Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333538 nr. 15

33 538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheid van kinderen in de kinderopvang voorop dient te staan;

constaterende dat de regering voornemens is, voor het systeem van continue screening al het personeel dat nu in de kinderopvangsector werkzaam is, over een vog te laten beschikken;

constaterende dat het op dit moment niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen personeel dat wel en personeel dat niet in contact staat met kinderen;

van mening dat personeel dat niet in contact staat met kinderen, omdat het bijvoorbeeld niet ten tijde van de opvang aanwezig is of op een andere locatie werkzaam is waar geen kinderen aanwezig zijn, niet over een vog hoeft te beschikken en dit enkel tot onnodige administratieve lasten leidt;

verzoekt de regering, zodra het register gereed is, de mogelijkheid te creëren om een onderscheid te maken tussen personeel dat wel en personeel dat niet in contact staat met kinderen en vervolgens de vog-plicht alleen te laten gelden voor personeel dat in contact staat met kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen