31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 238 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 225

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderwijsinstellingen om bedrijfseconomische redenen neigen te bezuinigen op contacturen;

overwegende, dat juist de interactie tussen student en docent en tussen studenten onderling voorwaardelijk is voor goed onderwijs, voor kennisoverdracht en voor de ontwikkeling van academisch denken in de brede zin van het woord;

verzoekt de regering in de prestatieafspraken met het hoger onderwijs een minimumaantal contacturen op te nemen van twaalf uur per week,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven