33 240 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het personeel de ruggengraat van het Defensieapparaat vormt en dat voor een zorgvuldige reorganisatie verwacht mag worden dat ten minste de personeelsdossiers op orde zijn;

constaterende dat de bedrijfsvoering bij Defensie met name op het gebied van de personeelsdossiers vertragingen en onvolkomenheden laat zien alsmede dat de kwaliteit van de personeelsdossiers en het personeelsadministratiesysteem onvoldoende is;

constaterende dat het op orde zijn van personeelsdossiers, ondanks alle eerder gedane toezeggingen in voorgaande jaren, nog altijd niet is gerealiseerd;

verzoekt de regering, inzake het op orde brengen van de personeelsdossiers een concreet stappenplan met bijbehorend tijdschema op te stellen en dit nog voor de begroting 2013 aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Bosman

Holtackers

Dijsselbloem

Naar boven