33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de enorme miljoenenoverschrijdingen in 2011 bij met name de Dienst Regelingen (48,4 mln.) en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (74 mln.) en 140 mln. aan boetes vanwege foutief uitgegeven landbouwsubsidies;

overwegende de onvoldoende toelichting waarom deze overschrijdingen niet zijn aangepakt;

overwegende dat onvoldoende is te achterhalen welke lessen de regering over dit gevoerde beleid trekt;

verzoekt de regering, voor juli 2012 beleidsconclusies te formuleren over hoe deze miljoenenoverschrijdingen worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven