6 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over de weggevallen steun van het CDA voor prestatiebeloning voor leraren van de lijst met debatten af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg van de lijst af te voeren.

Ik stel voor, donderdag aanstaande ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Gent/Van Veldhoven (30175, nr. 140).

Op verzoek van het lid Lodders stel ik voor, haar motie 32670, nr. 48 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de algemene commissie voor Immigratie en Asiel het lid Hilkens tot lid in de bestaande vacature.

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik vast, dat wat deze Kamer betreft, de volgende daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 33205-(R1978); 33198-(R1976); 33190; 33160-(R1973); 33148; 33152; 33087-(R1971); 33056; 33080; 32746; 33051-(R1970); 33039; 32907; 32904; 32903; 32901-(R1967); 32902; 32906; 32905; 32908-(R1968); 32909-(R1969); 32897-(R1963); 32898-(R1964); 32899-(R1965); 32900-(R1966); 32881-1; 32816-(R1955)-1; 32809-1; 32808-1.

Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 32127-146; 29398-320; 33049-2.

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde, de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33000-53; 21501-32-523; 33000-XIII-35; 32761-6; 33000-XIII-62; 33000-XII-76; 31753-41; 32641-12; 30825-135; 33000-VIII-124; 33000-VIII-127; 33000-A-27; 33000-A-29; 33000-A-32; 21501-32-544; 33000-XV-46; 33000-XV-47; 33000-XV-48; 33000-XV-49; 33000-XV-54; 33000-VIII-152; 33000-XV-62; 33000-A-51; 30573-86; 29838-37; 29282-137; 29282-141; 31250-84; 32372-82; 33000-XVI-139; 33000-XVI-140; 29247-159; 29247-162; 31015-71; 31015-73; 22054-182; 33000-XVI-161; 21501-32-568; 21501-32-569; 31757-37; 21501-20-606; 33000-XIII-158; 33025-17; 32841-24; 32647-8; 33001-13; 33000-VII-81; 33000-XII-17; 29838-38; 33000-VIII-149.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2012Z06430; 2012Z04139; 2009Z11667; 2009Z24013; 32436-1; 2009Z21068; 2010Z04116; 2009Z15842; 2010Z03528; 2010Z03527; 2009Z09210; 2009Z21070; 2011Z17713; 2011Z16959; 32552-1; 2010Z05866; 2011Z12764; 2010Z03324; 2010Z02268; 2010Z01259; 2009Z22748; 2009Z05982; 2009Z05980; 32224-3; 2009Z16221; 2011Z07363; 2011Z02282; 2010Z14495; 2010Z08198; 31543-4; 31545-3; 2010Z18893; 2010Z13840; 31428-5; 2012Z05922; 2012Z01367; 2011Z27574; 2011Z24129; 33031-3; 32745; 2010Z12481; 31543-5; 2009Z21085; 2010Z08118; 2009Z21369; 2009Z09257; 2009Z17133; 24036-345; 22112-765; 20043-80; 20043-81; 32598-7; 32308-7; 32660-51; 31410-2; 2009Z01807; 32765; 32513-51.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Valys doelgroepen, met als eerste spreker het lid Leijten. Ik ga ervan uit dat dat na het reces kan.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO luchtvaart, met als eerste spreker het lid Bashir, eveneens van de SP. Ik stel voor dat dat na het reces kan.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van deze week het VSO voorhangbrief inzake invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz (25424, nr. 160), met als eerste spreker het lid Leijten. Dat zal zijn met stemmingen morgen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Klaver.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik wil graag uitstel van stemmingen bij punt 10 en 11 van de stemmingslijst over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Ik wil dat verzoek graag steunen.

De heer Azmani (VVD):

Ook namens de VVD-fractie steun voor dit verzoek.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Namens de fractie van de ChristenUnie steun voor dat verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Wij steunen ook dit verzoek.

Mevrouw Karabulut (SP):

Steun voor het verzoek. Dan kunnen wij de wet ook controversieel verklaren en kan die voor altijd ….

De voorzitter:

Dat kan wel, maar niet in de regeling.

Mevrouw Sterk (CDA):

Ook steun voor het verzoek.

De heer De Jong (PVV):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

U weet hoe dit gaat. Eerst gaat de commissie nadenken. Dat is al een heel bijzonder proces, als commissie. Dan gaat de Kamer daarover beslissen aan de hand van een nette stemmingslijst. Zo doen wij dat hier.

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou graag willen verzoeken om uitstel van de stemmingen onder punt 5 van de stemmingslijst over de moties van het VAO grondstoffen en afval. Ik vraag daarbij dan ook een brief waarin de staatssecretaris aangeeft wat de gevolgen zouden zijn van het uitstel van statiegeld voor de sector. Dat verzoek doe ik namens de SP, de Partij voor de Dieren, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Ik hoorde net, wat ik heel jammer vind, dat het CDA dit verzoek niet meer steunt.

De heer Leegte (VVD):

Geen steun voor dat verzoek, gewoon donderdag stemmen.

De heer De Mos (PVV):

De heer Leegte haalt mij de woorden uit de mond.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Mevrouw Van Tongeren heeft al gezegd wat het CDA vindt.

De voorzitter:

Dan zijn er 75 leden tegen het verzoek. De stemmen staken.

De heer Van der Staaij (SGP):

Wat de SGP-fractie betreft, kunnen wij hierover ook gewoon stemmen.

De voorzitter:

Dan gaan wij stemmen.

Het woord is aan de heer Dibi.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik verzoek om uitstel van stemming op de punten 3 en 4 van de stemmingslijst. Dat betreft de wijziging van de Wet inburgering.

De heer Schouw (D66):

De fractie van D66 wil dat graag ondersteunen.

De heer Van Dam (PvdA):

Dat wetsvoorstel bevat zeer controversiële elementen. Ik steun daarom dit verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik steun het verzoek ook.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Ook ik steun dit verzoek.

De heer Van Klaveren (PVV):

Mijn fractie is ervoor om gewoon over deze wetswijziging te stemmen. Dit voorstel is behandeld en het is een prachtig voorstel.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Mijn fractie geeft er de voorkeur aan toch gewoon te kunnen stemmen.

De heer Van Raak (SP):

De SP-fractie steunt het verzoek.

Mevrouw Sterk (CDA):

Ook onze voorkeur gaat ernaar uit, er gewoon over te stemmen.

De voorzitter:

Wat vindt de SGP-fractie? Wij hebben nog maar 75 leden die het verzoek niet steunen. Ik mis mijnheer Brinkman een beetje.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik moet weer even wennen aan deze positie. Mijn fractie wil ook wel stemmen over dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Volgens mij went het snel, mijnheer Van der Staaij. De stemmingen over deze wet worden niet uitgesteld.

De heer Dibi (GroenLinks):

Ik doe graag een aanvullend verzoek. Ik ben namelijk redelijk overvallen door de opstelling van de CDA-fractie en de VVD-fractie. Ik vraag om heropening van het debat over de wijziging van de Wet inburgering.

De voorzitter:

Daarvoor is ook een meerderheid nodig, mijnheer Dibi. Is een meerderheid van de Kamer daarvoor?

De heer Schouw (D66):

Gezien de demissionaire status van het kabinet en de veranderde politieke verhoudingen, steun ik van harte het verzoek om opnieuw goed inhoudelijk naar dat wetsvoorstel te kijken.

De heer Van Dam (PvdA):

Ik steun dit verzoek. Er lijkt mij alle reden toe om dat te doen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik ben niet in de positie om dreigementen te uiten. Als wij echter morgen nog met elkaar een debat moeten voeren over de vraag hoe wij de financiële crisis gaan oplossen, lijkt mij een iets meer coulante houding op zijn plaats van de coalitiepartijen van een kabinet dat zojuist is gevallen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik steun het verzoek van de heer Dibi.

De heer Van Klaveren (PVV):

Er is net al gesteld dat dit wetsvoorstel al in de Kamer is behandeld. Wat mijn fractie betreft, kunnen wij er daarom gewoon over stemmen.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Ik meen dat een heropening van het debat niet tot een andere input zal leiden. Dat heeft geen zin.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek.

