33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het Lenteakkoord extra geld is vrijgemaakt voor natuurbeleid (onder andere opheffen tekort SNL, herstelbeheer, beheeropgaven buiten de ecologische hoofdstructuur, hydrologische maatregelen, Programmatische Aanpak Stikstof);

van mening dat voor een verantwoorde en voorspoedige uitvoering van het natuurbeleid het van belang is dat er zicht is op alle plannen en de daarbij behorende budgetten;

verzoekt de regering, voor 1 juli 2012 een overzicht van:

  • de gerealiseerde prestaties per ILG-onderdeel per provincie conform de overzichtsconstructies 2007–2013 in ha's (inclusief ruilgronden), in euro's en realisatie per thema (EHS/VHR, grondgebonden landbouw, infrastructuur, glastuinbouw, recreatie (Rods), Nationale landschappen en parken, soortenbescherming, water, bodemsanering, reconstructie zandgebieden, veenweidegebieden, leefbaar platteland);

  • de gerealiseerde prestaties FES-bijdrage aan de Kamer te doen toekomen;

verzoekt de regering tevens, voor 1 juli 2012 de beheerplannen en de voorstellen voor de hydrologische maatregelen die noodzakelijk zijn voor de PAS inclusief de daarbij behorende grondclaims Natura 2000-gebied openbaar te maken en aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Naar boven