Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 12 april 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 april

14.00 uur

Woensdag 17 april

10.15 uur

Donderdag 18 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties

De Voorzitter: dhr. Klein verzoekt zijn motie op stuk nr. 301 aan te houden. Dhr. Monasch wenst zijn motie op stuk nr. 298 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 453, nr. 296

– de motie-Paulus Jansen c.s. over beëindiging van de staatssteun

29 453, nr. 297

– de motie-Monasch/Klein over de verkoop van Vestiabezit

29 453, nr. 298 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Monasch over de saneringsbijdrage aan Vestia

29 453, nr. 299

– de motie-Fritsma over de salarissen van corporatiebestuurders

29 453, nr. 300

– de motie-Verhoeven over permanente educatie van toezichthouders

29 453, nr. 301 (aangehouden)

– de motie-Klein over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 515

Wijziging van de Wet verhuurderheffing

33 515 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Klein (8,I)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Klein (8,II)

– onderdeel D

– amendement Klein (8,III)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Klein (8,IV)

– onderdeel G

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet verhuurderheffing

33 515, nr. 7

– de motie-Fritsma over afzien van de verhuurderheffing

Stemmingen

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 61

– de motie-Van der Steur/Recourt over ervaring opdoen met «no cure, no pay» in enige vorm

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leraren en lerarenopleidingen

De Voorzittter: dhr. Van Meenen wenst zijn motie op stuk nr. 163 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 923, nr. 153

– de motie-Beertema over het instemmingsrecht van leraren

27 923, nr. 154

– de motie-Mohandis over de uitbreiding van het lerarenregister

27 923, nr. 155

– de motie-Mohandis over de ICT-bekwaamheid van leraren

27 923, nr. 156

– de motie-Duisenberg c.s. over één integrale Lerarenagenda

27 923, nr. 157

– de motie-Duisenberg c.s. over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden

27 923, nr. 158

– de motie-Jasper van Dijk over het schrappen van de nullijn

27 923, nr. 159

– de motie-Rog over een masteropleiding voor alle leraren

27 923, nr. 160

– de motie-Rog over investeringen onafhankelijk van modernisering van arbeidsvoorwaarden

27 923, nr. 161

– de motie-Bisschop/Rog over overleg met de HBO-raad

27 923, nr. 162

– de motie-Van Meenen over een lesbevoegdheid voor leraren met een pabo-diploma

27 923, nr. 163 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen over het lerarenregister

27 923, nr. 164

– de motie-Van Meenen over intrekken van het voorstel voor de nullijn

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitbreiding bindend studieadvies

31 288, nr. 332

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over afzien van de uitbreiding van het bindend studieadvies

31 288, nr. 333

– de motie-Van Meenen over een maximering van het experiment

31 288, nr. 334

– de motie-Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen

31 288, nr. 335

– de motie-Mohandis over wijziging van artikel 7 van de AMvB

31 288, nr. 336

– de motie-Mohandis over een beperking van de deelname aan het experiment

31 288, nr. 337

– de motie-Bisschop over een beperking van de voorgehangen AMvB

31 288, nr. 338

– de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over een parlementair oordeel na 1 juni

31 288, nr. 339

– de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad

31 288, nr. 340

– de motie-Rog over een mogelijkheid om te stoppen met het experiment

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

27 926, nr. 197

– de motie-Verhoeven over voorkomen dat vve's als bedrijven worden behandeld

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 467

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: de fractie van D66 verzoekt om uitstel van de stemmingen bij punt 11.

33 400-A, nr. 54

– de motie-Elias over uitvoering van de geplande projecten

33 400-A, nr. 55

– de motie-Elias/Kuiken over de verkeersveiligheid op de N35

33 400-A, nr. 56

– de motie-Elias/Kuiken over het project A1 zone

33 400-A, nr. 57

– de motie-De Boer/Kuiken over afspraken over het traject Eindhoven-Heerlen-Aken

33 400-A, nr. 58

– de motie-De Rouwe over afzien van de bezuiniging van 3.750 miljoen euro

33 400-A, nr. 59

– de motie-De Rouwe/Ouwehand over de snelfietsroute Houten-Bunnik

33 400-A, nr. 60

– de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over knooppunt Joure met Skarster Rien

33 400-A, nr. 61 (ingetrokken)

– de motie-De Rouwe over verruiming van de Twentekanalen

33 400-A, nr. 62

– de motie-De Rouwe over opwaarden van de N35

33 400-A, nr. 63

– de motie-De Rouwe/Dik-Faber over de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken

33 400-A, nr. 64

– de motie-Van Veldhoven c.s. over de MKBA over de Ring Utrecht

33 400-A, nr. 65

– de motie-Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht

33 400-A, nr. 66

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over 30 miljoen euro voor de A58 en A67

33 400-A, nr. 67

– de motie-Van Veldhoven/Kuiken over aanleg van de A67 door temporisering elders

33 400-A, nr. 68

– de motie-De Graaf over niet indexeren van gelden uit het Infrastructuurfonds

33 400-A, nr. 69

– de motie-De Graaf over terugdraaien van de bezuinigingen op infrastructuur

33 400-A, nr. 70

– de motie-De Graaf/Wilders over een bijdrage vanuit de reservering opheffing belemmeringen grensoverschrijdend vervoer

33 400-A, nr. 71

– de motie-De Graaf over zonder vertraging aanleggen van de Ruit Eindhoven

33 400-A, nr. 72

– de motie-De Graaf over de projecten A1/A6/A9

33 400-A, nr. 73

– de motie-De Graaf over de projecten op en rond knooppunt Hoevelaken

33 400-A, nr. 74

– de motie-De Graaf over de projecten op de A35

33 400-A, nr. 76

– de motie-Kuiken/Elias over een pilotstatus voor het project GOL

33 400-A, nr. 77

– de motie-Klein over niet temporiseren van de aanpak van knooppunt Hoevelaken

33 400-A, nr. 78

– de motie-Klein over nadere uitwerking van de code Maatschappelijke participatie

33 400-A, nr. 79

– de motie-Bashir over geld uit het «investeringspakket» voor spoor en vaarwegen

33 400-A, nr. 80

– de motie-Bashir over snelle realisering van de verbinding Eindhoven-Heerlen-Aken

33 400-A, nr. 81

– de motie-Bashir over schrappen van de ruit om Eindhoven

33 400-A, nr. 82

– de motie-Bashir/Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27

33 400-A, nr. 83

– de motie-Ouwehand/De Rouwe over het parkeren van fietsen

33 400-A, nr. 84

– de motie-Ouwehand over een 80 km-zone op de A27

33 400-A, nr. 85

– de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief

33 400-A, nr. 86

– de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over Portway 2012

33 400-A, nr. 87

– de motie-Dik-Faber over een bezuiniging op de wegenprojecten rond de vier grote steden

33 400-A, nr. 88

– de motie-Dik-Faber over de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en aquaduct Skarster Rien

33 400-A, nr. 89

– de motie-Dik-Faber over de Noordelijke Randweg Utrecht

33 400-A, nr. 90

– de motie-Dik-Faber over het station Zoetermeer Bleizo

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 546, nr. 8

De brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de voorstellen uit het vierde EU-spoorpakket

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 6

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2012

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

33 400-VI, nr. 96

– de motie-Van der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten

33 400-VI, nr. 97

– de motie-Van der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 203

Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanpak Jeugdwerkloosheid

29 544, nr. 442 (aangehouden)

– de motie-Karabulut over ondersteuning voor bijscholing kleine werkgevers

29 544, nr. 443

– de motie-Van Weyenberg over ondernemerschap als onderdeel van aanpak jeugdwerkloosheid

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Discriminatieonderwerpen

30 950, nr. 51

– de motie-Karabulut over opstellen van een zwarte lijst van bedrijven

30 950, nr. 52

– de motie-Van Klaveren over een verband tussen eergerelateerd geweld en de islam

30 950, nr. 53

– de motie-Van Klaveren over intrekken van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

30 950, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Yücel/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het aantal gemeenten met een eigen antidiscriminatiebeleid

30 950, nr. 55

– de motie-Van Weyenberg c.s. over evaluatie van het homo-acceptatieprogramma voor migranten

30 950, nr. 56

– de motie-Van Weyenberg over monitoring van discriminatie op de arbeidsmarkt

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de overeenstemming over de steun aan Cyprus

21 501–07, nr. 1021

– de motie-Klaver over de transparantie over eigendomsrelaties

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

33 606, nr. 2

Brief van het Presidium over het plan van aanpak van de tijdelijke commissie Woningcorporaties inzake een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het plan van aanpak en een parlementaire enquêtecommissie in te stellen.

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ontwikkelingen moskee-internaten

De Voorzitter: mw. Karabulut verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 98 alvorens te stemmen over de overige moties.

33 400-XV, nr. 93

– de motie-Azmani/Yücel over geen dubbele kinderbijslag voor kinderen op een moskee-internaat

33 400-XV, nr. 94

– de motie-Azmani/Yücel over een afdwingbaar kwaliteitskader voor moskee-internaten

33 400-XV, nr. 95

– de motie-Van Klaveren over onderzoek naar mishandelingen tijdens Koranlessen

33 400-XV, nr. 96

– de motie-Van Klaveren over sluiting van alle moskee-internaten

33 400-XV, nr. 97

– de motie-Van Klaveren over het seponeren van een aangifte tegen een klokkenluider

33 400-XV, nr. 98

– de motie-Karabulut over de financiering van moskee-internaten

33 400-XV, nr. 99

– de motie-Karabulut over wettelijk regelen van het toezicht op moskee-internaten

33 400-XV, nr. 100

– de motie-Bisschop over handhaving van de wettelijke regels door gemeenten

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 205

– de motie-Ulenbelt over tegengaan van een tweedeling in het aanbod van kinderopvang

31 322, nr. 206

– de motie-Van Vliet over ontmoedigen van overnames door durfkapitalisten

31 322, nr. 207

– de motie-Van Ojik/Voortman over aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel

31 322, nr. 208

– de motie-Van Ojik/Voortman over alleenstaande ouders die met hun ouders samenwonen

31 322, nr. 209

– de motie-Heerma/Van Weyenberg over het deels terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 210

– de motie-Heerma over het mogelijk maken van investeringen in kinderopvangorganisaties

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

33 538

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

33 538 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m T

– gewijzigd amendement Tellegen/Heerma (12,I)

– onderdeel U

– gewijzigd amendement Tellegen/Heerma (12,II)

– onderdeel V

– onderdelen W t/m Y

– amendement Heerma/Van Weyenberg (10)

– onderdeel Z

– onderdelen AA t/m XX

– gewijzigd amendement Tellegen/Heerma (12,III)

– onderdeel YY

– onderdelen ZZ t/m AO

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijzigingswet kinderopvang 2013

33 538, nr. 13

– de motie-Van Weyenberg/Heerma over eisen aan ouderparticipatiecrèches

33 538, nr. 14

– de motie-Tellegen/Heerma over evaluatie van het systeem van continue screening

33 538, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Tellegen over onderscheid tussen personeel dat wel en personeel dat geen contact heeft met de kinderen

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

30 174

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

30 174 (bijgewerkt t/m amendement nr. 26)

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– onderdeel B, aanhef

– gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (19,I)

– artikel 89a

– amendement Bosma (26,I)

 • Indien 26 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (20,I)

 • N.B. Indien zowel amendement 20 als amendement 18 wordt aangenomen komt in artikel V, artikel XXXI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL XXXI

 • De wijziging in artikel 81 alsmede de artikelen 89a tot en met 89g, treden eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

– artikel 89b

– artikel 89c

– gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (19,II)

– artikel 89d

– amendement Bosma (26,II)

– gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (19,III)

– artikel 89e

– artikelen 89f en 89g

– onderdeel B

– artikel II

– amendement Schinkelshoek (18,I) (artikel III vervalt)

– artikel III

– amendement Schinkelshoek (18,II) (artikel IIIA vervalt)

– artikel IIIA

– gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (20,II) (artikel IV vervalt)

– artikel IV

– gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (20,III)

– gewijzigd amendement Anker/Schinkelshoek (18,III)

 • N.B. Indien zowel amendement 20 als amendement 18 wordt aangenomen komt in artikel V, artikel XXXI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL XXXI

 • De wijziging in artikel 81 alsmede de artikelen 89a tot en met 89g, treden eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

 • ARTIKEL XXXI

 • De wijziging in artikel 81 alsmede de artikelen 89a tot en met 89g, treden eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

 • De wijziging in artikel 81 alsmede de artikelen 89a tot en met 89g, treden eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

33 219

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

33 219 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

De Voorzitter: dhr. Litjens wenst zijn amendement op nr. 21 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1.1 t/m 2.1

– amendement Schouw (13,I) (invoegen nieuw artikel 2.1a)

– artikel 2.2

– amendement Schouw (13,II)

– artikel 2.3

– artikelen 2.4 t/m 2.6

– amendement Bosma (18,I)

– artikel 2.7

– artikelen 2.8 t/m 2.34

– amendement Schouw (13,III)

– artikel 2.35

– artikelen 2.36 t/m 2.42

– amendement Oosenbrug (16,I)

– artikel 2.43

– artikelen 2.44 t/m 2.47

– amendement Oosenbrug (16,II)

– artikel 2.48

– amendement Oosenbrug (16,III)

– artikel 2.49

– artikelen 2.50 t/m 2.68

– amendement Bosma (18,II)

– artikel 2.69

– artikelen 2.70 t/m 3.2

– gewijzigd amendement Litjens (20)

– artikel 3.3

– artikelen 3.4 en 3.5

– gewijzigd amendement Litjens (19)

– artikel 3.6

– artikelen 3.7 t/m 4.10a

– amendement Bosma (18,III) (vervallen opschrift paragraaf 3b)

– paragraaf 3b, opschrift

– amendement Bosma (18,IV) (vervallen artikel 4.10b)

– artikel 4.10b

– artikelen 4.11 t/m 4.17

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

26. Stemming over: motie ingediend bij Wet basisregistratie personen

33 219, nr. 22

– de motie-Schouw c.s. over de automatische gegevensverstrekking uit de GBA

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

29 683, nr. 147

– de motie-Lodders over een ophokgebod tijdens de vogeltrek

29 683, nr. 148

– de motie-Van Gerven/Thieme over een doelstelling voor terugdringing van antibioticagebruik

29 683, nr. 149

– de motie-Van Gerven/Thieme over het terugdringen antibioticagebruik door de sector

29 683, nr. 150

– de motie-Van Gerven/Thieme over het tegengaan van financieel gedreven verstrekking van antibiotica

29 683, nr. 151

– de motie-Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica

29 683, nr. 152

– de motie-Schouw over de totstandkoming van cijfers voor antibioticagebruik

29 683, nr. 153 (aangehouden)

– de motie-Schouw over hogere boetes voor afnemers van illegale antibiotica

29 683, nr. 154

– de motie-Thieme over stoppen met SPF-stallen

29 683, nr. 155

– de motie-Thieme/Van Gerven over strenge eisen voor koppelbehandelingen

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

31 497, nr. 95

– de motie-Ypma c.s. over het met ouders vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

31 497, nr. 96 (ingetrokken)

– de motie-Van Meenen over het verleggen van de deadline voor het ondersteuningsplan

31 497, nr. 97

– de motie-Straus over hoogbegaafdheid meenemen bij de invoering van passend onderwijs

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord»

32 847, nr. 55

– de motie-Fritsma over het van tafel vegen van het woonakkoord

32 847, nr. 56

– de motie-Voortman over heroverweging van de Blok-hypotheek

32 847, nr. 57

– de motie-Voortman over een betere balans tussen huur- en koopmarkt

32 847, nr. 58

– de motie-Paulus Jansen over een langetermijnvisie op de woningmarkt

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondverkoop

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar moties op stuk nrs. 105 en 106 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 659, nr. 101

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over afzien van de gedwongen verkoop van natuurgronden van Staatsbosbeheer

29 659, nr. 102

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over een overzicht van te verkopen natuurgebieden van Staatsbosbeheer

29 659, nr. 103

– de motie-Van Gerven over bedingen bij de verkoop van natuurgronden van Staatsbosbeheer

29 659, nr. 104

– de motie-Van Gerven over het niet onder de aanschafprijs verkopen van natuurgronden

29 659, nr. 105 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven c.s. over alternatieve mogelijkheden voor het verwaarden van grond

29 659, nr. 106 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over inzicht in het totaalplaatje

29 659, nr. 107

– de motie-Klaver over het bespreken van de verkoop met terreinbeherende organisaties

29 659, nr. 108 (ingetrokken)

– de motie-Klein over de evaluatiecriteria voor de eerste tranche van de verkoop

29 659, nr. 109

– de motie-Jacobi over inventarisatie van natuurwaarden en toegankelijkheidswaarborgen

Stemmingen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Q-koorts

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 161 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 683, nr. 157

– de motie-Van Gerven/Bruins Slot over financiële ondersteuning van patiënten met Q-koorts

29 683, nr. 158

– de motie-Thieme over een schadefonds ten behoeve van slachtoffers van de Q-koortsepidemie

29 683, nr. 159

– de motie-Thieme over vergunningverlening en vergunningvernietiging voor schapen- en geitenhouderijen

29 683, nr. 160

– de motie-Thieme over een parlementair onderzoek naar het beleid rond Q-koorts

29 683, nr. 161 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol/Schouw over een bescheiden individuele financiële tegemoetkoming

Stemmingen

32. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties

29 389, nr. 50

– de motie-Agema over het niet afschaffen van de verzorgingstehuizen

29 389, nr. 51

– de motie-Leijten over het uitstellen van extramuraliseren van zorgzwaartepakket 3

29 389, nr. 52

– de motie-Krol over een uitgebreide visie op ouderenzorg in Nederland

Stemmingen

33. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 86 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 015, nr. 86 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kooiman over een eis voor toezicht in samenwerkingsafspraken met jeugdzorginstellingen

