33 240 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wachtlijsten in het speciaal onderwijs in 2009 voor het laatst zijn gemeten;

overwegende dat het «passend onderwijs» als doel heeft elke leerling een passende plaats in het onderwijs te bieden;

van mening dat hiervoor inzicht nodig is in de omvang van wachtlijsten;

verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren over de omvang van de wachtlijsten in het speciaal onderwijs en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven