33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de handhaving van wettelijke regels door gemeenten met het oog op publieke belangen nauwgezet moet worden uitgevoerd, waarbij niet met twee maten mag worden gemeten;

overwegende dat klokkenluiders die met misstanden geconfronteerd worden,bescherming verdienen;

constaterende dat bedenkingen zijn gerezen over de uitvoering van de handhavingstaak door de gemeente Rotterdam met betrekking tot moskee-internaten, maar dat blijkens berichtgeving reeds aangifte tegen de klokkenluider is gedaan voordat vervolgonderzoeken naar de handelwijze van de gemeente zijn afgerond;

verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren:

  • over de wijze waarop de handhaving ten aanzien van moskee-internaten in de gemeente Rotterdam op orde gebracht wordt;

  • over de wijze waarop de belangen van de betreffende klokkenluider worden beschermd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Naar boven