over de negatieve koopkrachteffecten voor 65+-ers en alleenstaanden (Plasterk)

– Spoeddebat over een nieuwe wet inzake naturalisatie-eisen (Van Dam)

– Spoeddebat over problematisch huizenbezit (Verhoeven) (na ontvangst van een brief)

– Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters (Van Klaveren) (na ontvangst van een brief)

– Spoeddebat over het bericht dat veroordeelde Surinaamse criminelen rondlopen in Nederland (Helder)

– Spoeddebat over aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs (Marcouch)

– Dertigledendebat over de Arbeidsinspectie (Ulenbelt) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over slechte kindergebitten (Arib)

– Dertigledendebat over overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen (Van Gent)

– Dertigledendebat over het Europese draagvlak voor de immigratie- en asielplannen van het kabinet (Dibi)

– Dertigledendebat over de beschuldiging van corruptie door de directeur van de Centrale bank aan het adres van de minister-president van Curaçao (Lucassen)

– Dertigledendebat over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen op het openbaar vervoer in de drie grote steden (Bashir)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 412 (Initiatief-Van der Ham/Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (voortzetting na het zomerreces)

32 546 (Wijz. Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele) (indien de voorbereiding is voltooid)

31 549 (Wijz. Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen) (na ontvangst nota naar aanleiding van het nader verslag op wetsvoorstel 32 420)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 558 (Wijziging van diverse onderwijswetten i.v.m. met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden) (behandeling ná AO van 18 mei over doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen) (na technische briefing)

31 571 (Initiatief-Thieme; wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten) (re- en dupliek) (na een rondetafelgesprek van de Kamercommissie op 16 juni)

32 264 (Wijz. Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit) (na een rondetafelgesprek en een nieuw algemeen overleg begin juni)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) (na ontvangst van een brief over de indiening van het wetsvoorstel over de nationale politie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 30 mei van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32 426) en Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (32 512)

Maandag 6 juni van 10.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de ombuigingen bij Defensie

Maandag 6 juni van 11.15 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Fiscale agenda (32 740, nr. 1)

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (32 304)

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid.

Maandag 27 juni van 15.30 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Uitwerking van de uitgangspunten van het cultuurbeleid (31 511, nr. 8).

Recesperiodes

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Naar boven