Mevrouw Sterk (CDA):

Ik heb geen behoefte aan een heropening van het debat.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor een heropening van het debat, ervan uitgaande dat de heer Van der Staaij … Ik kijk hem even aan. Ja, dat blijkt het geval. De heer Van der Staaij en ik hebben geen woorden nodig.

Het woord is aan de heer De Mos.

De heer De Mos (PVV):

Voorzitter. Er zijn tal van ontwikkelingen. Daarom verzoek ik om het debat over de Hedwigepolder, dat voor vanavond gepland staat, uit te stellen. Ik stel voor om in de commissie te bespreken of dit onderwerp controversieel kan worden verklaard.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik zou het echt onacceptabel vinden als de tweede termijn van het debat over de Hedwigepolder vanavond niet door zou gaan. Ongeacht de vraag of er in Nederland een kabinet is gevallen, kachelt de natuur in Zeeland achteruit. Er moeten gewoon maatregelen worden genomen. Ik dring er daarom met klem op aan, het debat gewoon af te ronden.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik hoor graag het standpunt van de andere leden, maar zij hoeven dat niet per se uitvoerig te beargumenteren. Ik heb al genoeg aan alleen een standpunt.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Ik ben ervoor om vanavond de tweede termijn van dit debat te voeren.

De heer Schouw (D66):

Het is belangrijk dat wij een brief krijgen van het kabinet over de vraag hoe wij hiermee verder omgaan. Als wij die brief krijgen, kan ik ermee leven als wij het debat hierover na het meireces voeren.

De voorzitter:

Dat is een ander voorstel.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik heb ineens nóg meer zin gekregen in dat debat dan ik al had. Mijn fractie steunt het verzoek van de heer De Mos dus niet.

Mevrouw Lodders (VVD):

Mijn fractie steunt het verzoek van de heer De Mos.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik vind het voorstel van de heer Schouw erg interessant. Dat steun ik.

De voorzitter:

Ik behandel geen twee voorstellen tegelijk. Ik wil dus eerst duidelijkheid over het eerste voorstel, namelijk dat van de heer De Mos. Daarna bekijken wij wellicht ook nog het voorstel van de heer Schouw.

De heer Van der Staaij (SGP):

Mijn fractie steunt het verzoek om uitstel van het debat.

De heer Koppejan (CDA):

Ook mijn fractie steunt het verzoek om het debat uit te stellen.

De voorzitter:

Er is een Kamermeerderheid voor uitstel van het debat. De heer Schouw stelde voor om een brief hierover te vragen aan het kabinet. Kan hij toelichten waarover die brief precies moet gaan?

De heer Schouw (D66):

Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de laatste stand van zaken. Wat is het standpunt van het kabinet nu? Heeft de val van het kabinet iets aan dat standpunt veranderd? Zijn de verhoudingen in de Kamer sinds de val van het kabinet veranderd? Ik wil dus weten welke route het kabinet precies gaat bewandelen met de kwestie van die polder. Als wij dat precies weten, kunnen wij daarover na het meireces op een verstandige manier een besluit nemen.

De voorzitter:

Steunt u dat verzoek?

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Ik wil een nuance aanbrengen. Er ligt nu een afspraak dat Brussel voor half mei een reactie van Nederland moet hebben over de uitvoering. Ik vind dat er nog vandaag een brief naar Brussel moet uitgaan dat er geen meerderheid is voor het voor een derde deel ontpolderen van de Hedwigepolder en waarin wordt aangegeven wat er nu wel gaat gebeuren.

De voorzitter:

Dat is veel te inhoudelijk voor een regeling van werkzaamheden.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Ik wil graag dat er nog een brief van het demissionaire kabinet naar de Kamer komt over wat het kabinet gaat doen en wat er in dat kader naar Brussel wordt gestuurd.

De voorzitter:

U steunt het verzoek van de heer Schouw met een aanvulling op het punt van de informatie.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Er moet vandaag of morgen een brief komen en niet pas half mei.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram …

De heer Van Gerven (SP):

De SP-fractie zou in die brief geïnformeerd willen worden over de vraag of het kabinet het laatste plan dat wij hebben besproken, plan twee van de heer Bleker, wordt ingetrokken. Als dat niet gebeurt, dan …

De voorzitter:

Dan zingt het verder.

