33 240 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de motie-Van der Veen, 32 710 XVI, nr. 7 heeft aangenomen;

constaterende dat het hier gaat om een zeer complexe problematiek;

constaterende dat de eerste stappen zijn gezet;

constaterende dat gelet op de urgentie een verdere intensivering van de aanpak noodzakelijk is;

verzoekt de regering, rekening houdend met de urgentie van de problematiek en de demissionaire status van het kabinet, een plan van aanpak te maken, in overleg met de Algemene Rekenkamer, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de operatie «Comptabel bestel in de tachtiger jaren» en de Kamer vóór 1 december 2012 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Naar boven