Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 22 juni 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 juni

14.00 uur

Woensdag 27 juni

10.15 uur

Donderdag 28 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 304, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. V. van den Brink

2. mr. L.F. van Kalmthout

3. Prof. mr. M.V. Polak

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 306, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Prof. mr. M.V. Polak

2. mr. V. van den Brink

3. mr. L.F. van Kalmthout

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Landbouw en Natuur van Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

33 240-XIII, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Koopmans over openbaar maken van beheerplannen en voorstellen

33 240-XIII, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Jacobi over het informeren van de Kamer over de realisaties ehs en ILG

33 240-XIII, nr. 10

– de motie-Jacobi over het formuleren van beleidsconclusies voor juli 2012

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Economie en Innovatie van Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

De Voorzitter: dhr. Van Vliet wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 240-XIII, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Vliet over het streven de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

33 240-V, nr. 8

– de motie-Kortenoeven/Wilders over het bevriezen van de contributies aan UNESCO

33 240-V, nr. 9

– de motie-Kortenoeven over het staken van de contributies aan UNRWA

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

33 240-VIII, nr. 9

– de motie-Biskop over de afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken

33 240-VIII, nr. 10

– de motie-Jasper van Dijk over rapporteren over wachtlijsten in het speciaal onderwijs

33 240-VIII, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over het mogelijk maken dat een school uit een groter schoolbestuur kan stappen

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011

De Voorzitter: dhr. Van der Veen wenst zijn motie op stuk nr. 8 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 240-XVI, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over een plan van aanpak

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Defensie 2011

33 240-X, nr. 9

– de motie-Eijsink c.s. over een stappenplan voor de personeelsdossiers

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 285

De lijst van controversieelverklaringen

33 285 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 10)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel E:

– brief commissie Binnenlandse Zaken (10,I) (toevoegen wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

– brief commissie Binnenlandse Zaken (10,II) (toevoegen wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– voorstel PVV (9,I) (toevoegen brief dure specialistische geneesmiddelen)

– voorstel PVV (9,II) (toevoegen brief stand van zaken van de overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013)

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

31 980

12. Debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (Commissie-De Wit)

13. Debat over de agenda van de Europese Top met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

14. VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24 095, nr. 313

15. VSO Telecommunicatie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 689, nr. 389

16. VSO over het besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Numerus Fixus voor de opleiding geneeskunde (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 23/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Internationale mobiliteit (AO d.d. 30/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 07/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Handhaving (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO mbo (AO d.d. 11/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep (AO d.d. 13/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 769

24. Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (re- en dupliek)

33 124

25. Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

32 002

26. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (re- en dupliek)

33 207

27. Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

32 838

28. Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)

33 171

29. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2012

– Suppletoire begrotingen 2012

– VAO Grondstoffen en Afval (AO d.d. 7/6) (staatssecretaris I&M)

– VSO Structuurvisie Ondergrond (33 136, nr. 2) (minister I&M)

– VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/06) (minister I&M + minister V&J)

– VSO Zuidas (32 668, nr. 3) (minister I&M)

– VAO Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 20/06) (staatssecretaris VWS + staatssecretaris V&J)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 (AO d.d. 18/4) (staatssecretaris BuZa) (De Lange)

– VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 3/4) (staatssecretaris EL&I) (Van Gerven)

– VAO Veilig werken in de zorg (AO d.d. 23/5) (minister VWS + minister V&J) (Dijkstra)

– VAO ILO-onderwerpen en domestic workers (AO d.d. 23/5) (minister + staatssecretaris SZW) (Ulenbelt)

– VAO Reclassering (AO d.d. 13/06) (staatssecretaris V&J)

– VAO Tbs (AO d.d. 14/06) (staatssecretaris V&J)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

33 108 (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

33 186 (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 184 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (voortzetting)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

33 133 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 412 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (re- en dupliek)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking) (na een hoorzitting)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

Te plannen (dertigleden)debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW)

2. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen (Koopmans) (minister BZK)

5. Debat over het dreigend faillissement van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (Van Gerven) (minister VWS)

6. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I)

7. Debat over de CPB-cijfers (Dijsselbloem)

8. Debat over de problematiek rondom ondervoede ouderen (Leijten) (minister VWS)

9. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

3. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Samsom) (minister-president)

5. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

7. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

9. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (na ontvangst van een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (na ontvangst van een brief)

11. Interpellatie-Leijten over het oordeel dat de NMa de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien

12. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

13. Dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen (Gesthuizen) (minister I&A)

14. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (Van der Veen) (minister VWS)

15. Dertigledendebat over de forensentaks en de uitlatingen van de minister-president over die extra belasting (Kuiken) (minister-president + staatssecretaris Financiën)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Gerbrands) (minister VWS)

17. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht «Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog» (Van Vliet) (staatssecretaris Financiën)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

33 186 (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 204 (Wijziging van de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 062 (Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling))

33 125 (Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels)

33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

33 032 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten i.v.m. wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid i.v.m. wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal)

33 208 (Wijz.Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 25 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar (30 519)

Maandag 25 juni van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33 135)

Maandag 25 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32 873)

Maandag 2 juli van 10.30 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden (33 097)

Maandag 2 juli van 16.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33 017)

Maandag 2 juli van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33 076)

Recesperiodes

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Verkiezingsreces: dinsdag 4 september t/m 12 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014