De heer Van Gerven (SP):

Ja, maar dan moet die brief er vandaag zijn. Dan zouden we het debat morgen moeten heropenen, want dan moet er een duidelijke Kameruitspraak komen over dat plan. Dat kan niet wachten tot na het reces.

De voorzitter:

Ja. Mevrouw Wiegman.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik sluit mij aan bij het verzoek van de heer Schouw. Omdat er onvoldoende draagvlak lijkt te bestaan voor alternatief twee zou ik graag goed worden geïnformeerd over de boodschap die Nederland naar Brussel stuurt en vervolgens ook over de consequenties ide Brussel aan de ontstane situaties verbindt.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik sluit mij daarbij aan.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. We zien morgen na ommekomst van de agenda of het debat er al of niet komt.

Het woord is aan de heer Hernandez.

De heer Hernandez (PVV):

Vandaag staat in De Telegraaf het bericht dat militairen die vrijwillig ontslag nemen jaarlijks een bedrag van ongeveer € 20.000 tot € 30.000 extra krijgen bovenop het salaris dat zij gaan verdienen bij hun nieuwe werkgever. Dat lijkt mij een beetje overtrokken, want er zitten ook nog veteranen te wachten op een vergoeding. Zoals een wijs iemand tegen mij zei: het lijkt wel alsof je beter bij Defensie kan gaan werken dan dat je een kraslot koopt. Ik vind dit ernstig genoeg om een debat aan te vragen, voorafgegaan door een brief.

De voorzitter:

We gaan eerst kijken of u steun heeft voor een brief, want we gaan het niet combineren.

De heer Heijnen (PvdA):

Namens mevrouw Eijsink, die haar arm heeft gebroken, steun voor de brief, met graag aanvullend informatie over de relatie met het sociaal beleidskader, het oude en het nieuwe, en zo mogelijk een categorisatie van de rangen en de bedragen die ermee zijn gemoeid.

De voorzitter:

Mevrouw Eijsink is in de geest aanwezig.

Mevrouw Hachchi (D66):

Steun voor de brief, maar ik wil eerst de brief afwachten en dan pas bepalen of er een debat nodig is.

De voorzitter:

Dat is de procedure.

De heer Bosman (VVD):

Steun voor de brief. Dan kijken wij verder.

De heer Holtackers (CDA):

Ik sluit mij aan bij de VVD.

De heer El Fassed (GroenLinks):

Steun voor een brief.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Bontes.

De heer Bontes (PVV):

Brussel blijft met geld smijten, kopten de kranten vanmorgen. Wat blijkt: Brusselse piranha's van de Europese Commissie claimen nog eens 10 mld. extra voor 2013. Het budget voor 2012 was al 129 mld. Voor 2013 komt er nog eens 10 mld. bij. In de lidstaten moet men de broekriem aantrekken. Wij zijn zelfs bereid om onze ouderen figuurlijk uit te kleden. Zover willen wij gaan in verband met de bezuinigingen.

De voorzitter:

Mijnheer Bontes, dit is de regeling van werkzaamheden. Dat betekent dat u een voorstel doet over wat u wilt, dus een brief of een debat, of wat dan ook, maar geen toevoegingen die er niets mee te maken hebben.

De heer Bontes (PVV):

Ik zou willen dat u bij iedereen de microfoon dichtkneep, voorzitter.

De voorzitter:

Dat beloof ik.

De heer Bontes (PVV):

Dit heb ik zelden gezien of gehoord. Ik vind het schandalig wat u nu doet.

De voorzitter:

Ja, het komt allemaal goed. Als u uw voorstel doet, kunnen we verder.

De heer Bontes (PVV):

Ik vraag een debat aan over het schandalige voorstel van de Europese Commissie, die er dus 10 mld. bij vraagt. Dat zou zeer op zijn plaats zijn.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Brussel blijft met steun van de PVV met geld smijten. De PVV steunt namelijk de 50 mld. aan landbouwsubsidies per jaar. Ik steun dus graag het voorstel voor een debat hierover. Dan kunnen we elkaar eens even flink ondervragen.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, u moet de heer Bontes niet kopiëren.

De heer Plasterk (PvdA):

Ons standpunt over die verhoging is bekend. Wij zijn daartegen. Wij willen hierop inderdaad terugkomen bij de regering. We hebben hiervoor binnenkort verschillende gelegenheden, de debatten over de Eurotop en de Ecofin. Ik vraag het kabinet om over dit specifieke punt met een brief te komen waarin het standpunt van het demissionaire kabinet uiteen wordt gezet, zodat we dit bij de komende gelegenheid met elkaar kunnen bespreken.

De heer Schouw (D66):

Ik beperk mij tot een technische inbreng. Ik steun de brief, die wordt gevraagd door de heer Plasterk.

De heer Van Bommel (SP):

Terwijl wij de zaak hier een beetje dicht proberen te houden, loopt het in Brussel allemaal weg. Daarom moeten we niet wachten op een brief, maar moet de Kamer de regering sturen om hiertegen protest aan te tekenen in Brussel, zodat dit niet doorgaat.

De voorzitter:

U steunt de brief dus?

De heer Van Bommel (SP):

Nee, ik zei dat een brief mij niet nodig lijkt. We moeten de regering aansturen. Dat kan alleen in een debat. Ik dacht dat u dat begrepen had.

De voorzitter:

Ik ben niet zo slim. Dat is mijn probleem.

De heer Dijkhoff (VVD):

Ik verslikte mij in mijn koffie toen ik het nieuws hoorde. Ik was er ook niet blij mee. Het lijkt mij beter om het debat zo snel mogelijk te voeren. Dat kan in de reguliere debatten en AO's die al gepland staan. De suggestie van de heer Plasterk om vooraf een brief te krijgen, lijkt me goed. Dan kunnen we zo snel mogelijk laten weten dat we dit niet kunnen accepteren.

De heer El Fassed (GroenLinks):

Ik wil eerst een brief en dan een debat.

Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA):

Ook ik wil eerst een brief en dan een debat.

De voorzitter:

Mijnheer Bontes, u vroeg een debat.

De heer Bontes (PVV):

Ik vroeg een debat, een dertigledendebat.

De voorzitter:

O, een dertigledendebat. Ik tel de leden en ik zie dat er dertig zijn. Het debat komt dus op de lijst, met een spreektijd van drie minuten per fractie.

Mijnheer Plasterk, u komt toch niet terug op het vorige punt? Daar is namelijk al een besluit over genomen.

De heer Plasterk (PvdA):

Nee, ik wil alleen weten wanneer het dertigledendebat aan de orde komt, want het is ver na de eerste gelegenheid dat we erover kunnen praten. Laat daarover geen misverstand bestaan.

De voorzitter:

Het staat in de sterren geschreven. Het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Jansen, maar ik zie de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Ik spreek namens de heer Jansen. Hij wil heel graag het VAO risicobeleid van deze week van de agenda afvoeren. Het gaat met name over het toezicht op externe veiligheid. Het zou heel goed kunnen dat een nieuwe Kamer daarover heel anders denkt.

De voorzitter:

Ik kijk even rond en geloof niet dat hiertegen bezwaar is.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Wij hebben er wel behoefte aan om het door te laten gaan, in ieder geval het gedeelte over asbest.

Mevrouw Berndsen (D66):

Ik steun het verzoek van de SP.

De heer Leegte (VVD):

Steun voor het verzoek.

De heer Holtackers (CDA):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook steun van GroenLinks.

De heer De Mos (PVV):

Om iedereen blij te maken, steunen wij het verzoek.

De voorzitter:

Dan is er een meerderheid. Het VAO wordt van de agenda afgevoerd.

Het woord is aan mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De ABVAKABO heeft vanochtend in een manifestatie een zwartboek gepresenteerd met 1000 misstanden in de zorg, die de afgelopen maand zijn gemeld. Ik stel de Kamer voor om dit rapport te betrekken bij het debat over ouderenmishandeling, dat al een poosje op het langetermijnschema staat. We verwachten hierover nog een brief van de staatssecretaris. Ik verzoek de regering om een reactie op het zwartboek bij te voegen bij de brief. Ik stel voor om de spreektijd bij dit debat uit te breiden naar zes minuten.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik steun het verzoek. Als wij dan toch vragen om een stand-van-zakenbrief, zou ik graag willen weten hoe vaak het ministerie in de afgelopen tijd gesproken heeft met de werkgevers, die dit allemaal gewoon toelaten en die het zwartboek niet in ontvangst willen nemen, en hoe vaak er gesproken is met mensen van de vakbond of personeelvertegenwoordigers. Ik zou het interessant vinden om te weten met wie het ministerie nu eigenlijk praat: de werkgevers of de werknemers.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Fijn dat de PVV-fractie het nu niet meer een zaak tussen werkgevers en werknemers vindt. De GroenLinks-fractie steunt het verzoek.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

De PvdA-fractie steunt het verzoek.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek om een stand-van-zakenbrief. Ik begrijp niet zo goed waarover wij precies kunnen debatteren met een demissionaire staatssecretaris. Wij kunnen het demissionaire kabinet immers niet vragen om nieuw beleid of nieuwe acties. Maar laten wij eerst maar eens kijken naar de stand-van-zakenbrief.

Mevrouw Straus (VVD):

Ik zou graag willen dat in die stand-van-zakenbrief deze zaak een beetje in perspectief wordt geplaatst. Hoe verhoudt een en ander zich tot bijvoorbeeld het meldpunt bij de patiëntenfederatie, waar het beeld veel verspreider is? Ik steun het verzoek om dit onderzoek, maar ik wil wel dat het in de brief in een breder perspectief getrokken wordt.

De voorzitter:

Mevrouw Uitslag, wat fijn dat u er weer bent!

Mevrouw Uitslag (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Wij steunen het verzoek om een stand-van-zakenbrief. Ik ben het eens met de vorige spreekster dat het in een breder perspectief moet worden bezien. Wij zullen na ontvangst van de stand-van-zakenbrief kijken wat wij gaan doen.

Mevrouw Dijkstra (D66):

Ook de D66-fractie verzoekt om een stand-van-zakenbrief.

De voorzitter:

Het debat stond al op de lijst, dus dat hoeft op zich niet aangevraagd te worden. Wij zullen het stenogram doorgeleiden. Wij kunnen het debat pas agenderen na ontvangst van de brief.

Mevrouw Agema (PVV):

Misschien kunt u het verzoek overbrengen om ervoor te zorgen dat de brief, waar wij al sinds september op wachten, na het meireces eindelijk op tafel ligt. Ik verzoek in ieder geval om het debat in te plannen – het staat al zo lang op de agenda – en de spreektijd uit te breiden tot zes minuten.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik tel steun voor het verruimen van de spreektijd. Het lijkt mij dat wij een en ander kunnen plannen. Als de staatssecretaris voor die tijd de stand-van-zakenbrief stuurt, is dat heel netjes.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Harbers.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Gisteren is in het debat al het idee geopperd om morgen een debat te houden over de op te stellen begroting voor 2013. Hierbij vraag ik dat debat aan. Ik stel voor om het debat nog deze week, in casu morgen te houden, wat mij betreft in aanwezigheid van de minister-president en de minister van Financiën. Ik heb begrepen dat diverse fracties morgen aan het begin van de middag cijfers van het CPB aangeleverd krijgen. Ik stel voor om het debat aansluitend te organiseren.

De voorzitter:

Maar wel met enige tijd ertussen, zodat men de stukken nog kan bekijken. Naar ik begrepen heb, kunnen wij die cijfers van het CPB om 13.00 uur verwachten. Dat hopen wij, zo maak ik op uit de reacties. Ik stel voor dat wij dan om 15.00 uur beginnen. Hebt u dan tijd genoeg gehad om naar de cijfers te kijken? Dan kunnen wij de eerste termijn van de Kamer voor de dinerpauze houden. Ik denk aan dezelfde spreektijden als die voor het debat van gisteren: tien, zeven, vijf en tweeënhalf. Bij de sprekersvolgorde gaan wij uit van de grootte van de fractie. Dat ligt het meeste voor de hand.

Aldus besloten.

De heer Van Gerven (SP):

De SP-fractie verzoekt om vandaag een voortgezet schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad te houden, inclusief stemmingen. De Landbouw- en Visserijraad vindt namelijk morgen plaats.

De voorzitter:

Ik stel voor om dat te doen. Dan gaan wij stemmen om 16.45 uur.

Het woord is aan mevrouw Hachchi.

Mevrouw Hachchi (D66):

Voorzitter. Namens de fracties van D66 en GroenLinks wil ik graag een brief vragen van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over de personele en materiële behoefte bij de Verenigde Naties als het gaat om de waarnemingsmissie in Syrië. Vorige week heeft minister Rosenthal aangegeven dat minister Hillen in reactie heeft laten weten dat de Cougars ingezet zullen worden voor de kust van Somalië. Ik zou graag een brief ontvangen waarin het kabinet aangeeft wat de Nederlandse bijdrage kan zijn.

De voorzitter:

Ik zie geen bezwaar, dus ga ik het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan mevrouw Kooiman.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Oud-politiechef Aad Meijboom heeft zich teruggetrokken als ICT-directeur van de nationale politie. De aanleiding daarvan is een kritisch rapport over het pakket aan maatregelen rond het computersysteem van de politie. Ik vraag mede namens de PvdA hierover een debat aan. Voorafgaand aan het debat ontvang ik graag het rapport en het liefst met een reactie van de minister van Veiligheid en Justitie daarop.

De heer Elissen (PVV):

Wij steunen het verzoek om de brief. Wij zijn uiteraard ook zeer benieuwd wat er zou zijn gebeurd als hij niet vrijwillig was teruggetreden.

Mevrouw Berndsen (D66):

Ik vraag mij af of we dit in een debat in de plenaire zaal moeten doen of dat we het toch beter in een algemeen overleg kunnen doen. Dat zou namelijk heel snel na het reces gepland kunnen worden.

De voorzitter:

Zullen we het zo doen?

Mevrouw Kooiman (SP):

Een brief en een debat?

De voorzitter:

Eerst een brief en na ommekomst van de brief …

Mevrouw Kooiman (SP):

Dat doen we. Ook het rapport moet worden gestuurd.

De voorzitter:

Ja, de brief en het rapport. We geleiden het stenogram door naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Ormel.

De heer Ormel (CDA):

Voorzitter. Afgelopen maandag heeft een besloten conferentie plaatsgehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheidsaspecten rond het vogelgrieponderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. Mijn verzoek is om een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu – zo veel bewindslieden gaan er namelijk over – over de uitkomsten van die conferentie en het al dan niet verlenen van een exportvergunning die publicatie van het onderzoek naar het H5N1-virus mogelijk maakt.

De heer Van Gerven (SP):

Ik ben het eens met dat verzoek. Ik doe een oproep aan alle betrokken bewindspersonen om per direct een einde te maken aan deze onzinnige vertoning en de breidel van het publiceren van wetenschappelijk onderzoek.

De voorzitter:

U moet tijdens de regeling niet al dat soort meningen met ons delen. Dat doen we in het debat.

De heer Van Dekken (PvdA):

Wij steunen het verzoek, los van de mening van de SP.

De heer Elissen (PVV):

Wij steunen het verzoek om de brief. Er moet daarin worden gefocust op de spanning die er kennelijk zit tussen veiligheid, privacy en veronderstelde censuur. Vooralsnog denk ik dat het pure censuur is.

De heer Grashoff (GroenLinks):

De GroenLinks-fractie steunt dit verzoek.

De voorzitter:

We geleiden dit door naar het kabinet. Hebt u ook een termijn in gedachten, mijnheer Ormel?

De heer Ormel (CDA):

Ik zou deze brief uiterlijk 16 mei aanstaande willen ontvangen.

De voorzitter:

We zullen dat toevoegen.

Het woord is aan mevrouw Peters.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Niet alleen in Syrië heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een helikopterbehoefte geïdentificeerd, maar ook in Zuid-Sudan. Er is een dringende oproep uitgegaan aan alle lidstaten om helikopters ter beschikking te stellen. Mede namens D66 vraag ik om een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de personele en materiële behoefte van de VN in het kader van de missie UNMIS en mogelijke andere VN-missies in Zuid-Sudan en Sudan.

