33 538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN TELLEGEN EN HEERMA

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de continue screening van mensen werkzaam in de kinderopvang wordt getracht de veiligheid van de opgevangen kinderen te vergroten;

constaterende dat een koppeling van bestanden van vier verschillende instanties noodzakelijk is om het bestand van mensen werkzaam in de kinderopvang op te bouwen;

overwegende dat, juist door alle betrokken instanties, de keten tussen het eerste signaal van de dienst Justis en de uiteindelijke melding bij de houder van een kindercentrum veel stappen en organisaties bevat;

verzoekt de regering, het functioneren van het systeem van continue screening, alsmede de andere maatregelen genomen in navolging van het rapport-Gunning na een periode van drie jaar na inwerkingtreding van deze wet te evalueren en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen

Heerma

Naar boven