33 538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN HEERMA

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij ouderparticipatiecrèches ouders zelf de regie nemen;

constaterende dat ouders zelf de bewuste keuze maken om hun kinderen naar een ouderparticipatiecrèche te brengen;

constaterende dat ouderparticipatiecrèches onder het toezicht van de GGD vallen;

overwegende dat ouderparticipatiecrèches naar hun aard niet kunnen voldoen aan een zeer beperkt aantal vereisten, onder meer doordat hier geen professionele begeleiders werkzaam zijn;

verzoekt de regering, voorstellen te doen om te borgen dat aan ouderparticipatiecrèches geen eisen worden gesteld waar zij naar de aard van hun opvangvorm niet aan kunnen voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Heerma

Naar boven