Agenda opgesteld 7 oktober 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 oktober

14.00 uur

Woensdag 12 oktober

10.15 uur

Donderdag 13 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de jaarverslagen 2010

32 710-XII, nr. 9

– de motie-De Jong over verlagen van de flitsmarge

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 031, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen [COM(2011)559] en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen [COM(2011)560]

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 694

Wijziging Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting)

32 694 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, aanhef

– amendement Ortega-Martijn/Groot (7,II en III)

 • Indien 7 verworpen:

 • – amendement Voortman/Karabulut (10,I)

 • Indien 7 verworpen:

 • – amendement Voortman/Karabulut (10,II)

 • Indien 7 verworpen:

 • – amendement Karabulut (8)

 • – amendement Voortman/Karabulut (9)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,I)

 • – amendement Spekman (26,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– amendement Ortega-Martijn/Groot (7,IV)

 • Indien 7 verworpen:

 • – amendement Voortman/Karabulut (10,II)

 • Indien 7 verworpen:

 • – amendement Karabulut (8)

 • – amendement Voortman/Karabulut (9)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,I)

 • – amendement Spekman (26,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– amendement Ortega-Martijn/Groot (7,V)

– onderdeel A

– amendement Ortega-Martijn/Groot (7,VI)

 • Indien 7 verworpen:

 • – amendement Karabulut (8)

 • – amendement Voortman/Karabulut (9)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,I)

 • – amendement Spekman (26,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

N.B.: Indien 8 en 9 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, waarbij de aanhef van onderdeel B, punt 2, komt te luiden: Na het eerste lid (nieuw) worden twee leden ingevoegd, luidende:.

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– amendement Ortega-Martijn/Groot (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 040, nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met vernieuwing van het mondelinge vragenuur

De Voorzitter: ik stel voor de wijzigingen vast te stellen.

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

32 770

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

De Voorzitter: dhr. van der Ham wenst zijn motie op stuk nr. 13 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 770, nr. 8

– de motie-Jadnanansing over overleg met de VNG

32 770, nr. 9

– de motie-Jadnanansing over de communicatie tussen studenten en DUO

32 770, nr. 10

– de motie-Jadnanansing over overleg met het Openbaar Ministerie

32 770, nr. 11

– de motie-Beertema over versnelde uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit

32 770, nr. 12

– de motie-Jasper van Dijk/Jadnanansing over het teruginvesteren van opbrengsten

32 770, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Ham/Lucas over kwijtschelding van onterecht ontvangen studiefinanciering

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij VSO Voorhang Besluit bodemenergiesystemen

29 383, nr. 174

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over wettelijke verankering van de registratieplicht

29 383, nr. 175

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over een ruimere energiebalans

29 383, nr. 176

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over een driedimensionale benadering van interferentiegebieden

29 383, nr. 177 (ingetrokken)

– motie-Van der Werf over een aanvullende regeling

29 383, nr. 178

– de motie-Van Veldhoven/Samsom over overleg met provincies

29 383, nr. 179

– de motie-Van Veldhoven/Van der Werf over minimale rendementseisen

Stemmingen

10. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs

31 288, nr. 238 (gewijzigd, was nr. 225)

– de gewijzigde motie-Beertema over een minimumaantal contacturen

31 288, nr. 239 (gewijzigd, was nr. 228)

– de gewijzigde motie-Beertema over Nederlandse studenten die in het buitenland studeren en buitenlandse studenten die in Nederland studeren

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiën in het Primair Onderwijs

31 293, nr. 115 (aangehouden)

– de motie-Beertema over aanhouden van financiële reserves

31 293, nr. 116

– de motie-Beertema over aanscherping van de BAPO-regeling

31 293, nr. 117

– de motie-Çelik over het pakket aan bezuinigingen

31 293, nr. 118 (aangehouden)