De heer Ormel (CDA):

Ik ben het eens met het verzoek om een brief, maar ik zou het willen uitbreiden. Er gebeurt namelijk zo veel op dit moment. Ik wil ook een update over de actuele situatie, waarbij ik met name aandacht vraag voor de vluchtelingensituatie en de situatie van de Zuid-Sudanezen in Sudan.

De heer Heijnen (PvdA):

Het kabinet kan dit verzoek beschouwen als ook gedaan namens de PvdA.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden. Hebt u ook een termijn in gedachten, mevrouw Peters?

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Gelet op de dreigende oorlogssituatie en etnische zuivering zou ik de brief graag binnen een week ontvangen.

De voorzitter:

Dat is in het reces.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Ik kijk even naar de collega's. Ik zou de brief dan graag op de eerste dag na het reces kunnen lezen.

De voorzitter:

U wilt dan beschikken over de brief. Helder.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Gezien de nieuwe verhoudingen in de Kamer, stel ik voor dat wij de derde termijn van het debat over de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, en het overhevelen van begeleidingstaken van de AWBZ naar de gemeenten, uitstellen. Ik weet dat wij hier nu niet gaan over controversieelverklaringen. Daarover heeft de commissie nog geen besluit genomen, maar het is een zeer aannemelijke stap voor de commissie. Er zit namelijk een hoop "missie" in deze overheveling en de staatssecretaris heeft die missie niet meer. Om te beginnen vraag ik om uitstel van het debat. Ik wil de derde termijn graag laten afvoeren van de agenda.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek. Wij wachten bovendien nog steeds op een adviesbrief van het College bescherming persoonsgegevens. Deze is op dit moment nog niet in ons bezit.

Mevrouw Dijkstra (D66):

Ik steun het verzoek.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Wij zouden juist graag meer duidelijkheid willen hebben over het persoonsgebonden budget en over de korting van 500 mln. Wij zouden het debat dus graag willen laten doorgaan.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik steun het verzoek.

Mevrouw Dille (PVV):

Mijn fractie steunt het verzoek.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik steun het verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ook mijn fractie steunt het verzoek.

Mevrouw Venrooy-van Ark (VVD):

Ik steun het verzoek, ook met het oog op de controversieelverklaring die elders wordt voorbereid.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Mag ik nog iets vragen? Er lijkt al een heel duidelijke meerderheid te zijn voor het al dan niet controversieel verklaren. Wij krijgen heel veel vragen van mensen over hoe het nu zit. Kunnen wij op dit punt hierover wel een besluit nemen?

De voorzitter:

Nee, dat kan nu niet.

Mevrouw Leijten (SP):

Wij moeten er eerst officieel over stemmen, maar wij kunnen wel aangeven dat het besluit is genomen dat het vervolgdebat met zicht op de stemming wordt uitgesteld. Volgens mij is dat helder. Dat was vanochtend ook in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport al helder. Dit is dus van de agenda.

De voorzitter:

Ja, het is van de agenda.

Het woord is aan de heer Schouw. Hij heeft een aanvullend verzoek, zo begrijp ik.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Er is een enorme stemmingslijst. Ik wil u in overweging geven om na te gaan of wij morgen voor 15.00 uur, op een door u geschikt geacht moment, kunnen stemmen, in plaats van na afloop van het debat. Misschien wordt het heel laat en dan moeten wij nog die enorme lijst afwerken.

De voorzitter:

Er is niet zo'n heel lange stemmingslijst. Ik probeer een aantal onderwerpen naar voren te halen op de agenda. Daar moet u allemaal goed rekening mee houden. In de middag is het financiële debat, maar wij zullen proberen om de ochtend ook goed gevuld te krijgen nu het debat over de Wmo van de agenda is. Wat wij kunnen afhandelen voordat wij met het financiële debat beginnen, is mooi meegenomen. Wij zullen onze best doen.

De vergadering wordt van 14.35 uur tot 15.00 uur geschorst.

Naar boven