31 015, nr. 87

– de motie-Bergkamp over slachtoffers van kinderverwaarlozing

31 015, nr. 88

– de motie-Keijzer over kwaliteitskaders voor forensisch-pediatrische expertise

Stemmingen

34. Stemmingen over: moties ingediend bij de Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

33 608, nr. 1

– de motie-Agema over de Agemagelden

33 608, nr. 2 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over een visie op het arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg

Stemming

35. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen

31 066, nr. 161 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klaver/Koolmees over een einddoel voor de internationale aanpak van belastingontwijking

36. Debat over het Sociaal Akkoord met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

37. Debat over straatterreur met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

38. Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

39. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

40. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

41. Dertigledendebat over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

42. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

43. VAO Bestrijding zorgfraude (AO d.d. 10/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Spoor (AO d.d. 2/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 416

45. Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

33 475

46. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

33 344

47. Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (1e termijn Kamer)

33 482

48. Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

33 496

49. Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Langetermijnagenda

23, 24 en 25 april (week 17)

– VAO Reclassering (AO d.d. 03/04)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

– VAO Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur (AO d.d. 10/04)

– VAO Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk (AO d.d. 04/04)

– VSO over de maatregelen naar aanleiding van de casus van het ILT-rapport over spooronderhoud

33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis)

33 446 (R1992) (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling)

33 424 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen)

33 423 (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (na ontvangst van een nota van wijziging)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek) (na ontvangst van toegezegde informatie)

meireces: 26 april t/m 13 mei 2013 (week 18 en 19)

14, 15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012 (15 mei)

– Verantwoordingsdebat (16 mei)

33 441 (Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

33 335 (Wet gebruik Friese taal)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

21, 22 en 23 mei (week 21)

– Debat over de agenda van de Europese Top (21 mei)

33 490 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van een Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden)

33 519 (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

28, 29 en 30 mei (week 22)

– Debat over het verslag van de Europese Top (28 mei)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Voedselfraude (AO d.d. 14/03) (na ontvangst van een brief)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten) (commissie I&M heeft nader verslag uitgebracht)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg) (minister heeft aangegeven met een ingrijpende wijziging te komen)

33 324 (Wet lokaal spoor) (commissie brengt nader verslag uit)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

2. Debat over derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder) (staatssecretaris V&J)

5. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over het bericht dat Nederland groeiend leverancier is van jihadstrijders en het rapport «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland» (Dijkhoff) (minister V&J)

7. Debat over de kinderopvangtoeslag (Van Weyenberg) (minister SZW + staatssecretaris Fin)

8. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

9. Debat over de bezuinigingen in het gevangeniswezen en het bericht dat er vele gevangenissen moeten sluiten (incl. dertigledendebat over de uitzending «de elektronische detentie en de enkelband») (Kooiman) (staatssecretaris V&J)

10. Debat over het bericht dat de belastingdienst 3,5 miljard laat liggen (Groot) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

1. Dertigledendebat over misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

3. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

4. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

5. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder) (minister V&J)

6. Dertigledendebat over de onvoldoende voortgang bij de decentralisatie van de jeugdzorg (Bergkamp) (staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + minister-president)

9. Dertigledendebat over het bericht «Fuseren gemeenten plots minder urgent» (Van Toorenburg) (voorafgegaan door een brief) (minister BZK)

10. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

11. Dertigledendebat over de toegenomen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa (Madlener) (min SZW)

12. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal woninginbraken opnieuw is gestegen (Oskam) (voorafgegaan door een brief) (min V&J)

13. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden (Leijten) (minister VWS)

14. Dertigledendebat over het bericht «2000 onnodige ziekenhuisdoden» (Klever) (minister VWS)

15. Debat over de vermeende dubbele boekhouding in de visserij (Dikkers) (staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

18. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (voorafgegaan door een brief) (minister W&R + minister EZ)

19. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks» (Omtzigt) (staatssecretaris van Financiën) (voorafgegaan door een brief)

20. Dertigledendebat over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen (Van Hijum) (minister Fin + minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

21. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

22. Dertigledendebat over het ontbreken van wetenschappelijk bewijs inzake de veiligheid voor bijen van het bestrijdingsmiddel imidacloprid (Ouwehand) (staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 15 april van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 22 april van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33 519)

Maandag 3 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetvoorstel tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het Energierapport 2011) (33 493)

Maandag 17 juni van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota patiëntveiligheid (33 497)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Recesperiodes

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015