– de motie-Çelik over bezuiniging op passend onderwijs

31 293, nr. 119

– de motie-Çelik over oormerken van gelden voor begeleiding en maatwerk

31 293, nr. 120

– de motie-Smits over de erkenning dat het basisonderwijs kampt met financiële problemen

31 293, nr. 121

– de motie-Elias over ondersteuning van schoolleiders

33 000, nr. 12

– de motie-Van Haersma Buma over rechtstreeks beschikbaar stellen van de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud aan basisscholen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

29 398, nr. 288

– de motie-De Jong over invoering van drie landelijke verkeersregels

29 398, nr. 289

– de motie-Van Gent/Verhoeven over een tijdelijke helmplicht voor snorfietsers

29 398, nr. 290 (aangehouden)

– de motie-Slob over aanscherping van de grens voor inname van het rijbewijs

29 398, nr. 291

– de motie-Aptroot over afzien van wijziging van het vervolgingsbeleid

29 398, nr. 292

– de motie-Aptroot/Dijksma over niet automatisch verlenen van het AM-rijbewijs

29 398, nr. 293 (aangehouden)

– de motie-Paulus Jansen over de onafhankelijke klachtencommissie rijbewijzen

29 398, nr. 294 (aangehouden)

– de motie-Paulus Jansen over hanteren van de kostprijs voor de eigen verklaring

29 398, nr. 295

– de motie-De Rouwe over aanpak van hinder van hulpdiensten

29 398, nr. 296 (ingetrokken)

– de motie-De Rouwe over inbeslagname van de bromfiets als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting ministerie van Financiën (IXA) en Nationale Schuld (IXB))

33 000, nr. 37

– de motie-Plasterk c.s. over extra budget voor opleiding en bijscholing van vakleerkrachten

33 000, nr. 38

– de motie-Braakhuis/Plasterk over een financiële transactietaks

33 000, nr. 39

– de motie-Plasterk/Blanksma-van den Heuvel over verbetering van de kans op participatie

33 000, nr. 40

– de motie-Plasterk c.s. over de invoering van een solidariteitsheffing

33 000, nr. 41

– de motie-Plasterk over de bijdragen van ondernemers aan de Kamers van Koophandel

33 000, nr. 42

– de motie-Plasterk over het niet acceptabel zijn van additionele bezuinigingen

33 000, nr. 43

– de motie-Irrgang c.s. over het niet uitkeren van variabele beloningen aan werknemers

33 000, nr. 44

– de motie-Irrgang c.s. over terugdraaien van de verlaging van de bpm

33 000, nr. 45

– de motie-Blanksma-van den Heuvel c.s. over voortzetting van het verhoogde grensbedrag van de NHG

33 000, nr. 46

– de motie-Koolmees c.s. over hervormingen in plaats van bezuinigingen

33 000, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Koolmees/Dijkgraaf over een extra raming van het CPB

33 000, nr. 48

– de motie-Koolmees c.s. over verhoging van het budget voor openbaar vervoer

33 000, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Koolmees/Braakhuis over de criteria voor de macro-economische onevenwichtigheden

33 000, nr. 52

– de motie-Tony van Dijck over de gedragscode hypothecaire financiering

33 000, nr. 53

– de motie-Braakhuis/Koolmees over het tegengaan van macro-economische onevenwichtigheden

33 000, nr. 54

– de motie-Braakhuis/Plasterk over terugdraaien van de lastenverlichting op de bpm

33 000, nr. 55

– de motie-Braakhuis c.s. over het vrijmaken van een bedrag voor de ehs

33 000, nr. 56

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over het verlaagde btw-tarief in de bouw

33 000, nr. 57

– de motie-Schouten c.s. over verlaging van het tarief van de loon- en inkomstenheffing

33 000, nr. 58

– de motie-Dijkgraaf over het instellen van een commissie over belastingherziening

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

32 815

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

Stemverklaring: Spekman

32 815 (bijgewerkt t/m amendement nr. 48)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Koşer Kaya (16,I)

– amendement Spekman (23)

– gewijzigd amendement Karabulut (28)

– amendement Karabulut (13)

– amendement Spekman (25)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– amendement Karabulut (15)

– amendement Karabulut/Koşer Kaya (27,I)

– onderdeel E

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Karabulut/Spekman (33,I)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Karabulut/Spekman (33,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,I)

 • – amendement Spekman (26,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m K

– amendement Sterk (29)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m X

– amendement Karabulut (14,I)

– onderdeel Y

– onderdelen Z t/m AB

– amendement Koşer Kaya (17,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,I)

 • – amendement Spekman (26,I)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– onderdeel AC

– amendement Koşer Kaya (17,II)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– onderdeel AD

– amendement Koşer Kaya (16,II)

– amendement Karabulut (14,II)

– onderdeel AE

– onderdeel AF

– amendement Karabulut/Koşer Kaya (27,II)

 • Indien amendement nr. 27 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn/Sterk (34)

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– onderdeel AG

– amendement Karabulut/Koşer Kaya (27,III)

– onderdeel AH

– amendement Karabulut/Koşer Kaya (27,IV)

– onderdeel AI

– onderdelen AJ t/m AL

– amendement Karabulut/Koşer Kaya (27,V)

– onderdeel AM

– onderdelen AN t/m AZ

 • Indien amendement nr. 17 verworpen:

 • – amendement Karabulut (21,III)

 • – amendement Spekman (26,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– amendement Koşer Kaya (16,III)

– amendement Karabulut/Koşer Kaya (27,VI)

– onderdeel BA

– artikel I

– artikel II

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,II)

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– artikel III

 • Indien amendement nr. 33 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (36,III)

– artikel IV

– artikelen V t/m XXXI

– gewijzigd amendement Karabulut (48)(invoegen artikel XXXIA)

– amendement Koşer Kaya (16,IV)

– artikel XXXII

– artikelen XXXIII en XXXIV

– amendement Spekman (24)

– artikel XXXV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet werk en bijstand

32 815, nr. 40

– de motie-Ortega-Martijn c.s. over het verlenen van mantelzorg binnen de WW en de WIA

32 815, nr. 41

– de motie-Spekman c.s. over het intrekken van de huishoudtoets

32 815, nr. 42

– de motie-Spekman c.s. over de introductie van de toets op het huishoudinkomen

32 815, nr. 43

– de motie-Dijkgraaf/Sterk over de uitzondering op de gezinsbijstand

32 815, nr. 44

– de motie-Sterk over een regeling voor de onvermijdbare kosten voor levensonderhoud

32 815, nr. 45

– de motie-Sterk c.s. over een implementatie van de huishoudinkomenstoets in de ICT-systemen

32 815, nr. 46

– de motie-Karabulut c.s. over voor elkaar kunnen blijven zorgen

32 815, nr. 47

– de motie-Karabulut c.s. over de doelstelling dat mensen uit de bijstand kunnen werken

32 815, nr. 55 (gewijzigd, was nr. 49)

– de gewijzigde motie-Koşer Kaya c.s. over overleg met Wigo4it

32 815, nr. 50

– de motie-Koşer Kaya c.s. over aanscherping van de bijstand

32 815, nr. 51

– de motie-Klaver c.s. over de participatie-effecten van verschillende wijzigingen

32 815, nr. 52

– de motie-Klaver/Spekman over de bijverdienregeling in de WWB

32 815, nr. 53

– de motie-Klaver over een plan van aanpak als participatie-instrument

32 815, nr. 54

– de motie-Klaver c.s. over effecten WWB op het regulier onderwijs

16. Debat over Diginotar en ICT-problemen bij de overheid met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

17. Debat over de agenda van de Europese Top met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

18. VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Waarborgfunctie, de visie op het Koninkrijk en de Voorlichting van de Raad van State over de visie op het Koninkrijk (AO d.d. 5/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 14/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Wmo/Thuiszorg (AO d.d. 28/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Fusies in de zorgsector (AO d.d. 5/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO GGZ (AO d.d. 29/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Milieuraad (AO d.d. 5/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Gezamenlijke behandeling van:

33 000-I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012

33 000-III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht

32 600

26. Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

32 376

27. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

32 846

28. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

32 440

29. Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

32 701

30. Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

32 875

31. Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

32 586

32. Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie))

32 792

33. Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

Langetermijnagenda

herfstreces: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober (week 42)

25, 26 en 27 oktober (week 43)

– Plenaire afronding in één termijn: FM-pakket wetsvoorstellen

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/9)

– VAO Evaluatie missies (AO d.d. 15/9)

– VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9)

– VSO Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen (32 500-XVI, nr. 155 )

– VAO Reclassering (AO d.d. 8/9)

– VAO Hoorn van Afrika (AO d.d. 29/9)

– VAO Straattoezicht en handhaving openbare ruimte (AO d.d. 8/9)

– VAO Beleidskader gemeentelijke herindeling (AO d.d. 5/10 2011)

32 414 (Initiatief-Eijsink; Veteranenwet)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

31 549 (Wijz. Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen) + 32 420 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven)

32 713 (Wijz. van onder andere de Leerplichtwet 1969 i.v.m. onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

30 922 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele)

32 718 (Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet)

32 641 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 640 (Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)

32 776 (Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen)

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

Verplaatst van week 40!

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

32 575 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek )

32 742 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs)

32 713 (Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 810 (Fiscale verzamelwet 2011)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 586 (Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie))

32 700 (Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (het onderdeel Volkshuisvesting en het onderdeel Immigratie en Asiel in separate behandeling)

– Begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Staten-Generaal (IIA + IIB)

– Belastingplan 2012 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (23/24 november)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

Debat over de agenda van de Europese Top

13, 14 en 15 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (na ontvangst van een kabinetsstandpunt, na een te houden hoorzitting, debat na het herfstreces) (Van der Ham)

– Debat over het privébezoek van Koningin Beatrix aan Oman (Van Gent)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (Van Bemmel)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters) (op verzoek van de aanvrager na het zomerreces, na een nog te houden hoorzitting)

– Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma)

– Debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn (Arib)

– Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi)

– Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands)

– Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

– Debat over de jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (Dijsselbloem) (na ontvangst van een brief)

– Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib)

– Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (na ommekomst van een brief)

– Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief)

– Dertigledendebat over de conclusies van het CPB rapport «Nederlands onderwijs in perspectief» (Çelik) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken (Spekman)

– Dertigledendebat over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau «Minder voor het midden» (Karabulut)

– Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob)

– Dertigledendebat over het convenant voor 12 000 extra banen in de zorg (Voortman)

– Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon)

– Dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad (Dikkers)

– Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt)

– Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven)

– Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van I&M dat ze de stakingen in OV een «schande» vindt (Bashir)

– Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren)

– Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut)

– Dertigledendebat over de plaatsingsstop bij de sociale werkplaats Haeghe Groep en de sociale werkplaats Baanstede vanwege de rijksbezuinigingen op de WSW (Karabulut) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over het onderzoek naar strafbare feiten en de vervolgbeslissingen rondom het asbestschip de Otapan (Ouwehand)

– Dertigledendebat over het bericht dat de Onderwijsraad de noodklok luidt over de bezuinigingen in het basisonderwijs (Smits)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) (nadat de voorbereiding voor de plenaire behandeling van het aangepast wetsvoorstel over de nationale politie, kamerstuk 30 880, is voltooid )

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 10 oktober van 11.15 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Fiscale agenda

Recesperiodes

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Spreektijden begrotingsbehandeling (Stand per 7 oktober 2011)

VVD

338

minuten

317

minuten

293

minuten

CDA

277

minuten

SP

223

minuten

D66

185

minuten

GroenLinks

181

minuten

ChristenUnie

148

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

108

minuten

Naar boven